Hankinnan toimintalinjat

Hankinnan toimintalinjat määrittävät Väylän hankintojen toteuttamisen periaatteet ja päämäärät.

Hankinnan toimintalinjojen tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä Väylän loppukäyttäjän ja toimittajamarkkinoiden näkökulmat vahvistuvat, alan tuottavuus kasvaa ja Väylä on infra-alan edelläkävijä hankinnoissa sekä toimittajamarkkinoiden hallinnassa.

Hankinnan toimintalinjat -julkaisussa esitetään Väylän hankintatoimen kehittämisen ja ohjauksen tavoitetila. Hankintojen toteuttamisen ja kehittämisen päämäärät eli se, miten Väylässä hankintoja tehdään ja kehitetään, on määritetty koskien kaikkia hankintoja ja kategoriakohtaisesti.

Hankinnan toimintalinjat koskevat kaikkia Väylän hankintoja ja ELY-keskusten infrahankintoja. Tästä kokonaisuudesta käytetään termiä Väylän hankinnat.

Hankintojen ryhmittely kategorioihin

Väylä on ryhmitellyt hankintansa hankintojen koordinoinnin ja ohjauksen näkökulmasta tuote- ja palveluryhmiin ja hankintakategorioihin. Hankintakategoria on joukko tuotteita ja palveluita tai tuote- ja palveluryhmiä, joita koordinoidaan ja ohjataan hankinnoissa yhtenä kokonaisuutena. Samaan hankintakategoriaan kuuluvia tuote- ja palveluryhmiä voivat yhdistää esimerkiksi yhteiset tai samalla tavoin toimivat toimittajamarkkinat tai niiden käyttötarkoitus. Se, mihin ryhmään hankittava tuote- ja palveluryhmä sijoittuu, vaikuttaa muun muassa hankinnalle asetettaviin tavoitteisiin, painotuksiin ja toimintatapoihin.

Hankintojen ryhmittelyn keskeisenä pyrkimyksenä on hankintojen yhtenäisen koordinoinnin ja kehittämisen varmistaminen. Lisäksi hankintojen ryhmittelyllä halutaan varmistaa erilaisten toimittajamarkkinoiden aiheuttamien haasteiden huomioonottaminen. Kolmanneksi ryhmittelyllä halutaan varmistaa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja -tavat sekä hankinnan tuki kussakin kategoriassa.

Väylän hankinnat jaetaan kahteen kokonaisuuteen:

  1. liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat
  2. Väylän oman toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät hankinnat

 

Liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat jaetaan edelleen toimittajamarkkinoiden luonteen perusteella kahteen ryhmään, joita ovat:

A. tuote- ja palveluryhmät, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väylä ja ELY-keskukset ovat joko erittäin merkittävä toimija ja asiakas tai ainoa asiakas Suomessa

Toimittajamarkkina muodostuu pääasiassa infra-alan toimijoista. Lisäksi suurin osa tämän ryhmän hankinnoista kohdistuu suoraan loppukäyttäjään.

B. tuote- ja palveluryhmät, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väylän ja ELY-keskusten rooli toimijana ja asiakkaana on vähäisempi kuin ryhmässä A

Toimittajamarkkina on myös laajempi ja monialaisempi.

Väylän oman toiminnan hankinnat ovat oman organisaation toimintaedellytysten ja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi hankittavia tuote- ja palveluryhmiä. Näiden tuote- ja palveluryhmien toimittajamarkkina on hyvin monialainen, ja hankinnassa voidaan monelta osin hyödyntää valtiokonsernin keskitettyjä hankintakanavia.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.09.2019