Digiroad-aineiston ylläpito kunnissa

Digiroadin aineiston ylläpitäminen kannattaa. Kun ylläpidät Digiroadia kuntasi osalta, mahdollistat reititystä hyödyntävien palvelujen paremman toimivuuden kunnan alueella. Aineistoa hyödyntävät mm. Hätäkeskuslaitos sekä kotihoidon optimoinnin palvelut. Myös esimerkiksi useat navigaattorivalmistajat, reitityspalveluita tuottavat yritykset sekä metsäyhtiöt käyttävät Digiroadia lähtöaineistona reitityksessä.

TIEDOTE KOSKIEN TIELIIKENNALKI 2020 AIHEUTTAMIA MUUTOKSIA!
Huomioithan, että Tieliikennelaki 2020 tulee muuttamaan kuntien ylläpitovelvollisuutta sekä liikenteenohjauslaitteisiin liittyviä tietolajeja. Tämä sivu ei ole ohje lain tarkoittamiin tietojen toimituksiin tai kuvaa sen tarkoittamia tietolajeja, vaan ohje tietojen toimittamiseksi julkaistaan myöhemmin. Liikenteenohjauslaitteita kuvaaviin tietolajeihin on tulossa muutoksia. 

YLLÄPIDON FAQ

Kunta ylläpitää Digiroadin ominaisuustietoja katujen, hoitamiensa yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta. Digiroad-järjestelmä perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003).  Valtakunnallisesti yhtenäisen aineiston ja tietomallin etuja ovat mm. kuntarajat ylittävien palveluiden, reittien ja analyysien kehittäminen. 

Kunta päivittää katuverkon tietojen osalta tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista ominaisuustiedoista ensisijaisesti Digiroad-ylläpitosovelluksella tai toimittaa ne Digiroad-operaattorille. Digiroad on staattista aineistoa, eli nyrkkisäännön mukaisesti 6 kk tai pidempään kestävät aineiston muutokset tulee päivittää myös Digiroadiin. 

Maanmittauslaitos ylläpitää tiegeometrian keskilinjojen sijaintitietoja ja osoitetietoja. Väylä ylläpitää valtion tieverkon tietoja yhteistyössä operaattorin kanssa. Tiegeometrian, valtion omistaman tieverkon ja muiden kuntien alueella olevan tieverkon osalta kunnat voivat jättää aineistosta palautetta Digiroad-ylläpitosovelluksessa, jolloin operaattori välittää palautteen ylläpidosta vastuussa olevalle taholle. Digiroad-aineistosta voi laittaa myös palautetta suoraan osoitteeseen info@digiroad.fi. 
Sivun alkuun
 

ALKUUN YLLÄPIDOSSA

Digiroadin ylläpidon aloittaminen kannattaa! Ylläpidossa pääsee alkuun parhaiten osallistumalla Digiroadin ilmaisiin ylläpitokoulutuksiin sekä tutustumalla tähän verkkosivuun, jolta löytyvät tiedot aineiston toimituksesta kun ylläpito aloitetaan sekä parhaat tavat jo olemassa olevan aineiston päivittämiseen. 

Digiroadin ylläpidon aloittamiseksi ota yhteyttä operaattoriin sähköpostitse info@digiroad.fi , jotta saamme luotua tunnukset Digiroad-ylläpitosovellukseen. 

Uusille ylläpitäjille järjestetty koulutus löytyy Digiroadin YouTube-kanavalta.

Ylläpidon aloittamisen yhteydessä kannattaa myös kartoittaa kunnan olemassa olevat aineistot. Tiedot saattavat olla eri yksiköistä kunnan sisällä: Esimerkiksi nopeusrajoituksiin liittyvät tiedot saattavat löytyä liikennesuunnittelun puolelta, kun taas päällystetiedot ja liikennemerkit kunnossapidosta. 
Sivun alkuun

 

AINEISTON NYKYTILAN TARKISTAMINEN

Jos Digiroadin ylläpidossa on ollut pidempiaikainen katko tai kunnan ylläpidon tilasta ei ole tietoa, on hyvä aloittaa tarkistamalla, mitä aineistoa Digiroadissa tällä hetkellä on ja milloin aineistoa on viimeksi ylläpidetty tärkeimpien kuuden tietolajin sekä muiden tietolajien osalta. 

Viimeisimmät päivitykset tietolajeittain voi tarkastaa Digiroadin tilastotyökalusta täältä.

Aineistoa voi tarkastella visuaalisesti Digiroadin katselurajapinnasta. Valitse haluamasi ominaisuustieto oikeasta yläkulmasta ja avaa legenda vasemmasta yläkulmasta. 
Sivun alkuun

 

AINEISTON AJANTASAISUUDEN SEURANTA - KUNTASIVU

Helpoin tapa varmistaa Digiroad-aineiston pysyminen ajantasalla, on käyttää Digiroa-ylläpitosovelluksen Kuntasivua. Kuntasivulle merkitään tietolaji tarkistetuksi sen jälkeen, kun se on päivitetty. Järjestelmään tallentuu päivämäärä ja sen perusteella kunnassa voidaan arvioida, onko viimeisimmän päivityskerran jälkeen tullut uusia muutoksia. Jos muutoksia ei ole tullut edellisen päivityksen jälkeen, tietolajin voi merkitä uudelleen tarkistetuksi, jolloin hyödyntäjät tietävät, että pitkäänkin muuttumattomana Digiroadissa pysynyt tieto on edelleen oikea. Kuntasivulla korostetaan tietolajit, joiden viimeisimmästä tarkistuksesta on kulunut liian pitkään. Kuntasivua pääsee päivittämään Digiroadin ylläpitäjätunnuksilla. 

