Upphandlingar och konkurrensutsättningar

De produkter och tjänster som Trafikverket inte gör själv upphandlas av leverantörer som verkar på fria marknader. Genom att utveckla upphandlingsförfarandet strävar vi efter att förbättra marknadernas funktion och främja produktiviteten inom trafikledshållningen.

Vårt strategiska mål är att förbättra produktiviteten inom infrastrukturbranschen
Trafikverket svarar för att servicenivån inom trafiken upprätthålls och utvecklas på de trafikleder som staten förvaltar samt främjar hela trafiksystemets funktion, säkerheten i trafiken och en balanserad och hållbar regional utveckling.

Trafikverket är en beställarmyndighet som upphandlar största delen av de produkter, tjänster och kunnande som behövs för att verket ska kunna sköta sin uppgift från utomstående leverantörsmarknader. Trafikverkets uppgift är att identifiera kundernas, det vill säga olika trafikanters behov, fastställa tjänsterna och producera tjänsterna genom att upphandla dem från leverantörsmarknaderna. Tjänsteleverantörerna producerar tjänsterna för slutanvändarna.

Upphandlingen och hanteringen av leverantörsmarknaderna spelar en central roll för att Trafikverket ska uppnå sina strategiska mål och förverkliga sin strategi. Principerna och målen för Trafikverkets upphandlingsverksamhet och för hur upphandlingarna genomförs bestämmer Trafikverkets riktlinjer för upphandling, det vill säga upphandlingsstrategin.

Den totala volymen för Trafikverkets upphandlingar är cirka 1,6 miljoner euro. Detta fördelas på upphandlingar inom trafikledshållningen och övriga upphandlingar.

Upphandlingskategorierna grupperar upphandlingarna

Produkter, tjänster och kunnande upphandlas från mycket olika slags utomstående leverantörsmarknader. Produkt- och tjänstegrupper upphandlas dels från leverantörsmarknader med många aktörer, dels från leverantörsmarknader med bara några eller en aktör.

Också Trafikverkets roll som beställare och kund varierar enligt leverantörsmarknad. För vissa upphandlingars del har Trafikverket som beställare en mycket betydande ställning och kan därför som kund påverka verksamhetsförutsättningarna till och med för hela branschen. För andra upphandlingars del har Trafikverket däremot liten nationell eller global betydelse för aktörerna på leverantörsmarknaderna.

Eftersom det inte är ändamålsenligt att styra och utveckla alla upphandlingar enligt samma principer, har Trafikverket grupperat sina upphandlingar i olika upphandlingskategorier med tanke på samordningen och styrningen.

Upphandlingsprogrammen hjälper planeringen

Trafikverket informerar tjänsteleverantörerna om kommande projekt och entreprenader med hjälp av upphandlingsprogrammen. Syftet är att informera entreprenörer och tjänsteleverantörer på förhand om kommande upphandlingshelheter med hjälp av upphandlingsprogrammen. På så sätt kan entreprenörerna och tjänsteleverantörerna planera sin verksamhet. Syftet med upphandlingsprogrammen är också att säkerställa att beräkningen av entreprenaderna fördelas jämnt över hela anbudsperioden.

Målet är att förbättra produktiviteten inom branschen

Ett av Trafikverkets strategiska mål är att förbättra produktiviteten inom infrastrukturbranschen. För att målet ska nås räcker det inte att olika aktörer för egen del utvecklar upphandlingarna, utan målet nås bara genom samarbete mellan olika beställarinstanser inom infrastrukturbranschen (Trafikverket, NTM-centralerna och kommunerna). Dessutom behövs det olika former av samarbete mellan beställare och tjänsteleverantörer (t.ex. samarbetsforum, verksamhetsmodeller, anvisningar, datasystem osv.). Trafikverket verkar aktivt för att främja en gemensam utveckling av upphandlingar i olika former.
Sidan uppdaterad 22.10.2015