Usein kysyttyä

Mitkä ovat hankkeen keskeisimmät kohdat ja mikä on niiden aikataulu?

Vt 4 Kirri-Tikkakoski liikenneyhteydet -hankkeeseen kuuluu valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa.

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä – pohjoissuuntainen tieyhteys. Tieyhteys kuuluu Eurooppateiden verkkoon numerolla E75 ja on osa yleiseurooppalaista TEN–T verkkoa. Liikennemäärä valtatiellä 4 Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 10 prosenttia. Valtatie 4 (kutsumanimeltään myös nelostie) on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

Moottoritieksi rakennettava osa sijaitsee noin 8 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suurin osa 16 kilometriä pitkästä moottoritiestä rakennetaan vanhan valtatien 4 päälle. Tielle rakennetaan Lintukankaan kohdalla 1200 metriä pitkä kallion avoleikkaus. Hankkeeseen sisältyy myös siltatöitä – uusia/korjattavia/levennettäviä siltoja. Yhteensä siltapaikkoja on 25.

Tiehanke on saanut rahoituksen Suomen valtion budjetissa 2018. Tien rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2019. Tie on liikenteelle valmis viimeistään 2022 loppuun mennessä ja viimeistelytyöt valmiita 2023 loppuun mennessä.

Miksi hanke on Suomen tieverkostolle tärkeä?

Valtatien 4 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski on laadittu tavoitteet, joissa on otettu huomioon tieosuuden asema osana valtakunnallisesti tärkeintä etelä – pohjoissuuntaista päätieyhteyttä sekä alueen paikalliset lähtökohdat. Hankkeen tavoitteet on ryhmitelty valtakunnallisiin yleistavoitteisiin sekä seudullisiin ja paikallisiin tavoitteisiin.

Valtatien 4 valtakunnalliset yleistavoitteet

- kehitetään tieosuus valtakunnallisen pääväylän edellyttämään laatutasoon ja Euroopan Parlamentin päätöksen mukaisesti kansainväliseksi korkeatasoiseksi TEN-T-tieverkon osaksi.

- vähennetään liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi pääteille asetettujen tavoitteiden mukaisesti

- parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta

- otetaan huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

- pyritään yhteiskuntataloudellisesti optimaaliseen kokonaisratkaisuun

Entä lähialueelle ja sen asukkaille?

Uudella Kirri-Tikkakoski moottoritiellä turvataan lähialueen kuntien välisten työ- ja asiointimatkojen sujuvuus, sujuva yhteys Jyväskylän lentoasemalle ja tuetaan väyläratkaisulla seuturakenteen kehittymistä maakuntakaavan mukaisesti. Samalla kehitetään tieverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja tukevat Jyväskylän seudun maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittymistä. Asukkaille tiehanke tuo myös turvallisemmat kevyen liikenteen väylät ja turvalliset yhteydet joukkoliikenne pysäkeille. Tietyössä turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus minimoimalla valtatien aiheuttamat ympäristöhaitat (melu, tärinä, päästöt ja estevaikutus) sekä haitat maankäytölle ja otetaan huomioon alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet.

Miten hanke vaikuttaa alueella liikkumiseen?

Uusi moottoritie, eritasoliittymät ja kevyen liikenteen väylät parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja lisäävät työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa.

Hanke tukee kevyen liikenteen järjestelyjä ja sen yhteydessä rakennetaan yhteensä 25 kilometriä uusia kevyen liikenteen väyliä. Suurin osa uusista väylistä tulee valtatien 4 viereen rakennettavan rinnakkaisväylän yhteyteen. Rinnakkaisväylää käytetään myös hankkeen rakennusvaiheen väylänä, joten sen yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät rakennetaan myös rakennusvaihetta ajatellen ja tulevat siten käyttöön jo ennen moottoritien lopullista valmistumista.

Kevyen liikenteen väylillä on myös vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, sillä kevyen liikenteen väylät lisäävät työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. Niiden myötä lasten matkat kouluun ja harrastuksin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävellen muuttuvat turvalliseksi.

Miten mahdolliset ympäristövaikutukset on huomioitu hankkeessa?

Hankkeeseen liittyviä luontoarvoja on inventoitu useaan otteeseen 2000-luvulla Jyväskylän kaupungin kaavoitushankkeiden sekä tiehankkeen YVA-prosessin (YVA = ympäristövaikutusten arviointimenettely) aikana. Myös tiesuunnitelman yhteydessä tehtiin täydentäviä luontoselvityksiä.

Tiesuunnitelmassa esitettyjen tiejärjestelyjen suorat vaikutukset liito-oravalle, Viitasammakolle sekä Lummenlampi- ja Täplälampikorennoille jäävät vähäisiksi eivätkä ratkaisut hävitä tai heikennä niiden elinpiirejä. Vaikka suunnittelualueella on runsaasti vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä alueella niukasti.

