Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatatien 9 parantaminen Himoksen kohdalla, Jämsä

Suunnittelualue on valtatien 9 osalta noin 1,5 kilometriä. Tiesuunnitelmassa on tutkittu nykyisen valtatiellä 9 olevan nelihaaraisen tasoliittymän parantamista sekä yhteyksien parantamista Himoksen matkailukeskukseen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden parantaminen. Valtatiellä 9 tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 9 tavoitenopeutena on 100 km/h. Hankkeessa esitetyillä ratkaisuilla parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn- ja pyöräilyn yhteyksiä.

Hankekuvaus

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaan verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 9 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatie 9 on merkittävä länsi - itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa.

Valtatiellä 9 Himoksen matkailukeskuksen kohdalla on nelihaarainen tasoliittymä, missä on pistemäinen 80 km/h nopeusrajoitus. Valtatiellä 9 on Himoksen kohdalla lyhyt keskikaiteeton ohituskaista sekä useita yksityistieliittymiä, jotka heikentävät valtatien liikenneturvallisuutta.

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL 2018) valtatiellä 9 Himoksen kohdalla on noin 7 800 - 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yhdystien 16574 (Säyrylänsalmentien) keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 1 000 ajoneuvoa. Säyrylänsalmentien liikennemäärä on huomattavasti tätä suurempi Himoksella järjestettävien tapahtumien ja matkailusesonkien aikoina. Yhdystien 16574 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 250 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus valtatiellä 9 Himoksen kohdalla on noin 12 %.

Himoksen matkailukeskuksessa on toimintaa ympäri vuoden ja alueella järjestetään usein myös suuria massatapahtumia, jotka aiheuttavat ruuhkahuippuja liikenteeseen. Liittymäjärjestelyt Himoksen kohdalla ovat puutteelliset, mikä ruuhkauttaa valtatien liikennettä aiheuttaen vaaratilanteita. Yhteydet linja-autopysäkeille ovat myös puutteelliset ja turvattomat, kun kävelijät joutuvat ylittämään vilkkaan valtatien tasossa. Linja-autopysäkeillä ei ole myöskään turvallisia saatto- tai liityntäpysäköintipaikkoja.  Himoksen matkailualueen kehittyminen ja liikenteen lisääntyminen voi heikentää liikenteen palvelutasoa nopeastikin.

Himoksen kohdalla valtatiellä on myös keskikaiteeton ohituskaistaosuus sekä useita yksityistieliittymiä, jotka ovat valtatien suuresta liikennemäärästä johtuen iso turvallisuusriski. Tasoliittymistä on vaikeuksia liittyä päätien liikenteeseen ja kääntyminen valtatieltä yksityisteille aiheuttaa turvallisuus ja sujuvuusongelmia valtatielle.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Tiesuunnitelmasta on toteutettu osia yhdystien 16573 (Säyrylänsalmentie) parantamisesta mm. rakentamalla kiertoliittymä Säyrylänsalmentien, Patajoentien ja Säyryläntien liittymään. Suunnitelmassta on toteuttamatta eritasoliittymän rakentaminen valtatielle 9. Kustannusarvio on 6 M€. Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä.

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.11.2019