Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektchef

Tanja Västi

  • 0295 027 747

Rv 8 Karleby centrum (Södraleden)

Riksväg 8 är huvudleden i västra Finlands kustområde och en del av TEN-T-nätet. Vid Karleby går merparten av vägtransporterna till och från Karleby hamn via riksväg 8. Mängden tung trafik på riksvägen är stor. Vid Karleby är också lokaltrafiken på riksvägen betydande. Det finns 8 trafikljusstyrda korsningar på riksväg 8 vid Karleby. 

Trafikmängderna på riksväg 8 har ökat med cirka 10 procent om året. Varje år skadas i medeltal två personer i trafikolyckor på riksväg 8. 
 
För att förbättra Södraledens och Hamnvägens funktionsduglighet samt förbindelserna vid Kosila och Hyvlerigatan i Karleby har en preliminär utredningsplan utarbetats som blev klar i mars 2017.

Översiktskartan

Planeringen har nu fortsatt med en vägplan. Planeringsobjektet är det område i Karleby centrum som avgränsas av Karleby bangård sam riksvägarna 8 och 13. 

Planens syfte: 

  • Trygga trafiken och trafiksäkerheten på riksväg 8 tills det blir aktuellt att genomföra Karleby omfartsväg.
  • Fungerande trafik och förbindelser ska främja näringslivets konkurrenskraft och trygga smidig genomfart och infart till terminalerna i stadsområdet för långväga tung trafik. 
  • För den långväga trafiken tryggas en så jämn hastighet som möjligt och restiderna ska för det mesta vara förutsägbara. Trafiken löper i huvudsak bra. 
  • Trafikförbindelserna inom staden förbättras genom att gatunätet och med riksvägen parallella gatuförbindelser utvecklas så att de bättre motsvarar den interna trafikens växande behov.
  • Planeringsområdet utvecklas som ett mångsidigt centrum där olika funktioner, kommersiella tjänster och boende möts. 
  • Eventuellt tilläggsbyggande vid Hyvlerigatan, Vagnkarlsgatan och Kosila.


Planeringen är tidtabellslagd till 2019-2021.