Ajankohtaista

Alkuvuodesta 2019 on tehty vaihtoehtojen vertailua Raisiontien itäisen puolen yhteyksistä. On päätetty, että suunnittelua jatketaan perusratkaisun pohjalta, joihin ei sisälly itäisiä yhteyksiä. Tiesuunnitelman ja Raision keskikaupungin asemakaavaluonnoksen yhteinen asukastyöpaja järjestettiin 24.4.2019. Tilaisuuden yhteenveto löytyy Sitowisen sivuilta osoitteessa https://e18raisio.sitowise.com/downloads/.

Suunnitelmaratkaisut on päivitetty hankkeen karttapalveluun, jossa niistä voi tarkastella ja niistä voi jättää palautetta. Karttapalvelu löytyy linkistä tiesuunnitelman karttapalaute

Hankkeen aineistoihin voit tutustua osoitteessa https://e18raisio.sitowise.com/. Voit tutkia kulkureittejä kohdasta "Tutki kulkureittejä" sivun vasemmassa palkissa. Aineistot löydät kohdasta Selaa ja lataa tiedostoja sivun vasemmassa palkissa.

Jos haluat hankkeen postituslistalle ilmoita sähköpostiosoitteesi Sitowisen Tiina Ronkaiselle sähköpostiosoitteeseen tiina.ronkainen@sitowise.com. Sähköpostiviesteillä kerrotaan esim. suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista.

Yleisötilaisuuksien materiaali

Hanke somessa

Hankkeelle on avattu Facebook-sivut. Käy tutustumassa!

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

 • 0295 022 844
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 020 747 6139
 • etunimi.sukunimi@sitowise.com

E18 Turun kehätien Raision keskustan kohta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Raision keskustan kohdalle alkuvuodesta 2018.  Tiesuunnitelmassa tarkennetaan vuonna 2014 laaditun aluevaraussuunnitelman mukaiset liikenneratkaisut. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laatii samanaikaisesti asemakaavoja alueelle. Suunnitteluun on mahdollista osallistua monin tavoin ja vuorovaikutuksella pyritään mahdollisimman hyvää ratkaisuun. Tiesuunnitelman valmistuminen on siirtynyt kesään 2020. Maantielain mukainen tiesuunnitelma parantaa hankkeen toteutusvalmiutta.

Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumisesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana.  Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös linkeistä. Muista lukea myös usein kysytyt kysymykset alasivulta ja tutustu hankkeen Facebook-sivuihin!

Miksi tiesuunnitelma tarvitaan?

Eurooppalaiseen TEN-ydintieverkkoon kuuluva E18 Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimalle. E18 tien liikennemäärä Raision keskustassa on noin 23 000- 31 000 ajon/vrk. Nykyisillä liikennemäärillä valo-ohjatut liittymät toimivat ruuhka-aikana kapasiteettinsa äärirajoilla ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Lisäksi lähekkäin olevat liittymät vaikeuttavat liikenteen toimivuutta ja aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia. Raision eritasoliittymän Voudinkadun ramppiliittymä on vaarallisin liittymä koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat Raision keskustan maankäytön kehittämistä ja aiheuttavat häiriötä. E18 (kt 40) ja E8 -teiden (vt 8) liittymä muodostaa Naantalin ja Turun satamien liikenteen solmukohdan. Satamaliikenteen lisäksi keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljynjalostamon ja Raision tehtaiden raskas liikenne. Lisäksi Meyerin telakan toiminnan merkittävä laajeneminen kasvattaa lähivuosina alueen liikennevirtoja huomattavasti. 

Tiesuunnitelman aktiivinen vaihe on käynnistynyt alkuvuodesta 2018. Suunnitelma valmistuu kesällä 2020.