"Digiroadissa tärkein asia on laatu, laatu ja laatu." - Hätäkeskuslaitos
 Merkitsemällä kuntasivulta tietolajin tarkistetuksi kunta viestittää käyttäjille aineiston hyvästä laadusta! Myös aineiston ajantasaisena pitäminen helpottuu, kun kunta voi seurata tarkistuspäivästa aineiston ylläpitoa"

Sivun alkuun

YLLÄPIDON ULKOISTAMINEN

Kunta voi halutessaan myös ulkoistaa Digiroadin ylläpidon konsulttiyritykselle tai sopia yhteisestä ylläpidosta toisen kunnan kanssa. Ulkoistetussa ylläpito perustuu kunnan ja konsultin väliseen toimeksiantoon ja sopimukseen. Kun kunta on tehnyt sopimuksen, konsultille tai toiselle kunnalle luodaan käyttäjätunnus Ylläpitosovellukseen ja muokkausoikeudet kyseisen kunnan aineistoon. Muokkausoikeuksia voi pyytää osoitteesta info@digiroad.fi. 

Ulkoistuspalveluita tarjoavat tällä hetkellä mm. MS GISCarament ja Destia. Olethan suoraan yhteydessä yrityksiin ulkoistamisesta. 

Tarjoaako yrityksesti ammattitaitoista Digiroad-aineiston ylläpitoa? Ota yhteyttä operaattoriin niin lisäämme yrityksesi listalle.

Sivun alkuun 

Digiroad-aineiston ylläpitotavat

AINEISTON YLLÄPITO DIGIROAD-SOVELLUKSELLA

Aineiston ensisijainen ylläpitotapa on Digiroadin ylläpitosovellus, joka on helppo- ja nopeakäyttöinen selainsovellus katuverkon ominaisuustietojen ylläpitoon. Kuntaylläpitäjä pystyy muuttamaan, lisäämään uusia sekä poistamaan poistuneita kunnan katuverkon ja yksityisteiden ominaisuustietoja . Geometria tulee suoraan MML:n maastotietokannasta ja sitä ylläpidetään heidän toimestaan. Geometrian virheistä tai puutteista voi jättää palautetta valitsemalla kyseisen linkin, jolloin oikeaan alareunaan aktivoituu sininen aineistopalaute -nappula. Sovelluksessa voi muokata joko yhtä kohdetta, tai käyttää aluevalintatyökaluja ja muuttaa suuremman alueen tietoja kerralla. Selainsovellusta voi myös käyttää Digiroad-tietojen katseluun.

Uuden tiedon lisääminen

Uusi tieto lisätään ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitulle tielinkille tulee näkyviin muokattavat tiedot ominaisuustietotauluun sovelluksen oikeaan reunaan. Pistemäiset kohteet lisätään muokkaustilan plus-työkalulla, viivamaiset tiedot lisätään valitulle geometrialle. Lisätietoa tiedon lisäyksestä löytyy sovelluksen käyttöohjeesta.

Tiedon muuttaminen

Olemassa olevaa tietoa muokataan ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla tielinkin tai pisteen, jonka ominaisuustietoja muokataan, avautuu sovelluksen oikeaan reunaan ominaisuustietonäkymä, josta tiedon kyseiselle tielinkille voi muuttaa. Pistemäisiä kohteita voi siirtää oikeaan sijaintiin tarttumalla pisteeseen ja raahamalla sen oikeaan sijaintiin.

Tiedon poistaminen

Ominaisuustietoja poistetaan ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Sovelluksessa valitaan poistettavan tiedon tielinkki, jolloin sovelluksen oikeaan reunaan tulee näkyviin ominaisuustietonäkymä. Valitsemalla ominaisuustiedoista kohta poista, poistuu tieto valitulta tielinkiltä. Nopeusrajoitustietoa ei voi poistaa vaan ainoastaan muuttaa olemassa olevaa tietoa. 

 

Sovelluksen käyttöohjeet löytyvät itse sovelluksesta ja ohjeiden katselu edellyttää sisäänkirjautumista. 
Ylläpitosovellus toimii Chrome- ja Firefox-selaimilla. 

AINEISTON MASSATOIMITUKSET

Aineistoa voi toimittaa Digiroad-operaattorille myös aineistopaketteina.  Massatoimitukset on ensisijaisesti tarkoitettu ylläpidon aloittamiseen ja tietojen viemiseen ensimmäistä kertaa Digiroadiin. Osaa tietolajeista voi ylläpitää myös jatkuvasti aineistotoimitusten avulla, jolloin keskeistä on toimittaa tiedot mahdollisimman lähellä Digiroadin tietomallia sekä oikeassa formaatissa. Aineistovaatimukset on kuvattu tällä sivulla ja jos et tiedä kuinka toimia, ota yhteyttä operaattoriin niin selvitetään yhdessä!

Aineiston voi toimittaa paikkatietoformaateissa kuten esimerkiksi EsriShapeFile-muodossa tai  taulukkona CSV ja Excelin xlsx. Aineistoirrotuksessa tulisi olla mukana sijaintitieto pistemmäisille kohteille ja ominaisuustiedot. Pääset tietolajikohtaisiin toimitusohjeisiin täältä

Otamme kuitenkin vastaan aineistotoimituksia myös karttoina, kuten pdf. Kartalla tulee esittää uuden, muuttuneen tai poistuneen tiedon tietolaji, sijainti, vaikutussuunta sekä ominaisuustiedot. Ylläpitotieto tulee olla helposti paikannettavissa esimerkiksi osoitteen avulla.

