Delta och påverka

Du kan för egen del påverka tillkomsten av en bra plan genom att lyfta fram viktiga saker under planeringens gång.

Parterna i, omfattningen av och innehållet i växelverkan avgörs på basis av planeringsskedet och projektets karaktär. Det är viktigt att medborgarna och andra parter i planeringen i rätt tid påverkar planeringen.

Planeringen av trafikleder är en process som preciseras stegvis. Planeringsnoggrannheten och beslutsfattandet jämkas för varje skede samman med planeringen av markanvändningen. Alla planeringsskeden behövs inte alltid. I små projekt behövs inte alla skeden och olika skeden kan slås samman. På stora projekt och projekt som är betydande för miljön tillämpas förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) antingen före utredningsplanen eller samtidigt med den. Under MKB-processens gång hörs allmänheten och myndigheterna två gånger.

• I förundersökningsskedet ligger tyngdpunkten på samarbetet mellan olika myndigheter. I det här skedet kan det finnas flera alternativa lösningar för att förbättra trafikleden. I den noggrannare planeringen minskar antalet alternativ.

• Inom utredningsplaneringen består samarbetspartnerna av kommuner, landskapsförbund, miljömyndigheter och andra planeringsorganisationer, markägare, lokala invånare, företagare och olika medborgarorganisationer; för farledernas del också av bl.a. hamnar och rederier. En omfattande växelverkan är speciellt viktig just under utredningsplaneringen, eftersom man då beslutar om de viktigaste grundlösningarna för projektet. I utredningsplanen bestäms den ungefärliga platsen för vägen och järnvägen liksom också utrymmesbehovet samt förhållandet till den omgivande markanvändningen.

• Utarbetandet av en väg- och järnvägsplan innebär detaljerad planering av vägen och järnvägen i syfte att genomföra projektet. När en väg- och järnvägsplan utarbetas sker det i växelverkan med landskapsförbund, miljömyndigheter och kommuner samt med markägare, invånare och företag i vägens och järnvägens närhet liksom också med andra berörda myndigheter. Staten har med stöd av väg- och järnvägsplanen rätt att ta de områden som anvisas i planen i sin besittning och börja bygga landsvägen eller järnvägen.

• För farledernas del finns inte motsvarande lagbaserade planeringsskede som för väg- och järnvägsplaneringen. Placeringen av en farled bestäms i tillståndsprocessen enligt vattenlagen, i vilken berörda parter har möjlighet att påverka projektet och dess genomförande.

• Konstruktionsplaneringen hänför sig till det omedelbara genomförandet av projektet. Den ingår ofta i entreprenaden och görs först när finansieringen av projektet är klar. Konstruktionsplanering innebär teknisk planering av projektet och under den förs inte längre diskussioner med medborgarna.

Uppgifter om projekten

Påbörjandet av planeringen kungörs alltid i tidningar, där man berättar om planeringsobjektet samt vilka instanser och personer som ansvarar för planeringen. Information om större projekt förekommer ofta i tidningsartiklar och finns på våra webbsidor (Laita vastaavat ruotsinkieliset sivut, jos niitä on).

Du kan påverka planeringen bl.a. genom att:

  •     personligen diskutera med planerarna.
  •     påverka via kommunens anställda (ofta medlemmar i samarbetsgrupperna).
  •     aktivt verka i gemenskaper, föreningar och liknande sammanslutningar som driver dina intressen.