Olika planeringsfaser för projekt

Planering av väg- och järnvägsprojekt är en process som preciseras efterhand. Planeringsnoggrannheten och beslutsfattandet samordnas i varje fas med planeringen av markanvändningen.

Planeringen framskrider enligt olika faser:
1) preliminär utredning
2) utredningsplan
3) väg- och järnvägsplan samt
4) konstruktionsplan.

Alla planeringsfaser är inte alltid nödvändiga om projektets konsekvenser bedöms vara ringa. Faser kan vid behov slås samman.

Bakom vägplaneringsarbetet ligger alltid uppföljning av bl.a. trafik- och vägförhållandena samt förhållandena i vägens närmiljö och information om hur dessa förväntas utvecklas. Bakgrunden till järnvägsprojekten är att utveckla bannätet och upprätthålla framkomligheten.

När man planerar för en ny väg eller bana eller en förbättring av en befintlig väg eller ett befintligt banavsnitt måste planeringen basera sig på planen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

De olika väg- och järnvägsplaneringsfaserna hänför sig till markanvändningsplaneringen på följande sätt:

• I den preliminära utredningsfasen undersöks behovet av väg- och järnvägsprojekten och när dessa tidsmässigt kan infalla, med en ungefärlig noggrannhet som motsvarar landskapsplanen och generalplanen. I den preliminära utredningsfasen kan det finnas flera olika alternativ för placering av trafikleden. Antalet alternativ minskar vid en mera noggrann planering.

• Utredningsplanen motsvarar planering på generalplans- eller detaljplansnivå. Vid utredningsplaneringen bestäms det ungefärliga läget och utrymmesbehovet för vägen och banan samt förhållandet till den omgivande markanvändningen.

• Utarbetandet av väg- och järnvägsplanen är detaljerad planering av vägen med sikte på genomförandet av projektet. Väg- och banområdet tas i besittning för byggande av vägen och banan på basis av en lagakraftvunnen väg- och järnvägsplan. I fråga om noggrannhet motsvarar väg- och järnvägsplanen detaljplanen.

• Konstruktionsplaneringen hänför sig till det direkta genomförandet av projektet. Den ingår ofta i entreprenaden och görs först när finansieringen av projektet är klar.