Valtatie 3 Sääksjärven eritasoliittymän parantaminen

Lempäälään laaditaan tiesuunnitelmaa kahden pisarakiertoliittymän rakentamisesta Ruskontielle, valtatie 3 ramppien nelihaaraliittymiin. Laadittavaan tiesuunnitelmaan kuuluu myös suunnitelma Vikkiniityn risteyssillan perusparannuksesta sekä  joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamista edistävä autojen liityntäpysäköintialueen rakentaminen.
Valokuva Sääksjärven eritasoliittymän suunnittelualueelta

Liikennehankkeella on myös maankäytöllisiä ja taloudellisia tavoitteita

Eritasoliittymän parantamisella tavoitellaan ajoneuvo- ja joukkoliikenteen parempaa sujumista ja liikenteen edellytysten paranemista muun muassa liityntäpysäköinnin avulla. Suunnittelussa halutaan ottaa huomioon Lempäälän kunnan maankäytön kehittämismahdollisuudet samalla, kun huolehditaan asukkaiden ja ympäristön viihtyisyydestä.

 

Toteutettavat toimenpiteet tiivistetysti:

  • Ruskontieltä (maantie 309) poistetaan kanavoinnit. Nykyiset ramppien nelihaaraliittymät muutetaan pisarakiertoliittymiksi. Rampeille tehdään tarvittavat muutokset ja etelän suuntaan lähtevälle rampille E1R2 uusitaan pysäkkikatos. Etelästä tulevalla rampilla E1R3  linja-autopysäkkiä muutetaan niin, että siihen mahtuu kaksi linja-autoa samaan aikaan.
  • Tampereentien puoleisen uuden kiertoliittymän läheisyyteen rakennetaan liityntäpysäköinti parantamaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
  • Ruskontien nykyinen Tampereentien puoleinen pysäkki siirretään lähemmäs kiertoliittymää, koska tulevan liityntäpysäköinnin näkemäalueella se heikentäisi uuden ajoyhteyden liikenneturvallisuutta.  
  • Nykyinen Ruskontien kiertoliittymän Vuoreksen puoleinen pysäkki muutetaan lyhytaikaista pysäköintiä palvelevaksi saattoliikenteen alueeksi.
  • Moottoritien ylittävästä sillasta korjataan muun muassa reunapalkit ja pintarakenteet. Kaiteet ja liikuntasaumalaitteet uusitaan, betonipinnat pinnoitetaan uudelleen. Alueelle rakennetaan uusi led-valaistus.

Tiesuunnitelma on valmistunut. Se on lähetetty lausuntopyynnöille Lempäälän kuntaan, Pirkanmaan liittoon ja Pirkanmaan maakuntamuseoon.  

Sivu päivitetty 26.11.2018