Hailuodon kiinteä yhteys

Käynnissä

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Hailuodon kiinteä yhteys

Noin 50 kilometriä Oulusta sijaitseva Hailuoto on Perämeren suurin saari. Saarelta on matkaa mantereelle noin seitsemän kilometriä. Hailuoto on itsenäinen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta. Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä oleva lauttayhteys yhdistää saaren mantereeseen.

Hailuotoon rakennetaan lauttaliikenteen korvaava kiinteä yhteys. Näkymä Meriluoto-lautalta merelle ja Hailuotoon päin.

Hankkeen taustaa

Hailuotoon johtaa Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie (maantie 816), joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon taajaman ja Hailuodon kuntakeskuksen läpi ja päättyy Marjaniemeen, Hailuodon saaren länsiosaan. Tiellä on 6,9  kilometriä  pitkä  ja  noin  25  minuuttia  kestävä  lauttayhteys. Jäätilanteen  salliessa tienpitäjä pitää rinnakkaisyhteytenä auki jäätietä. Hailuodon saarelta lähtevistä  matkoista  arvioidaan  noin 60 % suuntautuvan Ouluun.

Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen  ja  yöliikenteen  puuttumisen  vuoksi  huonompi kuin muualla seudulla. Lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja  tavoitteita  ja  sen  vuosittaiset  käyttö-  ja  ylläpitokustannukset ovat noin 5,8 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisen ja tarjonnan lisäämisen suhteen.

Kiinteän yhteyden tavoitteet ja hyödyt

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon. Henkilö- ja tavaraliikenteen sekä paikallisen elinkeinotoiminnan edellytykset paranevat. Yhteyden myötä myös Hailuodon työssäkäyntialue laajenee.

Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi  Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalle liikenteen kasvulle. Kiinteä yhteys mahdollistaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet.

Hailuodon sillan yhteyteen tulevalle keinosaarelle tulee pysäköintialue

Eteneminen

Hanke on saanut rahoituspäätöksen syksyllä 2017 ja hanke tullaan toteuttamaan PPP-hankintamallilla eli ns. elinkaarimallilla. Tiesuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2018. Tiesuunnitelman valmistuttua käynnistyy maantielain mukainen käsittely.

Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot Oulun kaupungilta ja Hailuodon kunnalta sekä eri sidosryhmiltä . Ennen lausunnon antamista kaupunki ja kunta ovat asettaneet tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin on mahdollisuus tutustua valmiisiin suunnitelmiin ja myös mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.

Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Väylä antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeen vaikutukset

Kiinteä yhteys on suunnittelussa pyritty sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä käytetty hyväksi aiemmin tehtyjä selvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.

Kiinteän yhteyden kustannukset

Rakentamisen kustannusarvio on 73,5 M€. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,64, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

Nykyisen lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja  tavoitteita ja sen vuosittaiset  käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 5,8 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimiseen ja tarjonnan lisäämiseen.

Lautalla toteutettu yhteys aiheuttaa Hailuodon elinkeinoelämälle lisäkustannuksia muun muassa kuljetuskustannuksina. Lisäksi lauttayhteys heikentää hailuotolaisten yritysten kilpailukykyä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.08.2019