"Kunnassa on hyvä muistaa, että ensisijaisesti tärkeää on toimittaa aineisto millä tahansa tavalla, ja sitten vasta seuraavaksi tärkein asia on toimitusformaatti!"

 

YLLÄPITO KUNTARAJAPINNAN AVULLA (kehitteillä)

Aineiston ylläpitoa kunnan katurekisteristä soveltuvien tietolajien osalta suunnitellaan parhaillaan. Rajapinnan valmistumiselle ei vielä osata sanoa tarkkaa aikataulua ja sitä ennen aineiston ylläpito tulee hoitaa Digiroad-ylläpitosovelluksen ja massatoimitusten avulla

Rajapinta kehitetään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Katurekisteristä tehtävää ylläpitoa pilotoidaan parhaillaan Trimblen, Esrin ja Sitowisen katurekisterien kanssa. Katurekisterissä olevia tietoja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti siten, että kunta voi katurekisteristä löytyvien tietojen osalta hoitaa ylläpidon siellä ja vain Digiroadissa olevien tietojen ylläpidon Digiroadin ylläpitosovelluksessa. Kunta saa helposti käyttöönsä Digiroadissa ylläpitämänsä tietolajit omaan katurekisteriinsä  Digiroadin WFS-rajapinnan kautta, johon muutokset päivittyvät joka viikko.

Rajapintaan toimitetaan tiedot JSON-formaatissa ja aineisto samuutetaan Digiroadin tietomalliin pilvipalvelussa. Alustavan suunnitelman mukaan kunta toimittaa pistemäisille ominaisuuksille sijaintitiedon ja ominaisuustiedot. Viiva- ja aluemaisilta kohteilta (kuten katualue) toimitetaan tietolajin osalta homogeenisen pätkän alkupisteen koordinaatit ja loppupisteen koordinaatit, sekä pisteiden väliin jäävä ominaisuustiedon arvo, kuten 60 km/h. 

Katurekisteritoimittaja tai kunta! Haluatko mukaan pilottiin? Ota yhteyttä operaattoriin osoitteessa info(ät)digiroad.fi

Sivun alkuun

PRIORISOITAVAT TIETOLAJIT - ALOITA YLLÄPITO NÄISTÄ

Seuraavaksi on esitelty Digiroadin priorisoitavat tietolajit, joiden ylläpidosta kunnan kannattaa aloittaa. Nämä tiedot ovat todella tärkeitä monelle hyödyntäjälle, kuten hätäkeskuslaitokselle ja navigaattorivalmistajille. Digiroadin tietolajit on jaettu viivamaisiin, tiegeometrian ominaisuustietoihin ja pistemäisiin ominaisuustietoihin. 

 

NOPEUSRAJOITUS

Nopeusrajoitukset ovat keskeinen osa tehokasta reittisuunnittelua ja aineistoa käyttävät niin hätäkeskuslaitos, navigaattorivalmistaja kuin liikkumisen palveluita optimoivat yrityksetkin. Nopeusrajoitus on tiegeometrian viivamainen ominaisuustieto Digiroadissa.

Nopeusrajoituksia voi lisätä ylläpitosovelluksessa kätevästi aluetyökalulla isolle määrälle teitä kerralla, tai yksittäisille teille valitsemalla tielinkki hiirellä. Nopeusrajoituksen voi myös jakaa kaksisuuntaiseksi ja tarvittaessa katkaista kesken linkin saksi-työkalulla. 

Nopeusrajoitusten massatoimituksessa aineiston voi lähettää operaattorille liikennemerkkitietona (ks. alla!) sekä paikkatiedomuodossa esimerkiksi aluemaisina kohteina (polygonit) tai keskilinjageometriatietona. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on Digiroadin linkki-id tai Maanmittaluslaitoksen MML-id sekä tieto nopeusrajoituksesta. Näitä tietoja Digiroadissa ei kuitenkaan voi viedä automatisoidusti järjestelmään, joten massatoimituksia tulee käyttää vain ylläpidon aloituksessa. Sen jälkeen muutokset on nopeinta käydä lisäämässä kunnan toimesta suoraan Ylläpitosovelluksessa tai lähettää operaattorille pelkät muuttuneet tiedot paikkatietomuodossa. 

Massatoimituksessa tulee olla mukana seuraavat tiedot:

 • Sijaintitieto
 • Koordinaattijärjestelmä
 • Nopeusrajoituksen arvo (km/h: 40)  
 • Vaikutussuunta, jos tiellä on eri suuntiin eri nopeusrajoitus (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= digitointisuuntaan 3= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan. 

Nopeusrajoitusten liikennemerkkien tyypit vat seuraavat:

361  Nopeusrajoitus 
362  Nopeusrajoitus päättyy
363  Nopeusrajoitusalue
364  Nopeusrajoitusalue päättyy

Sivun alkuun

 

LIIKENNEMERKIT

Tämä ohje kuvaa Digiroadin 2019 tietomallia liikennemerkeistä. Tieliikennelaki 2020 liikenteenohjauslaitteita varten tehtävän ohjeen työ on keskeneräinen ja siitä tiedotetaan erikseen. Tietomalliin on tulossa muutoksia liikennemerkkien koodiarvoihin, kaistakohtaisuuden ja portaalien hallintaan. 

