Utgångspunkter för planeringen

Planeringen av trafikleder är samhällsplanering, där planeringen av trafiken, markanvändningen och områdena påverkar varandra. Därför är det nödvändigt att de olika parterna inom planeringen samarbetar.

Planeringen av landsvägar grundar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar. Planeringen av järnvägar grundar sig på banlagen.  När en ny landsväg eller järnväg planeras eller en befintlig landsväg eller järnväg förbättras, ska planeringen grunda sig på en plan enligt markanvändnings- och bygglagen.

Landsvägarna upprätthålls av staten. Trafikverket är väghållare för landsvägsnätet. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) svarar inom sina respektive verksamhetsområden för skötseln av uppgifter inom väghållningen under Trafikverkets styrning. Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen beställer planeringen, byggandet och underhållet av landsvägar av företag som producerar dessa tjänster.Trafikverket kan ta på sig ansvaret för att utarbeta utrednings- eller vägplanen för ett viktigt vägprojekt. Trafikverket beställer byggandet av stora utvecklingsinvesteringar.  

Järnvägarna upprätthålls av Trafikverket.  Trafikverket beställer planeringen, byggandet och underhållet av järnvägar av företag som producerar dessa tjänster.

Farlederna upprätthålls huvudsakligen av Trafikverket (över 80 % av de allmänna farlederna). Trafikverket sköter också om kanalerna (öppna kanaler och slusskanaler) som finns i farlederna.

Som första åtgärd förbättrar man en befintlig trafikled i stället för att bygga en ny väg, järnväg eller farled.

Stora, riksomfattande projekt för att utveckla trafiklederna planläggs centraliserat och besluten om dem fattas av riksdagen. Övriga vägprojekt planläggs av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.  Alla utom de stora, riksomfattande ban- och farledsprojekten planläggs av Trafikverket.

Trafikverkets planeringsprogram utarbetas i samarbete med andra parter inom samhällsplaneringen.  Det finns tre olika slags planer beroende på tidsperioden som de omfattar:

- långsiktiga planer (10–30 år),

- verksamhets- och ekonomiplaner (4 år) och

- program för genomförande som grundar sig på den årligen uppgjorda budgeten.

Planering och beslutsfattande

Trafikverket svarar för att planera, upprätthålla och bygga de järnvägar och farleder som staten förvaltar samt för att genomföra viktiga vägprojekt.

Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) beställer utrednings- och vägplanerna samt projektbeskrivningarna för landsvägar.  Trafikverket kan ta på sig ansvaret för att utarbeta utrednings- eller vägplanen för ett viktigt vägprojekt.

Trafikverket godkänner utredningsplanerna för landsvägar, järnvägar och farleder samt vägplanerna, järnvägsplanerna och projektbeskrivningarna för farlederna. Trafikverket kan också skicka andra landsvägs- eller järnvägsplaner till kommunikationsministeriet för godkännande. Enligt vattenlagen beslutar det behöriga regionförvaltningsverket om att inrätta eller dra in farleder.