Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kai Paavola

  • 0295 024 705
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

A-Insinöörit Civil Oy

Vanhempi erikoissuunnittelija

Laura Puistovirta

  • 040 196 0331
  • etunimi.sukunimi@ains.fi

Valtatien 4 parantaminen Joutsan kohdalla

Valtatie 4 on osa TEN-T ydinverkkoa sekä kansallinen raskaan liikenteen runkoyhteys. Valtatiellä 4 tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatie 4 on Joutsan kohdalla 1+1-kaistainen valtatie ja osa liittymistä on tasoliittymiä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä Joutsan kohdalla on 7100–7600 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen osuus noin 11–16 %.

Tavoitteet

Suunnitteluhankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 4 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Suunnitelmassa tullaan tutkimaan myös joukkoliikenneinfran sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista. Tavoitteena on löytää ratkaisu, millä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä sekä mahdollistetaan maankäytön kehittyminen.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatielle 4 Joutsan taajaman kohdalle syksyllä 2018. Suunnitelma valmistuu keväällä 2019. Aluevaraussuunnitelmassa tutkitaan valtatien 4 tavoitetilanteen ratkaisuja Karimäen liittymän eteläpuolelta seututien 610 (Korpilahdentie) liittymään asti. Joutsan taajaman kohdalla tullaan myös esittämään valtatien ratkaisuille tilavaraukset, jotta ne voidaan huomioida asemakaavoissa.

Aluevaraussuunnitelma tehdään yhteistyössä Joutsan kunnan kanssa. Joutsan kunnalla on vireillä kirkonkylän osayleiskaava, jonka tausta-aineistona aluevaraussuunnitelma tulee toimimaan

http://www.joutsa.fi/tekninenosasto/kaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/ 

Aluevaraussuunnitelman luonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa huhtikuussa 2019.

 

Jatkotoimenpiteet

Laadittava aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma, vaan kyseessä on suunnittelujärjestelmän mukainen esisuunnitelma. Aluevaraussuunnitelmassa esitettävät ratkaisut saavat lainvoiman laadittavissa yleis- ja asemakaavoissa ja vuorovaikutus tapahtuu kaavoituksen kautta.

Ennen valtatien 4 parantamista tulee vielä laadittavaksi tiesuunnitelma. Valtatien 4 parantamiseen Joutsan kohdalla ei ole myönnetty toteutusrahoitusta eikä suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitteluun ole tehty päätöksiä. 

Sivu päivitetty 03.07.2019