Liikennemerkit ovat uusi ja keskeinen tietolaji Digiroadissa! Liikennemerkkiaineiston avulla saadaan paljon tarkkaa tietoa mm. rajoituksista ja ne mahdollistavat automaattiliikenteen kehittymisen. Liikennemerkit ovat Digiroadissa pistemäisiä kohteita ja niiden avulla on myös mahdollista ylläpitää osaa viivamaisista tietolajeista: esimerkiksi kääntymisrajoitus-merkin asettamalla Digiroad-ylläpitosovellus generoi automaattisesti myös viivamaisen kääntymiskielto-tietolajin. Liikennemerkeistä saadaan myös suojateiden, töyssyjen ja muiden tärkeiden tietolajien sijainnit!  Lisäksi merkkien avulla voidaan parantaa viivamaisten tietolajien laatua ristiinvertailun avulla.

Liikennemerkin voi lisätä Digiroadiin Ylläpitosovelluksessa valtisemalla liikennemerkki-tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Liikennemerkille asetetaan sovelluksessa tyyppi suoraan valikosta (esim. aluenopeusrajoitus), annetaan arvo sekä vaikutussuunta. Liikennemerkille voi myös linkittää lisäkilven sovelluksen avulla.

Liikennemerkkien massatoimituksessa tiedot voi lähettää taulukkona tai paikkatietomuodossa. Merkeille voi lisätä seuraavanlaisia ominaisuustietoja: 

 • Sijaintitieto: Koordinaatit X ja Y (liitteeksi koordinaatisto, jos muu kuin ETRS-TM35FIN) (Pakollinen tieto)
 • Liikennemerkin tyyppi (Lista löytyy Digiroadin tietolajien kuvauksesta(Pakollinen tieto)
 • Liikennemerkin arvo (esim. nopeusrajoitus km/h: 40 , tai painorajoitus kg: 30000) 
 • Kaksipuolinen merkki (ei=1, kyllä= 2) 
 • Vaikutussuunta, jos tiellä on eri suuntiin eri nopeusrajoitus (vaikutussuunta voi olla 2= molempiin suuntiin, 3= digitointisuuntaan 4= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan. 
 • Lisätieto (Liikennemerkin lisätiedot teksimuotoisena)
 • Suuntima (asteluku 0-360, joka kuvaa liikennemerkin vaikutussuuntaa) 

Esimerkki taulukosta, jolla tiedot voi toimittaa:

Koordinaatti X Koordinaatti Y Liikennemerkin tyyppi  Arvo Kaksipuolinen merkki Vaikutussuunta Lisätieto Suuntima
362410 6763838 361 40 0 3 a 180
               


Mihin suuntima ja vaikutussuunta -tietoja tarvitaan? 

Liikennemerkkiaineiston voi toimittaa Digiroadiin myös ilman näitä tietoja, mutta etenkin risteysalueilla suuntimatieto auttaa automatiikkaa sijoittamaan liikennemerkit paremmin oikealle paikalle, kun on tiedossa millä tiellä liikennemerkki todellisuudessa vaikuttaa. Jos kunnan aineistosta pystytään tieto irroittamaan, kannattaa se toimittaa mukaan. 

Sivun alkuun

 

KÄÄNTYMISRAJOITUS

Kääntymisrajoituksella ilmoitetaan suunnat, joihin ajoneuvolla ei saa kääntyä. Kääntymiskielto ei koske välttämättä kaikkia kulkuneuvoja ja kääntymiskiellolle voi asettaa myös kellonajan, koska se on voimassa. 

Kääntymisrajoituksen voi lisätä ylläpitosovelluksessa lisäämällä kiellot ja rajoitukset -tyypin valikon alta kääntyminen kielletty -liikennemerkit. Aseta merkki risteyksen lähelle tielle, josta kääntyminen on kielletty. Valitse pudotusvalikosta suunta, johon kääntyminen on kielletty. Sovellus generoi automaattisesti myös viivamaisen kääntymiskieltotietolajin. 

Kääntymisrajoitusten massatoimituksen voi hoitaa toimittamalla Kääntyminen kielletty-liikennemerkit Digiroadiin (ks. Liikennemerkit). Kääntymisrajoitusten liikennemerkkien tyypit ovat:

332  Vasemmalle kääntyminen kielletty 
333  Oikealle kääntyminen kielletty 
334  U-käännös kielletty 

Sivun alkuun

 

TOIMINNALLINEN LUOKKA

Toiminnallinen luokka kuvaa liikenneväylän liikenteellistä tärkeyttä eli väylän palvelutasoa liikenteelle ja väylänpitäjän tahtoa ohjata liikenne väylälle sekä sen avulla voidaan erotella jalankulun ja pyöräilyn erilliset väylät. Toiminnallinen luokka on tielinkin viivamainen ominaisuustieto ja yksi Digiroadin keskeisimmistä tietolajeista. Toiminnallisen luokan virheet johtavat herkästi navigaattorien virheelliseen reittiin, joten tietolajin ylläpitäminen on erittäin tärkeää. 

Toiminnallisen luokan voi lisätä Digiroadiin Ylläpitosovelluksessa valtisemalla Tielinkki-tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Tielinkki-tietolajista tulee valita tarkasteltavaksi tasoksi toiminnallinen luokka. Toiminnallinen luokka annetaan aina koko tielinkin pituudelle ja sitä ei voi katkaista sovelluksessa. Mikäli katkaisulle on tarvetta, otathan yhteyttä operaattoriin. Sovelluksessa ei ole avattu toiminnallisen luokan numerokoodeja, mutta voit tarkastaa merkityksen alla olevasta harmonisointitaulukosta. 

