December 2020:

Material från den virtuella invånartillställningen den 10 december (Sammanfattning av innehållet samt frågor och svar)

I Facebook Live-sändningen som hölls den 10 december berättade Trafikledsverkets projektchef Jarmo Nirhamo och entreprenören GRK:s byggplatschef Teemu Palosaari om hur projektet framskridit fram till nu och om de kommande arbetsskedena.

Projektet har kommit betydligt längre än halvvägs i förhållande till den egentliga entreprenadtiden; arbetet har alltså framskridit bra och ligger före i schemat. Detta till följd av fungerande trafikarrangemang och milda vinterförhållanden. Projektet har nu färdigställts till över 80 procent och målet är att slutföra hela entreprenaden redan före midsommar 2021. Då skulle alltså samtliga tre körfält i båda riktningarna vara i trafik på Ring I i hela projektområdet.

Södra delen av projektområdet är i fråga om Ring I i princip klart så när som på grönarbeten och räcken. För fotgängare och cyklister byggs en ny, fem meter bred så kallad kvalitetsled. Dessutom har man i samband med projektet byggt drygt en kilometer stamvattenledningar.

Gångtunneln i Sakkola:
- De gamla underfartsbroarna har rivits och nya byggts, målet är att trafiken i västlig riktning på Ring I ska kunna återgå till sin vanliga rutt i slutet av januari (väderreservation)
- Formrivningsarbetet pågår och underfarten kan tas i bruk igen fredag 18 december
- Beläggningsarbeten och byggande av bullerskydd i närheten av underfarten kommer ännu att utföras

Planskild anslutning vid Bredviksknuten:
- Konstgjorda hoppträd har uppförts för flygekorrar
- Sprängningen för rampen i västlig riktning har gjorts
- Sträckningen för Ring I i övrigt redan på sin slutliga plats, ett körfält i östra körriktningen ska ännu byggas
- En anläggning för elöverföring för Spårjokern håller på att byggas

Räisäläbron för Spårjokern:
- Den del som ingår i entreprenaden, dvs. brokonstruktionen, är färdig, överbyggnaden hör till projektet Spårjokern
- I närheten utförs ännu en del brytningsarbeten när man gräver fram bergsytan och bygger bullerskydd

Korsningsbron vid Kronoborgsvägen:
- Brytningsarbeten pågår fortfarande och sträckningen för Ring I byggs ännu till slutlig nivå
- Ibruktagandet beror också på hur arbetet med Spårjokern framskrider

Bruksstrandens gångtunnel:
- Konstruktionen på ena sidan har påbörjats, pålningarna har gjorts och byggandet fortsätter under vintern
- Bron blir preliminärt klar i mars
- Dräneringsdikets fördröjningsbassäng byggs under vintern i den närliggande skogen
- Den nuvarande rutten som löper öster om bron försvinner när arbetet har utförts

Bron över Tarvo:
- Målet att slutföra den enligt samma tidtabell som den egentliga förbättringen av Ring I
- Formarbeten för brolocket pågår just nu
- från och med början av 2021 inleds armeringsarbeten som pågår i en månad, varefter man kan gjuta bron och åter ta den i trafik till sommaren
 

Frågor och svar:

F: Vad har varit den största utmaningen i projektet? Har det kommit några överraskningar?
S: I regel är de stora trafikmängderna på i synnerhet Ring I och de särskilda miljöfrågorna i anslutning till byggandet en utmaning. Det har knappt kommit några överraskningar, men ibland har bergets sammansättning då det förekommit rösberg i berget krävt mer arbete. En positiv sak är att vi ligger före i tidschemat.

F: När installeras bullerskydd vid Bruksstranden?
S: Våren 2021 efter att bron byggts.

F: När går trafiken i sin helhet enligt den nya sträckningen för Ring I?
S: Målet är midsommar 2021.

F: Projektets har redan färdigställts till över 80 procent, blir arbetet klart i förtid?
S: I förhållande till entreprenadtiden enligt entreprenadavtalet blir arbetet klart med god marginal.

