Lisätietoa

Lisätietoa vanhemmista projekteista hankepäälliköltä

Kari Hiltunen
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Päättyneet projektit

Joukkoliikenteen matkustajapalvelujen kehittäminen

Joukkoliikenteen palveluiden ja arkkitehtuurin esiselvitys 

Projektin tavoitteena on kuvata joukkoliikenteen toiminnot, toiminnassa tarvittavat tiedot ja tietojärjestelmät sekä muut palvelut. Pääpaino on linja-autoliikenteen toiminnoissa, järjestelmissä ja palveluissa, mutta myös muuta julkista liikennettä käsitellään yleisellä tasolla.

Vuonna 2012 valmistui kuvaus joukkoliikenteen tietojärjestelmien määrittelyjen pohjaksi.

Raportti löytyy täältä.

 

Täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan keinoin (rautatieliikenne)

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka täsmällisyyteen liittyvän data analysointia voisi kehittää tiedonlouhintamenetelmillä. Tiedonlouhinnalla tarkoitetaan joukkoa menetelmiä, joilla pyritään automatisoidusti löytämään oleellinen tieto suurista tietomassoista. Aikaisemman tutkimuksen pohjalta tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella tiedonlouhintamenetelmiä ei ole toistaiseksi hyödynnetty täsmällisyyteen liittyvän datan analysoinnissa.

Julkaisu: Rautatieliikenteen täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan keinoin.

Lisätietoa: Martin Johansson, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Liikenteen sujuvuuden ja häiriötilanteiden hallinnan kehittäminen

Ennustaminen tieliikenteenhallinnan apuvälineenä

Projektin tavoitteena oli kehittää menetelmiä tieliikenteen tilannekuvan muodostamiseen ja ennakointiin. Keskeistä on matka-ajan ennustaminen erilaisissa liikenne- ja keliolosuhteissa. Tämän lisäksi tulisi voida havaita erilaisia riskitekijöitä liikenneverkolla ja sitä kautta ennakoida häiriöiden ja liikenneonnettomuuksien syntymistä sekä ennakoida seuraukset jo syntyneiden häiriöiden osalta. Projekti valmistui vuonna 2013 aikana.Tulokset hyödynnetään Liikenteenhallinnan Liikenteen ohjauksen uusiminen (LOU-) hankkeessa. 

Raportti:Travel time and incident risk assessment.

 

Liikenteen sujuvuustiedot matkapuhelinverkosta (FMD-sujuva)

Projektin päämääränä on ollut, että kaikki Suomen matkapuhelimet tuottavat ajantasaista matka-aikatietoa tarvittavilta osin tieverkkoa.

Palvelun tuloksena Liikennevirasto paikallistaa kaikki viivettä aiheuttavat liikennehäiriöt. Tieto onnettomuuksien ja muiden vakavien häiriöiden aiheuttamasta viiveen pituudesta välitetään ajoneuvojen navigointilaitteisiin. Näin kuljettaja voi varautua häiriöön ja halutessaan vaihtaa reittiä. Projekti valmistui vuoden 2012 aikana.

Raportti : http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T51.pdf

Validation of Bluetooth based travel time data: http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2012/VTT-R-07613-12.pdf

Lisätietoja: Esko Hätälä, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Liikenteen tilannekuvan kehittäminen 

Projektin päätavoitteena oli selvittää tilannetietoisuuden ja tilannekuvan muodostumista tie-, rautatie- ja meriliikenteen operatiivisessa liikenteenhallinnassa, keskittyen erityisesti tiettyihin häiriötilanteisiin. Työn tavoitteet saavutettiin täysimääräisesti. Työn tulokset koostuvat tilannetietoisuuteen liittyvien termien määritelmistä sekä päätöksentekokaavioista, joissa on kuvattu tietyissä häiriötilanteissa tehtäviä päätöksiä, niihin tarvittavia tietoja, päätöksentekoa rajoittavia tekijöitä ja päätöksen tuloksena syntyviä toimintoja. Lisäksi työssä tunnistettiin liikennemuotokohtaisia haasteita tilannetietoisuuden ja tilannekuvan muodostamisessa ja esitettiin kehittämiskohteita, joilla liikenteenhallinnan operatiivisten toimijoiden tilannekuvaa ja tilannetietoisuutta voitaisiin parantaa.

Projekti valmistui vuoden 2011 aikana ja se oli samalla tekijänsä diplomityö:

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2011-54_tilannetietoisuus_ja_tilannekuva_web.pdf

Liikenteenhallinnan vaikutukset

Kelitiedon vaikuttavuus

Projektin tarkoituksena oli tutkia Liikenneviraston kelitiedon vaikuttavuutta tiedon nykyisellä laatutasolla.  Tutkimuksen mukaan Liikenneviraston tiesääasemien ja kelikameroiden kautta saatavalla sää- ja kelitiedolla on suuri merkitys kelitietojen tarjonnassa. Projekti valmistui keväällä 2014.

Raportti: Kelitiedon vaikuttavuus.

Lisätietoa: Risto Kulmala, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

 

Suomen osuus EU:n Easyway-ohjelmasta

Easyway oli EU:n kattava monivuotinen ohjelma, joka kehitti ja toteutti älyliikenteen palveluja pääasiassa TERN-verkolla.

Liikennevirasto osallistui ohjelman asiantuntijaryhmiin sekä euroalueelliseen Viking-projektiin, jonka muita osapuolia olivat Pohjoismaat, Saksa ja Baltian maat. Suomen osuus EU-tuesta oli noin 0,9 M€/vuosi.

Easyway-ohjelman Suomen osuuden koordinoinnista vastasi Risto Kulmala ja hallinnoinnista Anu Vilamaa-Partanen Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta.

2011 Vuoden aikana valmistuivat palvelujen toteutussuositukset (deployment guideline) sekä käyttöympäristömäärittely (OE).

2012 Toimenpidesuositukset valmistuivat ja suunniteltiin toteutusohjelmaa.

Easywayn II-vaihe päättyi vuoden 2012 lopussa ja samalla päättyi myös tämä osahanke.

Lisää tietoa projektin internetsivuilta: http://www.easyway-its.eu

Lisätietoa: Risto Kulmala, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015