Hoppa till innehåll

Fördjupning av Karleby farled och hamn

Bakgrund till projektet

2017 var Karleby hamn Finlands tredje största allmänna hamn sett till transportmängden. Genom hamnen transporterades 7,5 miljoner ton utrikestransporter, varav andelen transittrafik uppgik till cirka 4,4 miljoner ton. Exportens andel av transporterna var synnerligen stor (74%). Man uppskattar att transportmängderna kommer att öka inom gruvindustrin och transittrafiken.

Farleden till Karleby fördjupades senast vid millennieskiftet, varefter antalet fartyg i Panamax- och Capesize-klassen som anlöpt hamnen har ökat. Det nuvarande leddjupgåendet begränsar lastningen av de största fartygen med så mycket som 25 % och därför avgår en del av fartygen från hamnen utan att till fullo ha utnyttjat sin lastningskapacitet.

Projektets mål

Trafikledsverkets och Karleby hamns samprojekt omfattar muddrings- och tippningsarbetet som hör till projektet för att fördjupa den nuvarande 13,0 m farleden till Karleby samt säkerhetsanordningsarbetet i anknytning till utprickningen av farleden. I projektet fördjupas farleden så att de uppfyller kraven på 14,0 meters leddjupgående. Det planerade ramade djupet i farleden är 16,2 m (N2000) i farledens yttre del och 15,7 m (N2000) i farledens inre del och i hanmsbassängen.

Projektet har stor betydelse för Karleby farleds tillgänglighet och för transportekonomin för godset som transporteras via hamnen. Fördjupningen av farleden förbättrar Karleby hamns konkurrenskraft och gör det möjligt för de största fartygen att fullt utnyttja sin lastkapacitet. Vartefter som fartygens transportkapacitet ökar, minskar också utsläppen från fartygstrafiken.

I närheten av projektområdet finns flera områden som hör till Natura 2000-nätverket och naturskyddsområden, vars skick granskas under projektets gång i enlighet med vattentillståndet genom av NTM-centralerna godkända undersökningar av vattendragen och fiskerihushållningen.

Muddermassorna som uppstår under projecktet kommer att utnyttjas i byggnadet. Farledens muddermassor uttnyttjas som fyllning då man bygger hamnfältet, vilket minskar behovet av att transporterna massor från andra ställen. Sediment som innerhåller skadliga ämnen avlägsnas från havsbotten och placeras i hamnens stabiliseringsbassäng.

Upphandling i anknytning till projektet i Karleby hamn

Under fördjupningen av Karleby farled och hamn kommer Karleby hamn att delvis fördjupa hamnbassängen i Djuphamnen och kajkonstruktionen till 14 meter leddjupgående. Hamnen kommer också att utnyttja muddermassorna som uppkommit under projektet för att bygga hamnfältet. Utöver de två befintliga deponeringsbassängerna, kommer det att byggas ytterligare två deponeringsbassånger i hamnen.

Projektområde

Den nuvarande 13,0 m farleden till Karleby börjar 2,5 kilometer norväst om fyren Kokkola och går väster om fyren mot Karleby hamn. I farleden finns 41 säkerhetsanordningar.

Projektet och de därtill relaterade upphandlingarna ligger i det nuvarande farleds- och hamnområdet. De yttersta muddringsställena ligger cirka 16 kilometer från hamnen, där man kommer att tippa muddringsmassorna.

Tidsplan och kostnader

Projektet genomförs 2018-2020. Muddringsentreprenaden konkurrensutsätts i början av sommaren 2018 och avsikten är att muddringen påbörjas i slutet av sommaren 2018. I projektområdet har man i samband med tidigare muddringsprojekt hittat sprängämnen som är inbäddade i havsbottnen. Innan det egentliga muddringsarbetet kan påbörjas, röjer Försvarsmakten de platser där man efter undersökningar har upptäckt sprängämnen.

Trafikverkets och Karleby hamn Ab:s sammanlagda kostnader för upphanlingarna är 63 miljoner euro, varav

  • kostnaden för fördjupningsprojektet i Karleby farled  uppgår till totalt 45,0 miljoner euro. Trafikledsverkets andel är 35 miljoner euro och Karleby hamns andel 10,0 miljoner euro.
  • Den totala kostnaden för upphandlingar i anknytning till Karleby hamns projekt är 18 miljoner euro.