Hoppa till innehåll

Kontakt

Projektdirektör

Ari Mäkelä

  • 029 534 3567

Järnvägsförbindelser, projektchef

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Vägförbindelser, projektchef

Jarmo Niskanen

  • 029 534 3127

Trafikförbindelser i Äänekoski

Allmän beskrivning av projektet

I projektet Trafikförbindelser till bioproduktfabriken i Äänekoski utvecklas trafikförbindelserna i Äänekoskiregionen och hela mellersta Finland så att de motsvarar de ökande trafikmängderna i området. I projektet förbättras både ban- och vägförbindelserna. Projektet beräknas vara helt och hållet klart 2019. Förbättringsarbetena, som startade sommaren 2015, färdigställs 2017 för banarbetenas del och 2019 för vägarbetenas del.

Bakgrund till projektet

De allt bättre och högklassigare trafikförbindelserna svarar på behoven som de ökande trafikmängderna ställer i Äänekoskiregionen och hela mellersta Finland. Samtidigt stärker de hela mellersta Finlands livskraft och industrins verksamhetsförutsättningar.

Näringslivet i området utvecklas kraftigt just nu, eftersom Metsä Group bygger en bioproduktfabrik i Äänekoski och fabriken är skogsindustrins största investering i Finland genom tiderna. Byggnadsarbetena har påbörjats och det är tänkt att fabriken kommer i gång hösten 2017.

De allt högklassigare trafikförbindelserna stärker mellersta Finlands livskraft.

Smidigt på riksväg

På riksväg 4 finns utmaningar i fråga om smidigheten och säkerheten och på närområdets vägnät av lägre klass finns konditions- och bärighetsbrister. Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski ökar mängden tung trafik i området ytterligare.

Riksväg 4 byggs om till en väg med 2 + 2 körfält på en tre kilometer lång sträcka mellan Myllyntaus och anslutningen till Äänekoski centrum. På de övriga vägsträckorna i projektet ändras vägen om till en väg med 1 + 2 och 1 + 1 körfält försedd med mitträcke.

I projektet ingår också att bygga planskilda anslutningar i Huutomäki i Saarijärvivägens korsning öster om den nuvarande riksvägen och mellan Kotakennääntie och Äänekoskivägen väster om den nuvarande riksvägen.
 
Den ökande tunga trafiken förutsätter också att vägnätet av lägre klass stärks och dräneringen förbättras. Arbetena har redan inletts med beläggningsarbeten på landsvägarna 627 och 633, och på stamväg 69 görs beläggningsarbeten under 2015.

År 2015 utarbetas också planer för att förbättra de dåliga sträckorna av vägarna 627 och 633 bland annat för att förbättra bärigheten. De planerade arbetena genomförs 2016 och 2017.

Utöver förbättrad smidighet och säkerhet förbättrar vägprojekten också verksamhetsförutsättningarna för tung trafik och minskar bullerolägenheter.

Tryggt i tätorter

Den tunga trafiken ökar också i Äänekoski centrum. I projektet ingår trafiksäkerhetsförbättrande regleringar i centrumområdet inom ramarna för vad det nuvarande byggnadsbeståndet och trafikregleringarna tillåter.

Bland annat Viiskulma anslutning och Kotakennäänties och Tehtaankatus anslutning ändras om till rondell. Dessutom byggs en gatuförbindelse som ersätter Asematie.

Pålitligt på spår

Järnvägstransporterna ökar betydligt när Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski startar sin verksamhet. Transporterna går till Nordsjö hamn i Helsingfors.

I projektet elektrifieras bansträckan mellan Jyväskylä och Äänekoski och konstruktionerna förbättras grundligt. Mellan Tammerfors och Jyväskylä förbättras banans konstruktioner, tunnelsträckor och säkerhetsanordningar.

Ett av de viktigaste byggnadsobjekten är att förnya järnvägsbron över Jämsänjoki.

Banarbetena koncentreras till 2016 och 2017. Arbetena görs huvudsakligen utan att den normala järnvägstrafiken störs, men vid behov kan godstrafiken i begränsad omfattning ledas till omvägar.

Inom persontrafiken är man 2016 och 2017 beredd att sätta in ersättande transporter mellan Jyväskylä och Jämsänkoski under flera veckors tid.

Med åtgärderna förbättrar man kostnadseffektiviteten för järnvägstransporter, ökar deras säkerhet och smidighet samt minskar utsläppen.

Tidsplan och kostnader för projektet

Projektet beräknas vara helt och hållet klart 2019. Projektet färdigställs för banarbetenas del 2017 och för vägarbetenas del 2019.

Kostnadsberäkningen för hela projektet är 158 miljoner euro. För vägprojektet har reserverats 78 miljoner euro och för banprojektet 80 miljoner euro.