Hankinnat ja kilpailutukset

Väylävirasto (Väylä) hankkii avoimilla markkinoilla toimivilta tuottajilta ne tuotteet ja palvelut, joita ei tehdä itse. Hankintamenettelyjen kehittämisellä tähtäämme liikenteen palvelujen ja markkinoiden toimivuuden parantamiseen ja edistämme väylänpidon tuottavuutta.

Strategisena tavoitteenamme on infra-alan tuottavuuden parantaminen

Käynnissä oleviin kilpailutuksiin voit käydä tutustumassa julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa tai Käynnissä olevat kilpailutukset -sivuillamme.

Väylä vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä ja edistää koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Väylä on tilaajaviranomainen, joka hankkii valtaosan tehtävänsä toteuttamiseksi tarvittavista tuotteista, palveluista ja osaamisista ulkopuolisilta toimittajamarkkinoilta. Viraston tehtävänä on tunnistaa asiakkaiden eli eri väylänkäyttäjien tarpeet, määritellä palvelut ja tuottaa palvelut hankkimalla niitä toimittajamarkkinoilta. Palveluntuottajat toteuttavat palvelut loppukäyttäjille.

Hankinnalla ja toimittajamarkkinoiden hallinnalla on keskeinen merkitys Väylän strategisten päämäärien saavuttamisessa ja strategian toteuttamisessa. Väylän hankintatoimen ja hankintojen toteuttamisen periaatteet ja päämäärät määrittelee Väylän hankinnan toimintalinjat eli hankintastrategia.

Väylän hankintojen kokonaisvolyymi on noin 1,6 mrd euroa. Tämä jakaantuu väylänpidon hankintoihin ja muihin hankintoihin.

Hankintakategoriat ryhmittelevät hankintoja

Tuotteita, palveluita ja osaamisia hankitaan hyvin erilaisilta ulkopuolisilta toimittajamarkkinoilta. Osa tuote- ja palveluryhmistä hankitaan toimittajamarkkinoilta, joissa toimijoita on paljon. Osa tuote- ja palveluryhmistä taas hankitaan sellaisilta toimittajamarkkinoilta, joissa on vain muutama tai yksi toimija.

Myös Väylän rooli tilaajana ja asiakkaana on erilainen eri toimittajamarkkinoilla. Tiettyjen hankintojen osalta Väylä on tilaajana erittäin merkittävässä asemassa, ja sen toiminta asiakkaana saattaa vaikuttaa jopa koko alan toimintaedellytyksiin. Toisaalta tiettyjen hankintojen osalta Väylän merkitys toimittajamarkkinoiden toimijoiden näkökulmasta on pieni joko kansallisella tai globaalilla tasolla.

Koska kaikkia hankintoja ei ole tarkoituksenmukaista ohjata ja kehittää samoin perustein, on Väylä ryhmitellyt hankintansa koordinoinnin ja ohjauksen näkökulmasta erilaisiin hankintakategorioihin.

Hankintaohjelmat auttavat suunnittelussa

Väylä viestii palveluntuottajille tulevista hankkeista, projekteista ja urakoista hankintaohjelmien avulla. Tavoitteena on antaa urakoitsijoille ja palveluntuottajille hankintaohjelmien avulla ennakkoon tietoa tulevista hankintakokonaisuuksista. Näin urakoitsijat ja palveluntuottajat voivat suunnitella toimintaansa. Lisäksi hankintaohjelmien tavoitteena on varmistaa urakoiden laskentakuorman tasainen jakautuminen tarjouskaudelle.

Tavoitteena alan tuottavuuden parantaminen

Väylän yhtenä strategisena tavoitteena on infra-alan tuottavuuden parantaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei kuitenkaan riitä eri toimijoiden omilla tahoillaan tekemä hankintojen kehittäminen, vaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan infra-alan eri tilaajatahojen yhteistyötä (Väylä, ELY-keskukset ja kunnat). Lisäksi tarvitaan tilaajatahojen ja palveluntuottajien eritasoisia yhteistyömuotoja (esim. yhteistyöfoorumit, toimintamallit, ohjeistukset, tietojärjestelmät jne.). Väylä toimii aktiivisesti hankintojen yhteisen kehittämisen edistämiseksi eri muodoissaan.
reaktionapit
Sivu päivitetty 10.01.2019