Drift och underhåll av vägar

Att vägarna är framkomliga och säkra garanteras genom noggrant underhåll. Drift och underhåll av landsvägar innefattar skötsel och underhåll av belagda vägar, grusvägar, broar, trafikmiljö samt konstruktioner och anordningar vid landsvägarna.

Det finns över 52 000 kilometer belagda landsvägar i Finland. De belagda vägarna spelar en stor roll för den dagliga rörligheten och näringslivets konkurrenskraft.

Riksdagen beslutar om anslagen för väghållningen. När riksdagen fattar beslut om statsbudgeten fastställs också anslagen för bastrafikledshållningen. Beläggningsarbeten och förnyelsen av vägmarkeringarna utgör en del av bastrafikledshållningen.

Vägnätet har delats in i över 80 entreprenadområden. De regionala entreprenörerna (se kartan över regionala entreprenader till höger) ansvarar för landsvägsunderhållet enligt den servicenivå som Trafikledverket fastställt. Beroende på hur vägarna används har de delats in i underhållsklasser där tidpunkten för åtgärder, som till exempel snöröjning, varierar.

Vägar underhålls för att trafiken ska löpa säkert. Vägytorna hålls i skick genom reparation och lappning av beläggningar. Ytans skick påverkar körandet och skyddar konstruktionerna under beläggningen.

Drift och underhåll av grusvägar

Hållbarheten mot trafikbelastningar är lägre på grusvägar än på belagda vägar. Dessutom tar grusvägar skada av kraftigt regn, torra somrar och tjäle. Även om grusvägarna iståndsätts är man tvungen att införa viktbegränsningar på tjälskadade vägar.

Genom underhåll av grusvägar påverkar man ytans skick på vägarna och därigenom väganvändarnas körkomfort. Exempel på skötselåtgärder är utjämning av vägytan, lappning, grusning och dammbindning. Dessutom bearbetas vägarna och man avhjälper tjälskador på ytan.

Se aktuell information om viktbegränsningar på grund av tjälskador.

Underhåll av broar

Med underhåll av broar säkerställs att de är säkra att använda och hållbara. En stor del av broarna uppnår snart den ålder då de behöver grundliga renoveringar.

Vi har cirka 14 200 landsvägsbroar och av dessa är ungefär fem procent i dåligt skick. Man har infört viktbegränsning på 180 broar som är i dåligt skick. Trafikledverket uppskattar att cirka 7 000 broar uppnår en ålder då de kräver grundliga renoveringar före 2020. Mängden broar som är i dåligt skick har ökat långsamt även om Trafikledverket har satsat på grundliga renoveringar.

Sidan uppdaterad 21.12.2018