Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mari Ahonen

  • 0295 021 265
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sitowise

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321
  • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Sitowise

YVA-menettelystä vastaava

Taina Klinga

  • 020 747 6188
  • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Maantie 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Aluevaraussuunnitelma liittyy kiinteästi Vantaan ja Tuusulan kaavoitukseen. Hankkeen vaihtoehtoja tutkitaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, joka käynnistyi syksyllä 2019.

Suunnitelman lähtökohdat

Suunnittelun taustalla on tarve kehittää Uudenmaan pääväylien välisiä poikittaisia yhteyksiä ja tukea maakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimintoja. Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä on laadittu useampia suunnitelmia. 

Uusi väylä kuuluu maakunnan kehittämisen tavoitteisiin. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja uudessa maakuntakaavaehdotuksesta (Uusimaa-kaava 2050).

Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen keväällä 2018. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on käynnissä asemakaavoitusprosessit.

Suunnitelman sisältö

Suunnittelukohteena on maantien 152 jatke, joka on uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusu-lanväylän (kt 45) välille Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle (ns. Kehä IV). Hankkeessa laaditaan päätöksentekoa ja kaavoitusta palveleva aluevaraussuunnitelma. Suunnittelualueen pituus on noin 13 kilometriä. Uusi maantieyhteys yhdistyy lännessä Hämeenlinnanväylälle (vt 3) rakennettavan Klaukkalan ohikulkutien (mt 132) liittymään ja idässä Tuusulanväylälle (kt 45) Kulomäentien (mt 152) nykyiseen eritasoliittymään.

Suunnitteluprosessiin kuuluu lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa vertaillaan vaihtoehtoja. Se on suunnitelma arviointiprosessista, sen menetelmistä ja tiedottamisesta. YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun. YVA-menettelyn tutkittavat vaihtoehdot ovat seuraavat
  • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä. 
  • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään sekä muuhun tie- ja katuverkkoon.

Suunnittelun eteneminen, aikataulu ja tiedottaminen

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. 
 

YVA-ohjelma on valmistunut marraskuussa 2019. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan nähtäville keväällä 2020. YVA-menettelyn arviointivaihe päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään kesällä 2020. YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös keskustelu ja tiedonvälittäminen.

YVA-menettelyyn kuuluu yleisötilaisuudet nähtävilläolovaiheissa.

Hankkeesta tiedotetaan kuulutusten, tiedotteiden ja verkkosivujen kautta.

YVA-menettelyn pohjalta hankkeesta vastaava tekee valinnan aluevaraussuunnitelmaan valittavasta vaihtoehdosta. Hankkeen suunnittelu jatkuu aluevaraussuunnitelman laatimisella heti YVA-menettelyn jälkeen, siten valmis suunnitelma on käytettävissä Vantaan uuden yleiskaavan 2020 viimeistelyssä.

Ajankohtaista

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.11.2019