Rauman meriväylä

Valmistunut

Hanke käsittää Rauman nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Rauman 12,0 m väylän (Rihtniemen väylä) syvennystyöt ovat valmistuneet ja väylä on otettu käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä 15.12.2017

Rauman eteläisen väylän syvennystyöt aloitettiin vuonna 2016. Kaksi avovesikautta kestäneet rakennustyöt valmistuivat vuonna 2017 ja väylä saatiin otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä (ent. syvyys 10 m) suunniteltua aikataulua aiemmin 15.12.2017.

 

Hankkeen vaikutukset

Rauman sataman liikenteessä käytettävien laivojen kokoa on rajoittanut aiemmin väylän kulkusyvyys. Uusi kulkusyvyys mahdollistaa entistä suurempien alusten pääsyn satamaan parantaen paperin kaukoviennin, raaka-ainekuljetusten ja konttiliikenteen kuljetustaloutta. Lisäksi liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät, kun alusten lastimäärä voidaan jopa kaksinkertaistaa.

Rauman meriväylähanke pähkinänkuoressa

  • Hanke toteutettiin Liikenneviraston ja Rauman Satama Oy:n yhteishankkeena. Ruoppausurakoitsijana toimi Wasa Dredging Oy.
  • Hankkeessa väylän syvyyttä on kasvatettu 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Syvennystyöt ovat sisältäneet ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylän merkintään liittyviä turvalaitemuutostöitä.
  • Hanke on ensimmäinen Liikenneviraston meriväylähanke, jossa kaikki väylältä ruopattu puhdas maa-aines on läjitetty hankkeen aikana rakennettuun läjitysaltaaseen. Pilaantuneet sedimentit on läjitetty erilliseen Sampaanalanlahden läjitysaltaaseen.
  • Hyvä yhteistyö hankkeen ja satamatoimijoiden kesken mahdollisti onnistuneen töiden ja alusliikenteen yhteensovituksen toteutuksen aikana.
  • Meriväylärakentamisen tietomallipilottina hankkeella on ensimmäistä kertaa hyödynnetty laajasti tietomallipohjaista suunnittelua ja rakentamista. Urakoitsija toteutti rakennustyöt tilaajan teettämien suunnitelmamallien pohjalta ja töiden edistymistä seurattiin tietomallin kautta.
  • Hankkeen ympäristövaikutuksia on seurattu vesistö- ja kalataloustarkkailujen kautta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla vuosien 2015-2018 aikana. Jälkitarkkailuja jatketaan vielä vuonna 2018.
  • Vesilupaehtojen mukaisesti hanke suorittaa vuosittaiset kalatalousmaksut, joilla kompensoidaan rakentamisen aiheuttamia haittoja kalastolle. Ammattikalastajille maksettavat korvaukset arvioidaan ja maksetaan vuoden 2018 aikana.

Hanke lukuina

  • Väylän ruoppaustyöt ovat sisältäneet pilaantuneiden sedimenttien kuorintaruoppausta 43 000 m3, kitka- ja koheesiomaiden ruoppausta 1 500 000 m3 ja kalliolouhintaa 270 000 m3
  • Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 44,8 milj. euroa, josta Liikenneviraston osuus on 31,5 milj. euroa ja Rauman Satama Oy:n osuus 13,3 milj. euroa.

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.02.2018