Parikkalan rajanylityspaikan kunnostustyöt

Hankkeessa parannetaan Parikkalan rajanylityspaikan infrastruktuuria ja kehitetään läpivalaisulaitteistoa sekä tunnistusjärjestelmiä. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2021.

Hankkeen taustat

Parikkalan rajavartioasema eli Parikkala–Syväoro on Parikkalassa, Suomen itärajalla sijaitseva tilapäinen rajanylityspaikka. Asema ei toistaiseksi ole kansainvälinen rajanylityspaikka. Raja-asemaa voivat käyttää vain Suomen ja Venäjän kansalaiset, jotka ovat hakeneet tähän luvan etukäteen. Rajanylityspaikkaa on käytetty erityisesti tavaraliikenteen, kuten puun kuljetuksiin.

Rajanylityspaikan vastapuoli Venäjällä sijaitsee Elisenvaaran Syväorossa (ven. Сювяоро). Parikkalan rajalla kirjattiin vuonna 2018 kaikkiaan 24 500 rajanylitystä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän välillä allekirjoitettiin 1.5.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 4,91 M€, johon tukea saadaan 3,93 M€.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla uusi liittymä valtatieltä 6 rajanylityspaikalle vievälle tielle. Samalla uusitaan rautatien ylittävä silta liittymän läheisyydessä. Rajanylityspaikan läpivalaisulaitteistoa  ja Tullin ajoneuvontunnistusjärjestelmää kehitetään. Hanke ei suoranaisesti vaikuta statukseltaan tilapäisen rajanylityspaikan kapasiteettiin.

Hankkeessa ovat mukana Väylä, Tulli, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Säteilyturvakeskus ja Pietarin direktoraatti.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän tukirahoitussopimuksen allekirjoitus on vireillä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.02.2020