Vuosaaren meriväylä

Käynnissä

Hankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä syvennetään 13,0 m kul-
kusyvyyden vaatimuksia vastaavaksi. Väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Yleiskartta Vuosaaren väylä

Vuosaaren meriväylä

Nykytila

Vuosaaren satamaan johtavan väylän kulkusyvyys on 11,0 m. Vuonna 2018 Helsingin sataman kokonaisliikennemäärä oli noin 14,7 miljoonaa tonnia, josta Vuosaaren kautta kulki noin 8 milj. tonnia. Konttiliikenteessä liikkui  noin 510 000 TEU, mikä tekee satamasta Suomen toiseksi suurimman konttiliikennesataman. Itämeren alueen konttialusliikenteen kehityksen myötä Vuosaaren satamaan suuntautuvien konttikuljetusten aluskoko on kasvussa, jolloin nykyisen väylän kulkusyvyys tulee jatkossa rajoittamaan satamaan kulkevien konttialusten kokoa ja heikentämään liikenteen toimintaedellytyksiä. Hanke mahdollistaa Vuosaaren sataman konttikuljetusten aluskoon kasvun ja siten kuljetuskustannusten alenemisen. Metsä Fibre Oy:n Äänekosken tehtaan kuljetukset Vuosaaren sataman käynnistyivät 2017. Näiden kuljetusten arvioitu lisäys sataman liikenteeseen on noin 0,8 Mt/v. Vuosaareen on lisäksi suunnitteilla uusi monipolttoainevoimalaitos.

Hanke ja tavoitteet

Väylän ja Helsingin Satama Oy:n yhteishankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 13,0 m kulkusyvyyden vaatimuksien mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Äänekosken biotuotetehtaan kustannustehokkaat kuljetukset ja turvata sataman konttialusliikenteen toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Mahdollisen uuden Vuosaaren voimalaitoksen polttoainekuljetuksissa voidaan hyödyntää Vuosaaren väylää.

Ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. Ruopattavat maamassat tullaan läjittämään meriläjitysalueelle ja louhe hyötykäyttämään Helsingin kaupungin rakennuskohteissa.

Rakentamisen aikaisia avaikutuksia tullaan seuraamaan hankkeen aikana vesilupien mukaisesti noudattaen ELY-keskuksen hyväksymiä tarkkailuohjelmia. Lisäksi kalaistutuksilla tullaan kompensoimaan vaikutuksia kalastoon. 

Aikataulu

  • Yleissuunnittelu ja tarvittavia pohja- ym. tutkimuksia 2014
  • Yleissuunnitelma on valmistunut 01/2015.
  • Vesilain mukainen lupaprosessi on käynnissä
  • Hankkeelle on myönnetty toteutusrahoitus valtion talousarviossa 2018, ja lisäksi hankkeen totutukselle on myönnetty EU:n TEN-CEF-tukea.
  • Tietomallipohjainen (InfraBIM) rakennussuunnittelu on käynnistetty 8/2019
  • Rakentaminen alustavan aikataulun mukaan 2020 –2021, jonka jälkeen väylä ja osa satama-altaasta otetaan käyttöön uudella kulkusyvyydellä. 

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 33,6 M€, josta meriväylän syventämisen osuus on 25 M€ ja sataman osuus 8,6 M€ (MAKU 2010:130).

Vesilupavaihe

Liikennevirasto (nyk. Väylä) ja Helsingin Satama Oy ovat jättäneet hanketta koskevan vesilupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 6.10.2015, joka antoi hanketta koskevan lupapäätöksen 26.6.2017. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset 6/2019, jonka jälkeen asiaa koskien on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Valituslupa on KHO:n käsittelyssä. 

 

 

Vesilupahakemuksen tiivistelmä

Yleisötilaisuuden 7.12.2015 esitys

Alusliikenteen aiheuttaman aallokkorasituksen selvitys

reaktionapit
Sivu päivitetty 04.10.2019