Toiminnallisen luokan massatoimituksessa tiedot voi lähettää taulukkona tai paikkatietomuodossa. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Sijaintitieto tai Digiroadin linkki-id
 • Koordinaattijärjestelmä
 • Toiminnallinen luokka Digiroadissa (esim. 2) 
 • Toiminnallinen luokka (tai vastaava) kunnan järjestelmässä (kunnan oman järjestelmän tieto on hyvä toimittaa, jotta harmonisoidun aineiston laatua voidaan valvoa)

Kunnan tietojen sovittamiseksi Digiroadin toiminnalliseen luokkaan voi käyttää apuna seuraavaa kuvausta toiminnallisista luokista:

Luokan nimi Koodi  Kuvaus 
Valtatie tai seudullinen pääkatu 1 Valtatiet ovat Suomen tieverkon päätiet. Suomen tienumerointijärjestelmässä valtateille on varattu numerot 1-39. Seudullinen pääkatu palvelee pääasiassa kauko- ja kauttakulkuliikennettä sekä sisääntuloliikennettä. Seudullisella pääkadulla voi olla myös kunnan sisäistä liikennettä. Liikenteellisesti tärkeämpi kuin koodiarvon 2 seudullinen pääkatu.
Kantatie tai seudullinen pääkatu 2 Kantatiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Yhdessä valtateiden kanssa kantatiet muodostavat Suomen päätieverkon. Seudullinen pääkatu palvelee pääasiassa kauko- ja kauttakulkuliikennettä sekä sisääntuloliikennettä. Seudullisella pääkadulla voi olla myös kunnan sisäistä liikennettä.
Seututie tai alueellinen pääkatu 3 Seututiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Alueellinen pääkatu palvelee pääasiassa kunnan sisäistä yhdysliikennettä esim. lähiöstä keskustaan tai eri ympäristöyksiköiden välistä liikennettä. Alueellisella pääkadulla voi olla myös kauko- tai kauttakulku- tai sisääntuloliikennettä.
Yhdystie tai kokoojakatu  4 Yhdystiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka eivät ole valta-, kanta-, tai seututeitä. Kokoojakatu kokoaa liikennesolun liikenteen pääkaduille tai maanteille. Kokoojakaduilla ei saisi olla liikennesolun ulkopuolista läpiajoliikennettä.
Liityntäkatu tai tärkeä yksityistie 5  Liityntäkatu liittää maankäytön kokoojakadulle tai maantielle. Liityntäkadulla on välitön yhteys tontille tai rakennuspaikalle. Tärkeän yksityistien käyttö on yleisesti sallittua ja se on liikennöitävissä ympäri vuoden. Tärkeällä yksityistiellä on tyypillisesti paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, ja tien hoitoa varten on perustettu tiekunta, joka on saanut valtion tai kunnan avustusta.
Muu yksityistie 6 Muita yksityisteitä ovat kaikki muut paitsi yksityis- ja metsätiet, jotka eivät kuulu tärkeisiin yksityisteihin ja ovat autolla ajettavissa
Ajopolku 7 Ajopolut ovat muita yksityis- ja metsäteitä, jotka eivät ole välttämättä autolla ajettavissa, mutta ovat esim. kevyen liikenteen käytettävissä tai maastoajoneuvolla jaettavissa. Ajopolku voi liittyä muuhun tieverkkoon ilman yhteistä päätepistettä.
Kevyen liikenteen väylä 8 Kevyen liikenteen väylillä liikutaan pääasiassa jalan, pyörällä ja joissain tapauksissa myös mopolla.

Sivun alkuun

 

SUURIN SALLITTU MASSA, -PITUUS JA -KORKEUS

Suurin sallittu pituus, korkeus ja massa ovat Digiroadissa viivamaisia tietolajeja, jotka voivat olla tielinkin mittaisia tai lyhyempiä.  Niiden avulla raskaan liikenteen reitit saadaan optimoitua ja kunnan liikennettä voidaan sujuvoittaa. Suurin sallittu -rajoitukset ovat tärkeitä myös mm. Valiolle ja metsäyhtiöille.  Massarajoitukset ilmoitetaan sadan kilogramman tarkkuudella ja korkeus-, pituus-, ja leveysrajoitukset senttimetreinä. Massarajoitusten yksikkö on kg ja korkeus-, pituus- ja leveysrajoitusten yksikkö on cm.  

Suurin sallittu -rajoituksia voi lisätä ylläpitosovelluksessa valitsemalla halutun rajoitustiedon (esim. suurin sallittu akselimassa) ja valitsemalla linkin, jota tieto koskee. Apuna lisäämisessä voi käyttää tielinkki -tietolajia, jossa on korostetusti visualisoituna sillat ja tunnelit. 

Suurin sallittu -rajoituksien massatoimituksessa aineiston voi lähettää operaattorille liikennemerkkitietona (ks. liikennemerkit!) sekä paikkatietomuodossa esimerkiksi aluemaisina kohteina (polygonit) tai keskilinjageometriatietona. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on Digiroadin linkki-id tai maanmittaluslaitoksen MML-id sekä tieto nopeusrajoituksesta. Näitä tietoja Digiroadissa ei kuitenkaan vielä voi viedä automatisoidusti järjestelmään, joten massatoimituksia tulee käyttää vain ylläpidon aloituksessa. Sen jälkeen muutokset on nopeinta käydä lisäämässä kunnan toimesta suoraan Ylläpitosovelluksessa tai lähettää operaattorille pelkät muuttuneet tiedot paikkatietomuodossa. 

Massatoimituksessa tulee olla mukana seuraavat tiedot:

 • Sijaintitieto tai Digiroadin linkki-ID
 • Koordinaattijärjestelmä
 • Rajoituksen tyyppi (esim. "Suurin sallittu massa" ) 
 • Rajoituksen arvo (20000)  
 • (Vaikutussuunta), jos tieto ei voimassa molempiin suuntiin. Esimerkiksi sillan alla suurin sallittu korkeus -roitus voi olla eri suuntiin menevillä ajoradoilla eri (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= Digitointisuuntaan 3= Digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=Digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= Digitointisuuntaa vastaan. 

