Miljö

Trafikverket bygger som bäst upp sitt miljösystem. Trafikverkets riktlinjer för miljö godkändes hösten 2014. Miljöprogrammet, som baserar sig på riktlinjerna, färdigställs hösten 2015.

$curSection.bigImageAltText.data
I sin verksamhet strävar Trafikverket särskilt efter att hejda klimatförändringen och anpassa sig till den, skydda grundvatten och marker, hantera buller och skakningar samt skydda Östersjön och luftkvaliteten. Andra viktiga frågor med tanke på konsekvenserna av vår verksamhet är att säkerställa naturens mångfald och skydda landskapet och kulturmiljön, beakta användningen av naturresurser samt skydda ytvatten.

Miljöansvar - en del av samhällsansvaret

Miljöansvaret har traditionellt indelats i ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. Ett av Trafikverkets strategiska mål är att verka ansvarsfullt och hållbart. Trafikverket börjar rapportera om hur man beaktar samhällsansvaret i sin verksamhet. Syftet med rapporteringen är bl.a. att föra fram de samhälleliga effekterna av Trafikverkets verksamhet ur den ansvarigas synvinkel.
Sidan uppdaterad 26.10.2015