F: När läggs rälsen för Spårjokern på Räisäläbron?
S: Det är en del av projektet Spårjokern. I fråga om detta projekt finns beredskapen för rälsen nu. Så uppskattningsvis under sommaren.

F: När börjar trafiken på Spårjokern?
S: Projektet har inget svar på detta, så det finns säkert närmare information om detta på adressen https://raidejokeri.info.

F: När öppnas Kronoborgsvägens broförbindelse till Bruksstranden från Bredvik för bilar?
S: För detta projekt uppstår beredskap för projektet på våren, men öppnandet är beroende av arbetet med projektet Spårjokern och arbetenas tidtabeller. Även här lönar det sig alltså att följa med informationen från Spårjokern.

F: Anslutningen från Säteri mot Hagalund är farlig, varför finns det inget accelerationsfält?
S: Det är vanligt att man måste kompromissa i byggprojekt när det helt enkelt inte finns plats att bygga accelerationsfält. I övrigt har man dock försökt förbättra punkten utifrån den inkomna responsen. På en byggplats ska man alltid iaktta särskild försiktighet och de tillfälliga hastighetsbegränsningarna.

 

Se listan över alla arbetsskeden som framskrider och färdigställs i juni–september 2020:

Juni:

 • Armering av brodäck för Räisäläbron för Spårjokern 
 • Vattenisolering av det östra brodäcket för gångtunneln i Sakkola och finslipning av bron Byggande av brodäck för korsningsbron vid Bredviksknuten 
 • Byggande av brodäck för gångtunneln vid Bredviksknuten 
 • Byggande av stöd och ställning för korsningsbron vid Kronoborgsvägen 
 • Gjutning av brodäck för den östra gångtunneln vid Bruksstranden
 • Rivning av östra sidan av den gamla gångtunneln vid Bruksstranden 
 • Byggande av banken för Spårjokern 
 • Rivning av den gamla sträckningen för Ring I från Torrmossvägen österut 
 • Byggande av omvägen för gångtunneln i Sakkola 
 • Byggande av vattenledningar och tryckavlopp samt dagvattenlinjer 
 • Byggande av bullerhinder och -räcken mellan Valkjärvivägen och Kronoborgsvägen 

Juli

 • Brodäcket till Räisäläbron för Spårjokern gjuts
 • Östra bron för gångtunneln i Sakkola öppnas för trafik
 • Den gamla västra bron till gångtunneln i Sakkola rivs
 • Det östra brodäcket för gångtunneln vid Bruksstranden membranisoleras
 • Den gamla östra bron till gångtunneln vid Bruksstranden rivs
 • Banken för Spårjokern på sidan mot Otnäs från Räisäläbron färdigställs
 • Ring I flyttas till en ny sträckning vid gångtunneln i Sakkola

Augusti

 • Brodäcket till Räisäläbron för Spårjokern membranisoleras
 • Landfästena för gångtunneln i Sakkola byggs
 • Brodäcket till Bredviksknutens korsningsbro gjuts
 • Brodäcket till gångtunneln vid Bredviksknuten gjuts
 • Brodäcket till Kronoborgsvägens korsningsbro gjuts
 • Merparten av vattenunderhållsarbetena mellan Valkjärvivägen och Torvmossvägen färdigställs
 • Vattenunderhållsarbeten mellan Torvmossvägen och Kronoborgsvägen inleds
 • Bygget av bullerplank och -räcken mellan Valkjärvivägen och Kronoborgsvägen pågår

September:

 • Räcken och broutrustning för Räisäläbron för Spårjokern byggs
 • Markstöden för den västra gångtunneln till Sakkola byggs
 • Korsningsbron vid Bredviksknuten vattenisoleras
 • Gångtunneln vid Bredviksknuten vattenisoleras
 • Brodäcket till gångtunneln vid Kronoborgsvägen gjuts
 • Vattenunderhållsarbeten vid Torvmossvägen
 • Bullerplank och -räcken byggs mellan Sakkolas gångtunnel och Brukstrandens gångtunnel
 • Konstruktionslager för Ring I mellan Torvmossvägen och Kronoborgsvägen installeras