Suurin sallittu -rajoitusten liikennemerkkien tyypit vat seuraavat:

341 Ajoneuvon suurin sallittu leveys
342 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus
343 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa
344 Ajoneuvon suurin sallittu massa
345 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa
346 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa
347 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

Sivun alkuun

 

ESTERAKENNELMAT

Esterakennelmat ovat pistemäisiä kohteita, jotka voivat olla maastossa esimerkiksi betoniporsaita, puomeja tai muita ajamisen maastossa estäviä rakennelmia. Esterakennelma voi Digiroadissa olla tyypiltään avattava puomi tai suljettu yhteys. Digiroadiin ilmoitetaan yksi esterakennelma suljettua yhteyttä kohden, vaikka maastossa olisi useita ajon estäviä yksittäisiä rakenteita. Esterakennelmien yhteydessä on myös hyvä toimittaa niihin liittyvät ajokiellot tai määräysmerkit. 

Esterakennelman voi lisätä Digiroadiin Ylläpitosovelluksessa valtisemalla esterakennelmat-tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Esterakennelma lisätään tielinkille rakennelman sijaintiin. 

Esterakennelmien massatoimituksessa tiedot voi lähettää taulukkona tai paikkatietomuodossa. Jokaisella merkillä tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Koordinaatit X ja Y (liitteeksi koordinaatisto, jos muu kuin ETRS-TM35FIN)
 • Esterakennelman tyyppi (1 =suljettu yhteys, 2= avattava puomi)  

Esimerkki taulukosta, jolla tiedot voi toimittaa:

Koordinaatti X Koordinaatti Y Esterakennelman tyyppi
362410 6763838 1
362415 6763828 2


Esimerkkejä esterakennelmien kanssa käytetyistä liikennemerkkeistä: 

311 Ajoneuvolla ajo kielletty 
312 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty 
313 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty 
314 Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty 
315 Traktorilla ajo kielletty 
316 Moottoripyörällä ajo kielletty 
317 Moottorikelkalla ajo kielletty 
318 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty 
319 Linja-autolla ajo kielletty 
321 Mopolla ajo kielletty 
322 Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty 
323 Jalankulku kielletty 
324 Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty 
325 Ratsastus kielletty 
423 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä
424 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain
425 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain (pyörä oikealla)
575 Kävelykatu
576 Kävelykatu päättyy
682 Jalankulkijoille tarkoitettu reitti

Sivun alkuun

MUUT TÄRKEÄT TIETOLAJIT

JOUKKOLIIKENTEEN PYSÄKKI

Joukkoliikenteen pysäkkien ylläpito poikkeaa muun aineiston ylläpidosta, ja on kuvattu dokumentit -sivulla. Ylläpidosta vastaa joko toimivaltainen viranomainen, kuten HSL, FÖLI ja Vilkku tai kunta itse. 
 

LIIKENNEVALOT

Tämä ohje kuvaa Digiroadin 2019 tietomallia liikennevaloista. Tieliikennelaki 2020 liikenteenohjauslaitteita varten tehtävän ohjeen työ on keskeneräinen ja siitä tiedotetaan erikseen.Tietomalliin on tulossa muutoksia mm. luokitteluun, ominaisuustietoihin sekä kaistakohtaisuuden ja portaalien hallintaan.

Liikennevalot ovat pistemäinen tietolaji Digiroadissa. Liikennevalo merkitään mahdollisimman tarkasti geometrialle samaan linjaan laitteen maastosijainnin kanssa. Liikennevaloista tallennetaan järjestelmään yksi kohde, vaikka laitteita olisi useampi samassa sijainnissa. 

Liikennevalon voi lisätä ylläpitosovelluksessa valitsemalla liikennevalo -tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Liikennevalo sijoitetaan tiegeometrialle poikittaiseen linjaan maastosijainnin kanssa mahdollisimman tarkasti. Liikennevaloa ei voi luoda sovelluksessa irti geometriasta laitteen maastosijaintiin. 

Liikennevalojen massatoimituksessa tiedot voi lähettää taulukkona tai paikkatietomuodossa. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Pisteen koordinaatit 
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Liikennevaloille ei toistaiseksi tallenneta ominaisuustietoja vaan pelkästään sijaintitieto. Liikennevalojen tietomalliin on tulossa muutoksia. Liikennevalojen tietomalliin on tulossa muutoksia Tieliikennelaki 2020 uudistuksen mukana. 
Koordinaatti X Koordinaatti Y Liikennevalo
362410 6763838 1
362415 6763828 1

 

VALAISTUS

Valaistus on Digiroadissa viivamainen tietolaji, joka voi katketa missä kohtaa tielinkkiä vain. Katuvalaistus-tieto tallennetaan aineistossa sille kadun osuudelle, jolla on valaisimia. Yksittäisiä valaisinpylväitä ei tallenneta. 

Katuvalaistustiedon voi lisätä ylläpitosovelluksessa siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla katuvalaistus -tietolajin. Tiedon voi lisätä joko yksittäiselle tielle tai vastaavasti vastaavasti suuremmalle alueelle kerrallaan. Kaupungeissa, joissa valaistus on lähes kaikilla teillä, kannattaa tieto on ensin lisätä kaikille teille aluetyökalulla, ja sen jälkeen poistaa valaisemattomilta teiltä tiedot.

