Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt

Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Vartiuksen rajanylityspaikan infrastruktuuria, rakennuksia, tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa. Hanke kuuluu Karelia CBC rajanylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu 2021.

Hankkeen taustat

Vartiuksen rajavartioasema on Suomen ja Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka. Se sijaitsee 65 km Kuhmon keskustasta koilliseen. Vartiuksen rajavartioasema vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan. Euroopan unionin ulkorajaa, Suomen itärajaa, on Vartiuksen rajavartioaseman vastuulla 22,1 km.

Vartiuksesta tuli kansainvälinen rajanylityspaikka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992. Sen kautta kulkevat kantatie 89 ja Kontiomäki–Kostamus-rautatie. Vartiuksen rautatieasema toimii rautatieyhdysliikenteen luovutus- ja vastaanottoasemana.

Vartiuksen Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Lyttä (ven. Люття, Ljuttja). Vuosittain Vartiuksen rajan ylittää noin 400 000 henkilöä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 18.1.2019. 

Kehittämishankkeen budjetti on 8,15 M€, johon tukea saadaan 6,41 M€ (tukiprosentti on 79). Väyläviraston omarahoitusosuus budjetoidaan perusväylänpidosta.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, joka oli 1.1.2019. 

Hankkeen tavoitteet

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. 

Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan. Viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa päivitetään.

Hankkeeseen osallistuvat Väylä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt, Säteilyturvakeskus ja Mintrans.

Hankkeen eteneminen

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston on allekirjoitettu ja kunnostustoimien suunnittelutyöt on käynnistetty. Rakennustyö alkaa arviolta keväällä 2020.

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019