Turvallisuuspoikkeamatilastot

Liikennevirasto (1.1.2019 lukien Väylävirasto) hallinnoi valtion maantie-, rautatie- ja vesiliikenneväyliä ja on yksi maamme suurimmista infra-alan rakennuttajista. Valtion väyläverkon hallinnoijana ja rakennuttajana virastolla on vastuu väyläverkon turvallisuudesta niin käytön kuin rakentamisen aikana. Liikennevirastossa raportoitu turvallisuuspoikkeamatieto koostuu rautatietoimintojen sekä väylien rakennus- ja kunnossapitohankkeiden turvallisuuspoikkeamatiedoista.

Viime vuosina Liikennevirasto on aktiivisesti kehittänyt turvallisuuspoikkeamien kirjaamisen, luokittelun kuin analysoinnin menettelyitään sekä tapahtuman taustalla olevan tapahtumaketjun havaitsemista. Lähtökohtana pidetään, että tapaturmat ja turvallisuuspoikkeamat tutkitaan. Haasteita on tiedon hajanaisuudessa ja epätarkkojen kirjauksien tulkinnassa. Tavoitteena on kuitenkin löytää tapahtuman seuraukset, tunnistaa tapahtumaan johtaneet taustasyyt sekä kiinnittää huomiota tapahtuman esiintyvyyteen. Tarkoituksena on, että ikävistä asioista keskustellaan avoimesta ketään syyttämättä, opitaan sattuneesta ja mahdollisesti estetään tapaturman uusiutuminen.

Turvallisuustietoja on kerätty vuodesta 2008 alkaen ja se on toteutettu seurantalomakkeilla. Vuonna 2016 tähän saadaan merkittävä parannus, kun käyttöön otetaan TURI -järjestelmä, johon jatkossa kirjataan hankkeilla ja urakoissa tapahtuneet turvallisuuspoikkeamat sekä rautatietoiminnoissa sattuneet turvallisuuspoikkeamat ja häiriöt. Uudella järjestelmällä Liikennevirasto ohjaa selkeään ja yhtenäiseen tapaan kirjata tapahtumia.

Turvallisuuspoikkeamien tietoiskut

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.02.2019