Aikataulu ja eteneminen

Tiesuunnitelman aikataulua on muutettu lokakuussa 2018, sillä vaihtoehtoisia ratkaisuja joudutaan tutkimaan lisää saadun palautteen ja tarkentuneiden lähtökohtien pohjalta. Suunnittelua sovitetaan yhteen myös asemakaavoituksen vaiheiden kanssa. Tiesuunnitelman valmistuminen ajoittuu kokonaisuudessaan vuoden 2020 kesään. Alun perin syyskuulle suunniteltu avoin työpajatilaisuus siirrettiin huhtikuulle 2019.

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Se edellyttää myös alueen asemakaavoituksen etenemistä. Tällä hetkellä hanke ei ole Väylän tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen edistää sen saamista ohjelmiin. Tavoitteena on, että hanke saadaan seuraavan hallituskauden toteuttamisohjelmiin, jolloin rakentaminen voisi alkaa vuosina 2020-luvun alkupuolella.

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Tiesuunnittelua ja asemakaavoitusta tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti.  Tien parantamisella on suuri merkitys niille, joiden jokapäiväiseen elämään Raision kaupunkialue liittyy (liikenteen häiriöt, liikkuminen ja asiointi).  Vuoropuhelun kohderyhmänä ovat siten Raision asukkaat, keskustan yrittäjät ja sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. Tiesuunnitelmassa palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Tiesuunnitelman aikana suunnitteluun voi osallistua monin tavoin. Vuoropuhelun perusteella ratkaisua tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain tarkentuvan tiesuunnitelman aikana. Vaikutusten arviointi ja haittojen lieventämisen suunnittelu on jatkuvaa jo hankkeen aikana.  Suunnittelun alussa keskustelu kohdistuu erityisesti lähtökohtiin ja lopussa taas suunnitelmaluonnoksen yksityiskohtiin.

Tiedotamme hankkeen etenemisestä monipuolisesti sekä sähköisesti että sanomalehdissä. Suunnittelu-työryhmään voi olla suoraan yhteydessä (ks. yhteystiedot alla). Hankkeella on myös sähköpostilista, jolle voi halutessaan liittyä (kts. alla) ja Facebook-sivut (linkki: https://www.facebook.com/TurunkehatienparantaminenRaisionkohdalla/), joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti.

Suunnitelmasta voi antaa palautetta karttasovelluksen kautta: https://e18raisio.sitowise.com/palaute. Karttapalautetta on päivitetty maaliskuussa 2019 uusilla suunnitelmaratkaisuilla. Karttapalvelussa on mahdollisuus tutustua myös muuttuneisiin kulkuyhteyksiin (auto, jalankulku ja pyöräily). 

Yleisötilaisuuksia ja tapaamisia järjestetään työn aikana useita. Ensimmäinen avoin yleisötilaisuus järjestettiin kesäkuussa 2018 ja toinen kaikille avoin työpaja järjestettiin 24.4.2019 Raision kaupungintalolla. Esillä työpajassa oli tiesuunnitelman tarkentuneet ratkaisut ja asemakaavaluonnos. Yleisötilaisuuksien materiaaleihin voit tutustua osoitteessa https://e18raisio.sitowise.com/downloads/

Syksyllä 2019 voit tulla tapaamaan suunnittelijoita ja tutustumaan suunnitelmaratkaisuihin suunnittelija tavattavissa päivän aikana. Tilaisuuden aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Liity hankkeen sähköpostilistalle

Sähköpostilistan tarkoituksena on tiedottaa hankkeen tapahtumista. Sähköpostiviesteillä kerrotaan esim. suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista.

Jos haluat sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Tiina Ronkaiselle sähköpostiosoitteeseen tiina.ronkainen@sitowise.com.

Tiesuunnitelman sisältö

Tiesuunnitelman laatiminen on kantatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiemman aluevaraussuunnitelman periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen kokonaisuutta yhteen asemakaavoituksen kanssa. Raision kaupunki käynnistää alueen asemakaavoituksen, mitä viedään yhtäaikaisesti eteenpäin tiesuunnitelman rinnalla. Kaavoitus aloitetaan maaliskuussa 2018 Keskustavision laatimisella (linkit lisätään myöhemmin tälle sivulle).