Katuvalaistustiedon voi toimittaa massatoimituksella toimittamalla paikkatiedomuodossa esimerkiksi keskilinjageometriatietona tai aluemaisina kohteina (polygonit). Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on Digiroadin linkki-id tai Maanmittaluslaitoksen MML-id sekä tieto katuvalaistuksesta. Näitä tietoja Digiroadissa ei kuitenkaan voi viedä automatisoidusti järjestelmään, joten massatoimituksia tulee käyttää vain ylläpidon aloituksessa. Sen jälkeen muutokset on nopeinta käydä lisäämässä kunnan toimesta suoraan Ylläpitosovelluksessa tai lähettää operaattorille pelkät muuttuneet tiedot paikkatietomuodossa. 

Toimitettavat ominaisuustiedot:

 • Sijaintitieto tai koordinaatit 
 • Koodinaattijärjestelmä

Esimerkki taulukkomuotoisesta toimituksesta:

Koordinaatti X Koordinaatti Y Liikennevalo
362410 6763838 1
362415 6763828 1

 

KAISTOJEN LUKUMÄÄRÄ

Kaistojen lukumäärä on Digiroadissa viivamainen ominaisuustieto ja tieto kirjataan Digiroadiin, kun kaistojen lukumäärä poikkeaa tietyypin mukaisesta oletusmäärästä.

Kaistojen lukumäärästä tallennetaan tieto kun:

 • Kaistoja on samaan suuntaan enemmän kuin yksi yksiajorataisella tiellä.
  Yksiajoratainen tie tarkoittaa tietä, jolla on molempiin ajosuuntiin yksi kaista ja eri suuntaan meneviä kaistoja ei ole erotettu toisistaan, kuten esimerkiksi moottoriteillä.
 • Kaistoja on samaan suuntaan enemmän kuin kaksi kaksiajorataisella tiellä
  Kaksiajoratainen tie tarkoittaa tietä, jolla eri suuntiin kulkevat kaistat on erotettu toisistaan keskikaistaleella, kuten esimerkiksi moottoriteillä. Kaksiajorataisella tiellä on usein vähintään 2 kaistaa molempiin suuntiin ja siksi vain poikkeukset ilmoitetaan.

Kaistojen lukumäärän voi lisätä ylläpitosoveluksessa kuntalainen kunnan katuverkolle ja ELY-keskuksen ylläpitäjä valtion tieverkolle. Siirry  muokkaustilaan ja valitse haluamasi linkit. Voit vaihtaa kaistojen lukumäärää vasemmalle puolelle näyttöä aukeavasta paneelista. 

Toiminnallisen luokan massatoimituksessa tiedot voi lähettää taulukkona tai paikkatietomuodossa. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Sijaintitieto tai Digiroadin linkki-id
 • Koordinaattijärjestelmä
 • Kaistojen lukumäärä (Kunta voi toimittaa kaikkien teiden kaistojen lukumäärän huolimatta onko kyseessä kaksi- vai yksiajoratainen tie)

 

JOUKKOLIIKENNEKAISTA

Joukkoliikennekaista on Digiroadissa viivamainen tietolaji. Joukkoliikennekaista lisätään tiegeometrialla kohdasta, josta kaista alkaa ja jatketaan niin pitkälle kuin kaistaa riittää.

Joukkoliikennekaistan voi lisätä ylläpitosovelluksella siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla viivamaisista tietolajeista joukkoliikennekaistan. Valitse tielinkki tai tielinkkiketju, jolla joukkoliikennekaista on ja määritä vielä vaikutussuunta. Voit katkaista tietolajin saksityökalulla kesken tielinkin, jos joukkoliikenteen kaista loppuu tielinkkien välillä.

Joukkoliikennekaistatietojen voi toimittaa massatoimituksilla paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroita.

Toimitettavat ominaisuustiedot:

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Vaikutussuunta, kertoo kumpaan ajosuuntan joukkoliikennekaista on käytössä (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= digitointisuuntaan 3= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan.

 

VAK-RAJOITUS

Vaarallisten aineiden kuljetus eli VAK-rajoitus on Digiroadissa viivamainen tietolaji. VAK-rajoitus kuvaa tieverkon osaa, jollaa vaarallisten aineiden kuljetukset ovat kiellettyjä. VAK-rajoituksen arvona voi olla A-VAK tai B-VAK, joka osoitetaan kieltomerkin lisäkilvessä. A-VAK kieltää vaarallisten aineiden kuljetuksen kokonaan kun taas B-VAK kieltää läpiajon ja sallii kuljetuksen kuormaus- tai purkupaikalle. A- ja B-VAK eivät voi olla maastossa voimassa samaan kellon aikaan, joten myös voimassaoloaika tulee täsmentää.

VAK-rajoituksen voi lisätä ylläpitosovelluksessa siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla viivamaisista tietolajeista VAK-rajoituksen. Valitse tielinkki tai tielinkkiketju, jolla VAK-rajoitus on ja määritä vielä vaikutussuunta sekä voimassaoloaika. Voit katkaista tietolajin saksityökalulla kesken tielinkin, jos rajoitusalue loppuu tielinkkien välillä.

VAK-rajoitukset voi toimittaa massatoimituksilla paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroita.

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Kielletty ajoneuvotyyppi, A-VAK (koordiarvo=24) tai B-VAK (koodiarvo=25)
 • Voimassaoloaika, Lisäkilvessä ilmoitettu voimassaoloaika
 • Vaikutussuunta, kertoo kumpaan ajosuuntan joukkoliikennekaista on käytössä (vaikutussuunta voi olla 1= molempiin suuntiin, 2= digitointisuuntaan 3= digitointisuuntaa vastaan). Digiroad-aineistossa digitointisuunta on aina etelästä pohjoiseen tai jos etelä- ja pohjoissijainti ovat täsmälleen samat, niin lännestä itään. Eli jos ajorata kulkee etelästä pohjoiseen, sen arvo on 2=digitointisuuntaan. Vastaan tuleva ajorata taas kulkee pohjoisesta etelään ja saa arvon 3= digitointisuuntaa vastaan.