Tien kohdalla on kulttuurikohteita, miten niille käy?

Suunnittelualueelta löytyy muinaisjäännöksiä eri aikakausilta. Kivikautisia ja moniperiodisia asuinpaikkoja on löydetty Kirristä. Tiedossa oleva muinaisjäännös suunnittelualueella, Kirri 2, kartoitetaan museovirastolle. Lisäksi Vanha Laukaantie Vehniällä edellyttää tien poikkileikkausta ja siinä näkyvien maakerrosten ja rakenteiden arkeologista dokumentointia. Tällä hetkellä ei ole tiedossa asioita, joka estäisivät tien rakentamista. Väylä teki selvitykset Museovirastolle syys-lokakuussa 2018.

Mitkä ovat meluvaikutukset ja tuleeko meluvalleja?

Tieverkon suhteen meluvaikutuksia on tarkasteltu nykyverkon ja tavoiteverkon osalta. Tarkasteluajankohtana on ollut ennustetilanne vuonna 2040. Meluselvitysraportin vuodelta 2016 mukaan avoleikkaus toimii hyvin melua torjuvana rakenteena suunnittelualueella. Meluselvitysraportin mukaan tiesuunnitelman linjauksella nykyisen asutuksen kohdalla Alvajärven reuna-alueilla kokonaismelutilanne paranee merkittävästi ja päivä- ja yöajan ohjearvotasot alittuvat. Melutaso laskee alueella parhaimmillaan 10–15 dB Vt4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa.

Moottoritien länsipuolella melutaso sen sijaan kasvaa. Alueella ei kuitenkaan ole nykyistä asutusta, joten lisääntyneellä melutasolla ei ole vaikutusta asuinviihtyvyyteen. Lintukankaan ja Alvajärven välisellä alueelle Lintukankaan itäpuolelle muodostuu sen sijaan hyvät edellytykset uudelle asuinalueelle, kun laajalla alueella melutasot laskevat ja sekä päivä- että yöajan ohjearvot alittuvat.

Aivan avoleikkauksen kohdalla melutasot ovat aiemmin suunniteltua umpinaista tunnelia suuremmat, mutta leikkauksen porrastettu rakenne vaimentaa tehokkaasti melua ja avoleikkauksen aiheuttama melutason muutos jää tunneliin nähden noin 0…+3 dB luokkaan tarkasteltavalla alueella.

Tärinä

Suunnitteluosuuden alussa Kirrin ja Makkarajoen välillä pääosa valtatien raskaasta liikenteestä siirtyy rinnakkaistieksi jäävältä valtatien osuudelta uudelle moottoritielle, jolloin tärinähaitat tien vierialueen asuinrakennusten kohdalla poistuvat lähes kokonaan.

Miten hanke on rahoitettu ja mitkä ovat sen kokonaiskustannukset?

Tiehanke on saanut rahoituksen Suomen valtion budjetissa 2018. Tiesuunnitelmien kustannusarvioiden perusteella hankekokonaisuuden kustannuksen on arvioitu olevan 139 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin osuus rahoituksesta on 2,9 miljoonaa euroa.

Kuka vastaa hankkeesta?

Väylä vastaa hankkeesta, ELY-keskus vastaa tiesuunnitelmasta ja Jyväskylän kaupunki vastaa rakennuslain mukaisista kaavoista.

Kuinka paljon ja millaisia liikennejärjestelyjä hanke aiheuttaa?

Rakennustöiden aikana valtatien 4 itäpuolelle rakennetaan rinnakkaistie, joka yhdessä nykyisen valtatien 4 kanssa palvelee liikennettä. Rinnakkaistien pituus on noin 12 km. Makkarajoen ja Vehniän välillä rakentamisen aikana käytetään hankkeessa rakennettua rinnakkaistietä useammassa eri rakentamisen vaiheessa niin, että liikenne ohjataan rakennuksenaikaiselle tielle niiltä kohdin valtatietä 4, jossa on meneillään uuden moottoritien rakentaminen. Rinnakkaistien yhteyteen rakennetaan myös kevyen liikenteen väylä, joka jää käyttöön moottoritien valmistuttua. Yhteensä hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen väyliä 25 km.

Rakentamisesta aiheutuvaa massaliikennettä ei sallita nykyiselle tieverkolle sillä nykyinen liikennemäärä on jo suuri. Massaliikenne hoidetaan rakennettavia väyliä pitkin.

Jos minulle tulee kysyttävää, miten voin olla yhteydessä?
Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeella on oma asiakastyöryhmä. Asiakastyöryhmä koostuu Väylän ja urakoitsijan edustajista sekä tarvittaessa muista asiantuntijoista, riippuen kyseessä olevasta asiasta. Asiakastyöryhmään voi olla yhteydessä sähköpostitse kiti@vayla.fi. Myös hankkeen Facebook-sivuilla voi kysyä ajankohtaisista asioista. 
reaktionapit
Sivu päivitetty 02.07.2019