Tjälskador på vägar

Viktbegränsningar

På en del vägar där tjälskador är ett problem måste man införa viktbegränsningar. På så sätt kan man hindra att vägar tar för mycket skada av tung trafik och säkerställa att nödvändiga transporter kommer fram.

Den vanligaste viktbegränsningen är 12 ton, endast i undantagsfall används en begränsning på 4 ton. Viktbegränsningarna gäller inte livsviktiga transporter.

Som livsviktiga transporter räknas bland annat:

 • Utryckningsfordon
 • Väghållningsfordon
 • Reguljära bussturer
 • Arbetsresetrafik (arbetsresa med tungt fordon till arbetsstället utan last)
 • Mjölktransporter
 • Energiförsörjningens regelbundna torvtransporter och liknande som är nödvändiga för den dagliga verksamheten i ett kraftverk
 • Slaktdjurstransporter
 • Flyttning av tunga jordbruksfordon på grund av vårsådd samt utsädestransporter och liknande
 • Djurfoder-, strötorv- och bränsletransporter (när förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek inte ger möjlighet att förutse transportbehovet)
 • Transporter av hushållsavfall (kommunens lagstadgade transporter enligt en överenskommen tidtabell)
 • Gårdsspecifik körning av flytgödsel
 • Transport av dagligvaror till butiker
 • Butiksbilar

Prognosen för behovet av att införa viktbegränsningar görs vid årsskiftet. Prognosen justeras i början av mars när prognosen om hur svår vårens tjällossning kommer att vara blir klar. Man följer aktivt väderleksförhållanden under våren och rapporterar regelbundet om utbredningen av tjällossningen och viktbegränsningsbehoven.

Dispens

I enskilda, oförutsedda fall kan NTM-centralen bevilja avgiftsbelagda och tillfälliga transporttillstånd för viktbegränsade vägar. Vid handläggningen av tillstånd beaktas transportens nödvändighet och massa. Tillstånd beviljas av områdets NTM-central.

Exempel på transporter som kräver dispens:
- Virke
- Jord
- Bränsle (förutom när förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek inte ger möjlighet att förutse transportbehovet)
- Konstgödsel
- Byggnadsmaterial
- Skogs- och byggarbetsfordon
- Specialtransporter

Var förberedd på tjällossningen

Var beredd på att det kan införas viktbegränsningar till följd av tjällossningen. Skaffa de material du behöver i god tid före tjällossningen. Det är säkrast att skaffa till exempel byggnadsmaterial redan under vintern. I annat fall kan det dröja till långt in på våren innan du kan få materialet på plats.
 
På tjälskadade vägar finns tjälskott, gropar, spår och insjunkna vägavsnitt. Nya skador kan uppstå dagligen så det lönar sig att köra försiktigt.

Sidan uppdaterad 23.10.2015