RAUTATIEN TASORISTEYS

Rautatien tasoristeys on pistemäinen tietolaji, joka osoittaa tielinkin ja rautatien risteyskohtaa.

Rautatien tasoristeyksen  voi lisätä ylläpitosovelluksessa valitsemalla tasoristeys-tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Tasoristeys sijoitetaan junaradan ja ajoradan risteyskohtaan. Tarkista alla olevasta listasta tarvittavat ominaisuustiedot.

Rautatien tasoristeysten massatoimituksessa tiedot voi lähettää taulukkona tai paikkatietomuodossa. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Pisteen koordinaatit 
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Tasoristeystunnus, esim. HY1 /01
 • Nimi, esim. Hyvinkää asema
 • Turvavarusteet:
  Rautatie ei käytössä = 1
  Ei turvalaitteita = 2
  Vain valo ja/tai äänimerkki = 3
  Puolipuomi sekä mahd. valo ja/tai äänimerkki = 4
  Kokopuomi sekä mahd. valo ja/tai äänimerkki = 5
Koordinaatti X Koordinaatti Y Nimi Turvavarusteet Tasoristeystunnus
362410 6763838 Hyvinkään asema 3 HY1 /01
363415 6783828 Käsämä 4 VNJ/10

 

LIIKENNEMÄÄRÄ

Liikennemäärä on viivamainen ominaisuustieto ja kuvaa keskimääräistä vuorokausiliikennettä.Keskimääräinen vuorokausiliikenne on määritelty ajoneuvojen määräksi, joka vuorokaudessa ylittää tien poikkileikkauksen. Yksiajorataisen tien muuttuessa välillä kaksiajorataiseksi liikennemäärä on kummallakin ajoradalla sama kuin yksiajorataisella tiellä, josta ajoradat erkanivat.

Liikennemäärät voi toimittaa massatoimituksella paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroita

Aineistotoimituksen mukana tulee olla seuraavat tiedot:

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Liikennemääräkokonaislukuna liikenteen määrä vuorokaudessa (esim. 23700)

 

KELIRIKKO

Kelirikko on viivamainen tietolaji, joka kuvaa tien alttiutta toistuville kelirikoille. Kelirikko tietoon tulee ilmoittaa noin kuukauden tarkkuudella arvio, koska kelirikko yleisimmin esiintyy ja kelirikon aikainen painorajoitus, jos sellainen on asetettu. 

Kelirikon voi lisätä ylläpitosovelluksessa siirtymällä muokkaustilaan ja valitsemalla viivamaisista tietolajeista Kelirikon. Valitse tielinkki tai tielinkkiketju, jolla kelirikko on ja määritä vielä ajankohta sekä mahdollinen painorajoitus. Voit katkaista tietolajin saksityökalulla kesken tielinkin, jos rajoitusalue loppuu tielinkkien välillä.

Kelirikon voi toimittaa massatoimituksella paikkatietomuodossa viivamaisina tietoina. Paikkatietomuotoisessa toimituksessa tulee olla mukana tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tiedot voi toimittaa myös taulukkona, jossa on joko geometriatieto tai vastaavasti lista Digiroadin linkki-id -numeroita

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Kelirikon ajankohta, noin kuukauden tarkkuudella
 • Arvo, kelirikon aikainen suurin sallittu massarajoitus kilogrammoina, jos asetettu

 

HOITOLUOKAT

Tiedot tulossa pian!

 • Viivamainen tietolaji

PÄÄLLYSTETTY TIE

Päällystetty tie on viivamainen tietolaji ja kertoo tielinkin päällysteen tyypin koodiarvolla. Päällystetieto on lähes aina koko linkin mittainen tieto.

Päällystetiedon voi lisätä Ylläpitosovelluksessa valtisemalla päällyste -tietolajin ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitse tielinkki tai tielinkkiketju, jolla päällyste on ja määritä vielä päällysteen tyyppi pudotusvalikosta. Voit katkaista tietolajin saksityökalulla kesken tielinkin, jos rajoitusalue loppuu tielinkkien välillä. Päällysteluokkien selitteet on kuvattu alla olevassa taulukossa

Päällystetiedon massatoimituksessa tiedot voi lähettää taulukkona tai paikkatietomuodossa. Jokaisella tiedolla tulee olla seuraavat ominaisuustiedot: 

 • Sijaintitieto tai koordinaatit
 • Koodinaattijärjestelmä
 • Arvo, päällyste koodiluokka arvolla 

Päällysteluokat ovat seuraavat

Koodiarvo Nimi Selite
1 Betoni  
2 Kivi erilaiset kiveykset
10 Kovat asfalttibetonit ns. tavallinen asfalttibetoni
20 Pehmeät asfalttibetonit käytetty pehmeää bitumia
30 Soratien pintaus soratiet, jossa on käytetty sideainetta, kuten bitumiliuosta
40 Sorakulutuskerros sora ja hiekkatiet
50 Muut pinnoitteet siltojen puukannet jne. muut materiaalit
99 Päällystetty, tyyppi tuntematon päällystetyt tiet, joidenka materiaali on muu kuin hiekka, sora tai muu irtopäällyste, mutta materiaali ei ole tiedossa

Tilapäinen liikennejärjestely (tulossa 2019 ylläpitoon)

 

Tiemaalaukset (tulossa kesä 2020)

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.09.2019