Säkerheten på farleder

Viktiga uppgifter för Trafikverket när det gäller sjötrafiken är styrning av sjötrafiken, kartläggning, myndighetsuppgifter i vintersjöfart och farledshållning.

$curSection.bigImageAltText.data

 Genom att ta hand om sjöfartsinfrastrukturen, ge ut navigeringsprodukter som behövs inom sjöfart, informera om sjöfartsrelaterade förhållanden och avvikelser från dem, övervaka och styra handelsfartygstrafiken samt ta hand om farledernas framkomlighet är Trafikverkets mål att främja  sjötrafikens säkerhet, smidighet och effektivitet på våra havs- och insjöområden. Trafikverket producerar också information för intressenter inom sjöfart.

Trafikverket ansvarar för över 16 000 km farleder längs den finska kusten och på insjöarna bland annat genom att underhålla och reparera säkerhetsanordningar för sjöfart, underhållsmuddra farleder och förvalta slusskanaler.

Trafikverket ansvarar för sjökartläggningen i Finland och utvecklingen av den. Trafikverket ger ut både elektroniska och tryckta sjökort över Finlands havs- och insjöområden, ser till att sjökorten uppdateras fortlöpande, ger ut sjökortsrelaterade nätpublikationer och tryckta publikationer samt tillhandahåller myndighets- och navigeringsinformationstjänster för sjökartläggningsuppgifter. Kriterierna för publiceringstidpunkten för sjökort är betydande ändringar inom sjöfarten såsom projekt för fördjupning av farleder och omfattande nya havsmätningsdata.

Trafikverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten, vilket bland annat omfattar koordineringen på riksnivå. Dessutom fattar Trafikverket beslut om assistansperioden, dispenserna och trafikrestriktionerna. Trafikverket ingått avtal om isbrytning med isbrytnings- och bogseringsbolag.

Trafikverket tillhandahåller fartygstrafikservice (VTS) för handelsfartyg och administrerar säkerhetsradioverksamhet. Det finns tre VTS-centraler och dessa är belägna i Åbo, Helsingfors och Villmanstrand. Deras övervakningsområden (sju VTS-områden) omfattar alla farleder för handelssjöfart vid kusten och de djupa farlederna på Saimen. För Finska viken har Finland tillsammans med Estland och Ryssland grundat det obligatoriska rapporteringssystemet GOFREP, som omfattar det internationella havsområdet på Finska viken samt nationella vattenområden som inte omfattas av VTS-områdena. Även trafiken i södra delen av Ålands trafiksepareringssystem övervakas. Säkerhetsradiosändningarna sköts från Turku Radio, som omfattar bl.a. navigationsvarningar, väderleks- och israpporter. Saimaa VTS sköter radiokommunikationen i Saimenområdet

Trafikverket ansvarar för radionavigationstjänsterna, administrationen av datasystemet för hamntrafik PortNet och det nationella AIS-basstationsnätet. I PortNet sparas alla hamnbesök i Finland inom internationell fartygstrafik som uppgår till ca 40 000 om året. Med hjälp av AIS, Automatic Identification System, kan fartygsuppgifter utnyttjas elektroniskt. Information från dessa system utnyttjas av sjöfarare, sjöfartsmyndigheter och intressenter inom sjöfart.

Sjöfarten regleras av flera internationella normer och konventioner som i Finland implementeras i lagstiftningen eller andra nationella bestämmelser. Trafikverket deltar i beredningen av dessa tillsammans med andra finländska aktörer inom sektorn såsom Trafi. De viktigaste samarbetsforumen är den FN-underställda internationella sjöfartsorganisationen IMO, Europeiska sjösäkerhetsbyrån Emsa, den internationella hydrografiska organisationen IHO och den internationella fyrorganisationen IALA.

Sidan uppdaterad 27.10.2015