Ökad plankorsningssäkerhet i Nurmijärvi

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö och förbättring av plankorsningssäkerhet har indelats i mindre sektioner, som inkluderar elektrifiering av hela banavsnittet samt plankorsningarna i Hyvinge och Vichtis, Nurmijärvi, Lojo och Hangö samt i Raseborg

Nuläget

På banavsnittet Hyvinge-Karis i Nurmijärvi kommun finns det för närvarande 15 plankorsningar, varav två, Kopunoja och Korpi, har klassificerats som tillhörande den farligaste olycksklassen 7. Sex av plankorsningarna är försedda med halvbommar. Banan används av ungefär 10 godståg i dygnet. Tågens högsta tillåtna hastighet är 80 km/h.

Projektet

I en sektion av järnvägsplanen som ska utarbetas, granskas 15 plankorsningar i Nurmijärvi kommun. Utgångsläget för järnvägsplanen är en utredning gjord 2014 om åtgärderna vid plankorsningar, som nu undersöks närmare. Planen utarbetas i samarbete med kommunen och NTM-centralen.

Målet är att välja kostnadseffektiva metoder för att öka plankorsningssäkerheten (förbättra eller avlägsna dem), som det är möjligt att få finansiering för under de närmaste åren. Målet är inte att framställa att plankorsningarna ersätts med planskilda lösningar. På basis av den preliminära uppskattningen kommer två av fyra plankorsningar att avlägsnas och ersättas med en säker vägförbindelse.

Vid Korpi plankorsning överväger man att förse plankorsningen med halvbommar och att ordna vägförbindelser i närheten. Alternativt flyttar man plankorsningen längre söderut.

Vid Kopunoja plankorsning överväger man att flytta plankorsningen längre norrut, varvid korsningsvinkeln skulle bli rät och vägförbindelsen skulle flyttas längre bort från järnvägen. Alternativt kunde plankorsningen stängas genom att bygga en vägförbindelse till Kyläjoentie.

Andra åtgärder för att förbättra plankorsningarna kan t.ex. vara att förbättra vänteplatserna (höja, räta ut och bredda) och att förbättra siktområdena

Tidsplan

Kungörelsen om hela sträckan har publicerats i maj 2018 i tidningarna i området samt på kommunernas elektroniska anslagstavlor. Banhållaren har rätt att utföra mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder på en fastighet som hör till planeringsområdet (banlagen 9 §).

Vartefter planeringen fortskrider, kommer Trafikverket att ordna möten för allmänheten om planeringen. Mötet för allmänheten som gäller området i Nurmijärvi kommun hölls i augisti 2018.

När planen är färdig hålls den offentligt framlagd, varvid sakägare har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om den (banlagen 22 §). Kommunen informerar skilt om var och när planen finns offentligt framlagd.

 

 

Sidan uppdaterad 13.11.2018