Turvallisuus rautatieliikenteessä

Väylä varmistaa omalla toiminnallaan, että rautatieliikenne on turvallista. Pääasiallisena tehtävänä Väylällä on varmistaa, että rataverkko vastaa sille asetettuja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ja että ratatyöt sekä rautatieliikenteenohjaus hoidetaan turvallisuuslähtöisesti.

Väylällä on rautatietoiminnan turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka määrittelee, miten Väylä rataverkon haltijana varmistaa turvallisuuden vastuullaan olevassa toimintaympäristössä. Järjestelmä kattaa kaikki rautatieturvallisuuden osa-alueet: junaturvallisuuden, ratatyöturvallisuuden, tasoristeysturvallisuuden, liikenteenohjauksen turvallisuuden ja järjestelmäturvallisuuden. Väylällä on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä ns. turvallisuuslupa. Liikenne- ja viestintävirasto valvoo Väylän toimintaa säännöllisesti.

Rautatieturvallisuutta säätelevät monet kansalliset ja EU-säädökset. Väylä on mukana säädöstyössä tuoden työhön mukaan suomalaisia turvallisuusnäkemyksiä. Rautatiemääräyksistä Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto, ja Väylän vastuulla on antaa tarkemmat ohjeistukset toiminnasta ja turvallisuudesta valtion rataverkolla. Linkki ohjeluetteloon

Jatkuvaa seurantaa ja yhteistyötä

Väylä seuraa jatkuvasti rautatieturvallisuuden tilaa. Tapahtuneet vaaratilanteet ja onnettomuudet kootaan tietokantaan ja tiedoista tehdään turvallisuusanalyysiä. Vuosittain tehdään erillisiä turvallisuusselvityksiä tapahtumista, jotka ovat luonteeltaan joko vakavia tai toistuvia. Selvitysten ja analyysien tuloksena toimintaa, toimintatapoja ja ohjeistuksia kehitetään niin Väylässä kuin koko rautatiealallakin.

Väylä tekee turvallisuustyössä ja turvallisuusanalyyseissä laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien (mm. rautatieliikenteen harjoittajat) ja palvelutuottajien (mm. urakoitsijat, kunnossapitäjät) kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että koko rautatieala kehittää turvallisuutta yhteistyössä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös Liikenne- ja viestintäviraston ja Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa.

Lisätietoa turvallisuustilastoista ja analyyseistä linkki vuosittaisiin raportteihin

Vuosisuunnitelmassa määritetään keskeiset toimenpiteet

Väylä laatii vuosittain rautatieturvallisuuden vuosisuunnitelman, jossa määritetään keskeiset turvallisuutta varmistavat ja lisäävät toimenpiteet. Toimenpiteet kohdistuvat mm. Väylän vastuulla olevan radan ja sen laitteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä ohjeiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Rautatieturvallisuustyössä huomioidaan myös työturvallisuus sekä tie- ja meriliikenne yhteisten synergiahyötyjen saamiseksi.

Turvallisuustyön lisäksi Väylä varautuu myös mahdollisiin onnettomuuksiin ja muihin häiriöihin. Tätä varten Väylällä on erilliset ohjeistukset. Väylä myös pitää omia ja osallistuu muiden toimijoiden kanssa rautatieympäristöä koskeviin onnettomuusharjoituksiin.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.01.2019