Vt 3 Hämeenkyrönväylä

Käynnissä

Valtatie 3:a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyrökosken ja Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Hämeenkyrönväylä

Valtatie 3:a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyrökosken ja Hanhijärven välillä. Kesällä 2020 alkavan hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Hankkeen taustat

Valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon. Tielle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoite, joka ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu Tampereen ja Vaasan välisellä valtatieosuudella. Liikenne tiellä kasvaa, mutta liikenneturvallisuus heikkenee.

Tampereelta Vaasaan johtavana yhteysvälinä Valtatie 3:lla on suuri merkitys etelä-pohjoissuuntaisen henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle.

Tällä hetkellä liikenteen sujuvuus Hämeenkyrön kohdalla ei täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Onnettomuuksia tapahtuu keskimääräisesti enemmän kuin muilla valtatiejaksoilla, ja osuus kuuluu onnettomuusriskiltään Suomen vaarallisimpiin valtatiejaksoihin.

Hankkeen tavoitteet

Uusi väylä sujuvoittaa valtatien liikennettä ja parantaa sekä autojen että kevyen liikenteen turvallisuutta. Uuden osuuden kaksikaistaisuuden ja korkeamman nopeusrajoituksen myötä matka-aika lyhenee huomattavasti. Liikenteen siirtyessä uudelle keskusväylälle, pystyy Hämeenkyrön kunta kaavoittamaan vanhan valtatien ympäristön aiempaa monipuolisemmin.

Uusi keskusväylä on noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. Uusi kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärvenkohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa.

Uuden valtatien yhteyteen rakennetaan kolme eritasoliittymää, joilla uusi tie yhdistyy muuhun tieverkkoon. Lisäksi uusi tieosuus valaistaan koko matkalta. Tien turvallisuutta lisää myös kaiken risteävän liikenteen ohjaaminen tien ylittäville silloille, joita rakennetaan kaikkiaan 11.

Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisätään myös rakentamalla uudelleen Kylmäojantietä noin kahden kilometrin matkalta sekä parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä ja yksityistie- ja katujärjestelyjä. Uudelle valtatielle rakennetaan yli kuuden kilometrin matkalle meluesteitä asuin- ja virkistysalueiden suojaamiseksi.

Ympäristö huomioidaan hankkeessa monipuolisesti. Valkjärven alueelle rakennetaan riistasilta ja Pappilanjoen eteläpuoleiselle osuudelle riista-aidat. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan ja Väyläviraston tahtotilana on uusiomateriaalien käyttö hankkeessa.

Hankkeen eteneminen

Loppuvuodesta 2019 valitaan avoimella hankintamenettelyllä urakoitsija. Valitun urakoitsijan kanssa käynnistetään alkuvuodesta 2020 kehitysvaihe, jossa tilaaja ja urakoitsija yhdessä kehittävät rakennussuunnitelmaa sekä toteutusvaiheen aikataulua. Kehitysvaiheessa huomioita kiinnitetään erityisesti teknis-taloudellisiin valintoihin, rakenteiden elinkaariin sekä urakan riskeihin.

Rakentaminen on aloitettavissa aikaisintaan keväällä 2020.

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.10.2019