Vt 8 Eurajoen keskustan kohta

Eurajoen keskustan kohdan parantamisen tavoitteena on korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa.

Valtatie 8 Turku-Pori -välillä on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä. Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku–Mynämäki ja Pori–Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Tieosuuden turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden runkoverkon huonoimpia.

Tiejakso Eurajoen kohdalla poikkeaa muusta valtatien 8 tieosuudesta. Keskustan kohdalla paikallinen liikenne ja päätien liikenne sekoittuvat, eikä tie täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Eurajoen keskustan kohdan parantamisen tavoitteena on korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kunnan kehittymisedellytyksiä. Hankkeessa rakennetaan kaksi perusverkon eritasoliittymää sekä n. 4,5 km uutta valtatielinjausta sisältäen Rauman suunnan ohituskaistan. Eurajoen kunta toteuttaa samassa yhteydessä katu- ja kävelyn ja pyöräilyn järjestelyjä.  Hankkeesta on tehty yleissuunnitelma ja se on hyväksytty vuonna 2016. Tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt syksyllä 2018. Hanke on toteuttamisvalmiudessa vuonna 2020.

Kuva suunnittelukohteen sijainnista kartalla sekä yleiskartta suunnitteluun sisältyvistä toimenpiteistä.

Tiesuunnitelma

Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2010 laadittu yleissuunnitelma sekä voimassa oleva osayleiskaava. Tiesuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet valtatien 8 parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla uuteen maastokäytävään. Uusi valtatielinjaus on sijoitettu siten, että kaikki Eurajoen jokivarressa olevat rakennukset säilyvät. Valtatien ja talojen pihapiirien väliin sijoitetaan melusuojarakenteita.

Liittyminen uudelle valtatielle on mahdollista vain eritasoliittymien kautta. Eurajoen keskustan eteläpuolelle on hyväksytyssä yleissuunnitelmassa esitetty eritasoliittymä. Tiesuunnitelmaan on lisätty myös Eurajoen pohjoispuolelle uusi eritasoliittymä, poiketen yleissuunnitelmasta. Uusi eritasoliittymä vaatii kaavamuutoksen.

Etelässä suunnittelualue rajautuu Kangasnummentien liittymästä noin 1,1 kilometriä etelän suuntaan (Koivuniemen Kirkkotie) ja pohjoisessa Krisantien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä on noin 4,4 kilometriä.

Linnamaantie ja Auvintie alittavat uuden valtatien eritasossa. Alemman tieverkon osaksi jäävän nykyisen valtatien ja Keskuskadun liittymään tehdään kiertoliittymä. Köykän teollisuusalueen kohdalla oleva tasoliittymä valtatielle poistetaan ja Köykän alueelta rakennetaan uusi katuyhteys Lapintielle, jonka kautta on pääsy uudelle Eurajoen eritasoliittymään ja edelleen valtatielle.

Siltoja hankkeessa on viisi, joista suurimmat ovat Eurajoen ylittävä vesistösilta ja eritasoliittymien risteyssillat. Nykyisen valtatien Eurajoen vesistösilta jää rinnakkaistien käyttöön.

Koko suunnittelualueella valtatien ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keskikaide estää kohtaamisonnettomuudet ja osan tieltä suistumisista. Pintavesien poisjohtamiseen esitetään tehtävän tasausaltaita, jolloin rankkasateiden virtaamia voidaan tasoittaa ja parantaa pintavesien laatua ennen vesistöön johtamista. Liikenteen meluhaittojen torjumista varten tehdään valtatien varteen melusuojaukset Eurajoen vesistön molemmille puolille nykyisen asutuksen kohdalle.

Tiesuunnitelmassa varataan tiealuetta valtatien tavoitetilan (2+2 kaistainen valtatie) mukaista ratkaisua varten.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen toinen yleisötilaisuus pidettiin 12.8.2019 Eurajoella. Tiesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2019.

Tiesuunnitelman nettisivuille pääset tästä linkistä.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 18.09.2019