Käynnissä olevat projektit

Liikenteen sujuvuuden ja häiriötilanteiden hallinnan kehittäminen

Osahankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja häiriötilanteiden hallinnan kehittäminen. Osahankkeesta vastaa Kari Hiltunen. Hanke ajoittuu vuosille 2011- 2014. Osahanke sisältää seuraavat projektit: 

Tien liukkaustieto autojen tietoväylästä (FCD-keli)

Projektin tuloksena syntyy palvelu, jossa tuhannet raskaan liikenteen ajoneuvot lähettävät liikennekeskuksille sekä tiestön kunnossapitäjille viestin tunnistaessaan liukkautta tiellä. Tunnistaminen perustuu lukkiutumattomaan jarrujärjestelmään (ABS) ja/tai ajovakauden hallintajärjestelmään (ESC) käynnistymiseen. Tieto välitetään myös varoituksena edelleen kaikkien alueella liikkuvien ajoneuvojen telematiikkalaitteisiin.

Hankkeen pilotti on käynnistynyt ja projekti päättyy vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja: Esko Hätälä, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

EU-hanke: iMobility

Liikennevirasto, LVM, Trafi ja VTT osallistuvat yhdessä iMobility-hankkeeseen (aikaisemmin iCar). Se on komission käynnistämä hanke, jossa ohjataan ja seurataan erityisesti älykkäiden ajoneuvojärjestelmien kehitystä sekä myös yleisemmin keskeisten älyliikennesovellusten käyttöä tieliikenteessä.Toiminnan painopisteenä on etenkin prioriteettijärjestelmien vaikuttavuus sekä yleistyminen toisaalta ajoneuvoissa ja toisaalta tieinfrassa.

Lisätietoja: Risto Kulmala, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Liikenteen turvallisuustiedot ajoneuvoihin (PikaHäly)

Projekti käynnistyy keväällä 2013 esiselvityksellä ja jatkuu ns. innovaation esikaupallisena hankintaprojektina siten, että seuraavassa vaiheessa yritykset huolehtivat riskirahoituksellaan palvelun tuotekehityksestä. Käyttäjän näkökulmasta toteutettava pilotointi ajoittuu vuodelle 2014.

Esiselvityksen raportti on valmistunut: ITS Directive - Proprity Action ´c´ - Proposal for Deployment Plan in Finland

Joukkoliikenteen matkustajapalvelujen kehittäminen

Joukkoliikenteen matkustajapalveluiden kehittäminen -osahanke keskittyy matkustajien tietopalveluiden ja sähköisen maksamisen kehittämiseen. Osahankkeesta vastaa Martin Johansson. Hankkeet ajoittuvat vuosille 2011–2014.

Kutsujoukkoliikenteen kehittäminen (Metropol)

Projektissa pilotoidaan kysyntäohjautuvaa joukkoliikennepalvelua HSL-alueella vuosina 2012–2015. Pilotti toteutetaan mm. HSL:n, Aalto-yliopiston ja Liikenneviraston yhteistyönä.

Vuonna 2011 solmittiin Metropol-pilottiprojektin konsortiosopimus HSL:n, Aalto yliopiston ja Liikenneviraston välillä. Palvelun määrittelyt ovat käynnissä. Käyttäjäpilotti 15 bussilla käynnistyy vuoden 2012 lopussa. Liikennevirasto ja HSL kehittävät yhteistyönä palvelun pilotoinnissa tarvittavia matka-ajan ennustemenetelmiä.

2012 Vertailtiin kamerapohjaista sekä puhelimen solupaikannukseen ja blue tooth-tunnistukseen perustuvia matka-aikatietojärjestelmiä.
2013 Matka-ajan ennustemenetelmien kehittäminen jatkuu HSL:n ja Helsingin kaupungin kanssa.

Sähköinen maksaminen

Projektissa tehdään joukkoliikennematkan joustavamman maksamisen selvityksiä. Liikennevirasto osallistui v. 2011 yhteiskäyttöisen matkakortin selvitykseen yhdessä HSL:n, Matkahuollon ja VR:n kanssa. Vuosina 2012 ja 2013 osallistutaan tarvittaviin jatkoselvityksiin.

Liikenteenhallinnan vaikutukset

Liikenteenhallinnan vaikutukset -osahanke on käynnistynyt vuoden 2013 alussa.

Matka-aikatiedon vaikuttavuus

Projektin tavoitteen on tutkia Liikenneviraston keräämän matka-aikatiedon vaikuttavuutta tiedon nykyisellä ja tulevalla laatutasolla. Projektissa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin tarkoitukseen ja miten matka-aikatietoa käytetään?
  • Mitkä organisaatiot tietoa käyttävät ja kuinka usein?
  • Mitä ja minkä arvoista hyötyä matka-aikatiedosta on käyttäjälle?
  • Kuinka paljon erilaisia loppukäyttäjiä matka-aikatiedolla on eri palveluiden kautta ja kuinka usein he käyttävät tietoa?
  • Miten tiedon kaatu ja kattavuus vaikuttavat edellisten kysymysten vastauksiin?

Lisätietoa: Risto Kulmala, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Monipalvelumalli

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Tekes ovat käynnistäneet kansallisen yhteistyöohjelman, jonka tavoitteena on innovatiivisten aika- ja paikkasidonnaisten palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen kaupallisille ja viranomaistavoitteista lähteville liikenteen, liikkumisen ja logistiikan tarpeille.

LVM:n hallinnonalan koordinoima, liikenteen sähköisiä palveluja kokeileva Liikennelabra hanke on avautunut yrityksille. Hankkeessa on mukana muun muassa Liikenneviraston ja Trafi.

Liikennelabrassa kokeillaan uusi älyliikenteen palveluita, jotka helpottavat liikkumista ja viisaita liikkumisvalintoja. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi ajamista sujuvoittava liikennetieto, ajopäiväkirja tai tieto joukkoliikennepalveluista. Liikennelabrassa yritykset kerävät tietoa autoilijoilta tarjoamiensa älyliikenteen palveluiden kautta. Tietojen keruu Liikenneviraston ja Trafin käyttöön perustuu palveluiden käyttäjien suostumukseen.

Lisätietoa Liikennelabrasta löytyy hankkeen internetsivuilta: http://liikennelabra.fi

Liikennetiedon visiot -raportti on valmistunut ja luettavissa Liikenneviraston julkaisuissa.

Liikennelabran tiedonkeruupalvelun hankinta on käynnissä. Katso lisää!

Lisätietoa: Juuso Kummala, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015