Tiesuunnitelman suunnittelualue lännessä rajautuu Juhaninkujan liittymän länsipuolelle ja idässä Vesilaitoksentien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus kehätiellä on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Raision keskustaa sivuava valtatie 8 noin kilometrin matkalla.

Perusratkaisussa Raisiontien ja Nesteentien liittymä on poistettu nykyiseltä paikaltaan ja Nesteentielle liitytään parannettujen katujärjestelyjen kautta keskustan lounaisesta reunasta. Ydinkeskustan kohdalla kehätie on n. 450 metrin matkalla tunnelissa. Raision eritasoliittymä on korvattu nykyisellä paikallaan kiertoeritasoliittymällä, jossa Vt8 kulkee alimpana ja E18 ylimpänä. Eritasoliittymän keskimmäiseen kerrokseen rakennetaan kiertoliittymä, joka kytkeytyy pääteihin rampeilla Voudinkatu ja Kirkkotie yhdistetään ja Kirkkotieltä rakennetaan kehätien rinnakkaiskatu Haunistentielle. Petterinpellon alueelta täydennetään kehätien pohjoispuoliset rinnakkaiskatuyhteydet Voudinkadulle ja Vesilaitoksentielle.

Suunnittelun alustavia tavoitteita

 • Parannetaan E18-tien sujuvuutta erityisesti kuljetusten ja paikallisen liikenteen osalta
 • Parannetaan E8 ja E18 -teiden eritasoliittymän toimivuutta
 • Parannetaan liikenneturvallisuutta risteysonnettomuuksien vähenemisellä
 • Vähennetään Raision keskustan läpikulkuliikenteen määrää 50 % nykyisestä
 • Tehdään kevyen liikenteen reiteistä jatkuvia
 • E18 -tielle rakennetaan jatkuva rinnakkaiskatuverkosto
 • Mahdollistetaan pikaraitiotien toteuttaminen myöhemmin
 • Vähennetään meluhaittoja asutuksen kohdalla
 • Tuetaan maankäytön, elinkeinoelämän ja asumisen kehittämistä Raision keskustassa
 • Vähennetään liikenneväylien estevaikutusta
 • Otetaan huomioon Raisionjoen jokilaakson näkymät
   

Suunnittelun lähtökohtia ja aiempia vaiheita

Raision kaupunki järjesti v. 2009–2010 suunnittelukilpailun keskustan maankäytön kehittämiseksi. Kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta käynnistettiin Raision keskustan osayleiskaavan laatiminen ja yhtenä sen osaselvityksenä laadittiin liikennejärjestelyjen aluevaraussuunnitelma.

Keskikaupungin osayleiskaava sain lainvoiman 12.8.2015 ja se toimii lähtökohtana tarkemmalle maankäytön ja liikenteen suunnittelulle. Keskikaupungin osayleiskaavalla tavoitellaan palvelujen ja asumismahdollisuuksien monipuolistumista, kaupunkikuvan kiinnostavuuden lisäämistä sekä toimintojen sujuvuutta ja turvallisuutta Raision kaupunkialueen ytimessä. Osayleiskaavassa on ollut keskeistä keskustan läpi ja sivuitse ohjautuvien liikenneväylien tulevaisuuden tilatarpeiden osoittaminen.

Osayleiskaavan yhteydessä laadittu aluevaraussuunnitelma vastaa tiehankkeen lainvoimaista yleissuunnitelmaa. Siinä tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa keskustan liikennejärjestelyjen ratkaisemiseksi. Kaikissa vaihtoehdoissa E18-tien liikenne on sijoitettu ydinkeskustan alueella tunneliin, mutta tunnelin sijainti ja pituus vaihtelivat. Liikenneratkaisu konkretisoitui osayleiskaavan kautta toimien pohjana tiesuunnitelman laatimiselle. Tiesuunnitelman lähtökohdaksi valittiin aluevaraussuunnitelman vaihtoehto 4.

Sivu päivitetty 07.08.2019