Maisema ja kulttuuriympäristö

Väylän tavoitteena on ehkäistä ja lieventää liikenteen ja väylänpidon haitallisia vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöihin. Väylävirastoa koskevassa laissa viraston tehtäviin luetaan myös omien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistökohteiden, kulttuuriympäristöjen ja kulttuuriomaisuuden vaaliminen ja hoito.

Maisema

Eri maisemamaakuntiin sijoittuva väyläverkosto tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarjota väylien käyttäjille positiivisia maisemaelämyksiä. Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja 27 kansallismaisemaa.

Uusien väylähankkeiden suunnittelussa vältetään tekemästä linjauksia muinaismuistojen, maisemakokonaisuuksien, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen ja arvokkaiden maisema-alueiden kohdalle. Väylät sovitetaan lähiympäristöön maisemanhoidollisin keinoin, kuten maastonmuotoilun ja istutusten avulla. Maisemanhoidossa pyritään myös vaalimaan alueiden yhtenäisyyttä. Paikkakuntien ja arvokohteiden omaleimaisuutta kunnioitetaan ja arvokasta rakennuskantaa suojellaan.  Etenkin suuret uudet väylärakenteet,  kuten  valtateiden eritasoliittymät,  pyritään sopeuttamaan ympäristöön.

Kulttuuriympäristö

Museoviraston laatiman valtakunnallisen inventoinnin (RKY) mukaan Suomessa on vajaat 1500 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja muinaisjäännösrekisterin mukaan lähes 32 800 kiinteää muinaisjäännöstä. Valtakunnallisten kohteiden lisäksi on myös paljon seudullisesti tai paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä.

Nykyisen liikenteen tarpeiden sovittaminen vanhan asuinympäristön ja väylien mittakaavaan on haasteellista ja se on tehtävä ympäristön arvoja kunnioittaen. Väylien parannushankkeet, erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen, on sovitettava arvokkaille alueille varoen.

Väyläverkon arvokohteet

Väylällä on hallinnassaan suuri määrä liikenneinfraan kuuluvia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, joista huolehtiminen kuuluu viraston tehtäviin. Näitä arvokohteita ovat mm. vanhat majakat, museotiet ja -sillat sekä museokanavat. Suojeltujen kohteiden kunnossapidossa sekä niihin liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan museoviranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia.

Arvokohteita koskevat, suositellut käytännöt on koottu vuonna 2018 valmistuneeseen selvitykseen ”Väyläverkon arvokohteiden toimintamalli”. Käytössä olevalla väyläverkolla arvokohteita pidetään toimintamallin mukaan kunnossa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Toimintamallissa esitetään muun muassa, että kullekin kohteelle laaditaan kunnossapitosuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään säilytettävät arvot, kunnossapidon tavoitteet ja toimenpiteet sekä seuranta. Arvokohteet pyritään säilyttämään siinä muodossa kuin ne nimeämisen hetkellä ovat. Silti kohteisiin on mahdollista tehdä muutoksia, jos esimerkiksi liikenneturvallisuus niitä vaatii.

Väylävirasto tekee kulttuuriympäristöä ja arvokohteita koskevissa asioissa yhteistyötä Museoviraston ja Metsähallituksen kanssa. Väylä osallistuu myös liikennealan museotoiminnan järjestämiseen. ”Aikamatkalla Suomessa: liikenneväylien tarina” -tarinakartta esittelee  arvokohteiksi nimettyjä museoteitä, majakoita, siltoja ja kanavia. Mukana ovat myös väylämuseot sekä museorautatiet. Tarinakartan kohteet on merkitty kartalle, jonka vieressä on pieni referaatti kunkin kohteen historiasta, sen sijainnista ja lähistöltä löytyvistä muista vierailukohteista.

Tutustu Aikamatkalla Suomessa -tarinakarttaan

Lue lisää

Maisema

Kulttuuriympäristö:

Väylän arvokohteet:

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.07.2019