Kt 67 välillä Ilmajoki-Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma, Ilmajoki, Seinäjoki

Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä alueellaan. Liikennemäärä on tällä hetkellä suurimmillaan noin 11000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä 30%, 14000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Alueen erityispiirteenä on myös, että nykyisellä väylällä on merkittävästi maatalousliikennettä.

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistetään vaiheittain

ELY-keskus on aloittamassa yleissuunnittelun, jonka tarkoituksena on ratkaista edelleen kasvavien liikennemäärien tulevaisuudessa tarvitsemat liikenteelliset ja tekniset tieratkaisut. Liikennemäärä hankkeella on jo nyt niin suuri, että tarvittaisiin nykyisen kaksikaistaisen tien sijaan nelikaistainen tie. Liittymätyyppinä nelikaistaisella tiellä on eritasoliittymä.

Ennen varsinaisen yleissuunnittelun alkua tullaan hankkeesta tekemään pääsuuntaselvitys, jolla määritellään yleissuunnitelmassa tutkittavat tielinjausten pääsuunnat.

Yleissuunnittelussa ratkaistaan tien sekä eritasoliittymien tuleva sijainti. Samalla suunnitellaan tarvittava muu rinnakkainen tieverkko paikallisen liikenteen ja maatalousliikenteen tarpeita varten. Yleissuunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös tarvittavat haitallisten vaikutusten poistamis- ja vähentämistoimenpiteet, kuten esimerkiksi liikenteen melusuojaukset.

Yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen vaihtoehdot, määritetään tien likimääräinen sijainti ja kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen, liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava kustannusarvio sekä haittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelman avulla voidaan tulevaisuuden tarpeita varten varata tarvittavat alueet siten, että väylien tarvitsemille alueille ei tule uutta maankäyttöä eikä alueille rakenneta.

Suunnitteluun sisältyy YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeelle tehdään yleissuunnittelun yhteydessä rinnakkain suunnittelun edetessä ympäristövaikutusten arviointi YVA-lain mukaisella menettelytavalla. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa.

Yleissuunnitelman pohjalta voidaan tehdä maantielain mukainen tiesuunnitelma, jossa määritellään tarkemmat tekniset ratkaisut ja väylien tarkka sijainti yksityiskohtaisesti. Tiesuunnittelu vaatii aikanaan erillisen rahoituksen. Tiesuunnittelu ei ole vielä suunnitteluohjelmassa

Hanke ei ole vielä toteuttamisohjelmissa

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä, eikä hanke ole vielä toteuttamisohjelmissa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää aikanaan eduskunnan myöntämää erillistä hankkeeseen kohdistuvaa määrärahapäätöstä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.03.2020