Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022 821
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Destia Oy

Työmaanpäällikkö

Juha Poskiparta

  • 040 675 2345
  • etunimi.sukunimi@destia.fi

Vt 12 välillä Eura-Raijala

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 12 parantamisen välillä Eura-Raijala. Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Valtatie kytkeytyy kansainväliseen liikenneverkkoon Rauman TEN-sataman kautta. Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma. Valtatien 12 parantaminen toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella ja toteuttaminen on käynnistynyt lokakuussa 2018.

Valtatien 12 liikennemäärä on 2670-3570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on noin 15-20%. Vuoteen 2040 liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin 3180-4260 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tiellä on runsaasti kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia kuten esim. raakapuuta. Tie on liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea ja tien päällystetty leveys on vain noin 7,5 metriä. Myös pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on puutteita.

Hankkeen tavoitteena on raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat pientareiden leventyessä. Pohjavesisuojauksella vähennetään vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen likaantumisriskiä. 
 
Valtatie 12 parannetaan Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämmäksi yhteensä noin 21 km matkalta. Valtatietä levitetään molemmin puolin ja sen kantavuutta parannetaan noin 8 km:n matkalla Remixer-menetelmällä. Ristolassa Linjatien liittymä porrastetaan miniporrastuksella ja Kokemäentien liittymä kanavoidaan, jolloin saadaan kääntyville ajoneuvoille omat kaistat. Mustanmyllynojan kohdalle rakennetaan pohjavesisuojausta noin 0,7 km:n matkalle. Lisäksi valtatien tasausta nostetaan nykyisen sillan kohdalla ja hieman lasketaan Pyhän Henrikintien liittymää lähestyttäessä. Näin saadaan liittymästä paremmat näkyvyydet Ristolan suuntaan. Raijalassa lasketaan noin kilometrin matkalla mäen tasausta valtatieltä 2 liittyvän liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Myös Pyhän Henrikintien liittymä porrastetaan miniporrastuksella. Hanke sisältää viisi siltaa. Kaikki neljä nykyistä vesistösiltaa uusitaan. Ristolaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Vesistösiltojen kiertotiet rakennetaan siltapaikan kohdalla valtatien pohjoispuolelle.

Hankkeen aikataulu

Rakennustyöt on aloitettu lokakuussa 2018 ja ne valmistuvat vuoden 2019 aikana. Tierakenteen levennystyö on aloitettiin tien eteläisellä puolella Köyliönjärven pohjoispäästä Huittisten suuntaan. Tien pohjoisella puolella levennystyötä tulee hidastamaan tieluiskaan sijoitettujen telekaapeleiden siirto- ja suojaustyöt. Levennetty tien piennar pidetään murskepintaisena syksyyn 2019 asti. Köyliönjoen siltapaikan sekä Raijalan mäkikohteen kiertoteiden rakentaminen alkoivat marraskuussa 2018. Varsinaiset sillanrakennustyöt, Ristolan liittymän porrastus sekä Mustamyllynojan pohjavesisuojauksen rakentaminen ajoittuvat kevät-kesäkauteen 2019. Muiden tienrakennustöiden valmistuttua tieosuus päällystetään noin 21 kilometrin matkalta koko leveydeltään. Pääurakoitsijana toimii tarjouskilpailun voittanut Destia Oy. Puuston korjaa Metsänhoitoyhdistys Satakunta. 

Edessä työntäyteinen kesäkausi

Kevään 2019 ensimmäisiä töitä ovat Kallionaronojan ja Sonnilanjoen uusittavien siltojen työnaikaisten kiertoteiden rakentaminen. Köyliönjoen sillan kiertotie rakennettiin jo syksyllä 2018 joten siellä päästään pian aloittamaan vanhan sillan purkutyöt sekä tulopenkereiden paalulaattojen rakentaminen. Koko tieosuudelta avarrettavia kallioleikkauksia on paljastettu maapeitteen alta ja niiden louhintatöitä aloitettu porauksilla. Raijalan pään jyrkän nousun loiventaminen alkaa myös, rakentamalla väliaikainen kiertotie tien sivuun. Syksyllä 2018 aloitettua tienpenkereen levitystyötä jatketaan routaantuneen tierakenteen sulettua.

Usean samanaikaisesti työn alla olevan kohteen väliaikaisten liikennejärjestelyiden sekä paikoin erittäin huonokuntoisen päällysteen takia on päätetty, että parannustyön alaiselle osuudelle ei aseteta v. 2019 lainkaan kesäajan nopeusrajoituksia. Suurin sallittu nopeus Euran ja Raijalan välillä tulee olemaan 80km/h. Tienparannustyön valmistuttua ja talvikauden 2019-2020 päätyttyä tieosalla palataan nopeusrajoitustenkin osalta normaalikäytäntöön.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.04.2019