Ta kontakt

Villmanstrand farledsenhet
Raatimiehenkatu 23,
53100 Villmanstrand

Saimaa VTS
Sulkuvartijankatu 15
53300 Villmanstrand
Tel: +358 206 37 3745
Fax: +358 206 37 3786
E-mail: saimaa.vts(at)fta.fi 

Trafikering i Saima kanal

Trafikledsverkets farledsenhet i Villmanstrand ger information om trafikeringen i Saima kanal och i Saimen. Bestämmelser, instruktioner och information om kanalen och trafiken i kanalen ges också i publikationen Underrättelser för sjöfarande.

Seglationsperioden

Den naturliga säsongen med öppet vatten i Södra Saimen och i Saima kanal är i genomsnitt 211 dygn. Eftersom de flesta fartyg som trafikerar kanalen och Saimen har besiktigats för vintertrafik, har man på senare tid lyckats få en seglationsperiod som räcker 9,5 – 10 månader, och som inleds i början av april och avslutas i slutet av januari. Under seglationsperioden hålls Saima kanal och även de andra kanalerna i djupfarleden öppna under dygnets alla timmar. 

Fartygens storlek

Saima kanal får trafikeras utan särskilt tillstånd av fartyg vilkas dimensioner är maximalt:
Längd: 82,50 m 
Bredd: 12,60 m 
Djupgående: 4,35 m 
Masthöjd över vattenytan: 24,50 m 
Djupgåendet på ett fartyg som bogseras får emellertid vara 4,50 m.

I kanalen har alla fartyg lotsplikt, med undantag av fartyg med en längd under 35 meter.

Särskilt tillstånd för överstora fartyg 

Fartyg som i någon mån överskrider de ovan nämnda dimensionerna kan på ansökan beviljas tillstånd att föras fram i kanalen, förutsatt att fartyget med avseende på sin konstruktion och sina egenskaper är lämpligt för kanaltrafik. Därtill kan ett överstort fartyg eller anordning som transporterar speciallast beviljas särskilt tillstånd för engångsfärd. Tillstånden beviljas av Trafikledsverkets farledsenhet i Villmanstrand.

Särskilda bestämmelser för bogsering och flottning 

Trafikstadgarna innehåller noggrannare bestämmelser om bl.a. de tillåtna dimensionerna för bogsersläp och virkesflottar som framförs i öppna kanaler.

Marschfart och genomfartstid

Största tillåtna hastighet i kanalen är 9 km/h för fartyg, som har ett större djupgående än 3,9 m. För fartyg med mindre djupgående än detta har farten reglerats stegvis mellan 9 och 18 km/h enligt fartygets djupgående och farledsdimensioneringen. Genomfartstiden i kanalens slussavsnitt (Mälkiä–Brusnitjnoje) är 5-8 timmar beroende på fartygets storlek och på hur livlig trafiken är.

Trafikstadgar

I Saima kanal och övriga kanaler i Saimen ska man utöver de allmänna sjövägsreglerna och föreskrifterna om navigation på de inre farvattnen även följa särskilda trafikstadgar, vilka är följande:

Utmärkning av farleder

Systemen för utmärkning av farlederna i inloppet till Saima kanal, i kanalen och farlederna i Saimen är tillräckliga för att trygga fartygens navigation dygnet runt.

Inlopp

Inloppen är märkta med fyrar, lysbojar och prickar i enlighet med lateralmärkena i det internationella A-systemet. De ryska myndigheterna sköter om utmärkningen av inloppen.

Saima kanal

Som utmärkningsanordningar i Saima kanal används signalljus, som på västra sidan av kanalen har orange färg och på östra sidan grön färg, samt prickar, enstavlor, fyrar och radarreflektorer i enlighet med det internationella systemet.

Farlederna i Saimen

Utmärkningen i Saimens farleder följer det kombinerade kardinal- och lateralsystemet enligt det internationella A-systemet.

VHF-kanalerna i trafiken på Saimen

Det finns ett VHF-telefonnät för sjöradio för den sjöburna trafiken i Saimens farvatten. VTS-radiotrafik, anrop: SaimaaVTS, VHF-kanal 9. Alla fartyg och passagerarfartyg med en längd över 20 m ska lyssna på VHF-kanal 9 i området som omfattar Saima kanal och nätverket av djupfarleder. I Saima kanal bör man lyssna på VHF-kanal 9 och 11 och i Saimen på kanalerna 9 och 16.

Fjärrstyrningen i Saima kanal, Taipale sluss (Varkaus) och Konnus sluss (Leppävirta), anrop: "Slussens namn", VHF-kanal 11.

Sjökort i Saimen

I sjökorten som publicerats över Saimens vattendrag och Saima kanal finns det utöver nödvändiga sjökort även information som ökar sjösäkerheten. Skalan för insjökorten i Saimen är 1:40 000 och skalan för Saima kanals sjökort mellan Viborg och Saimen är 1:10 000. Korten för kanalen är på finska och engelska. 

Formaliteter

Passage tillåten för handelsfartyg av alla nationaliteter. 
Handelssjöfarten följer normala internationella sjövägsregler, och det krävs inga dokument som avviker från det normala av fartygen eller deras besättning.

Kontroller

De ryska gränsmyndigheterna i Saima kanal utför kontroller av in- och utresa till land vid Pälli sluss. De finska myndigheternas motsvarande kontroll vid inresa till land utförs vid tullbryggan i Nuijamaa. 

Sidan uppdaterad 21.12.2018