Rautateiden turvallisuuskatsaus, kesäkuu 2020

Ratatyön rajat ja ratatyön päättäminen

Kevään aikana on havaittu turvallisuuspoikkeamia, joista meidän kaikkien on syytä oppia. Ymmärtämällä tapahtuneet voimme itse pohtia omaa toimintaamme, ymmärtää riskit ja huomioida asiat vielä paremmin jatkossa. Näistä tapauksista, jotka liittyivät ratatyön rajan ylittämiseen ja ratatyön päättämiseen, on tehty erilliseksi liitteeksi esitysmateriaali radanpidon toimijoiden käyttöön. Kaikkien toimijoiden onkin syytä kerrata henkilökuntansa kanssa oikeat, turvallisuuden varmistavat menettelyt TUROsta.

Radanpidon töiden turvallisuustilanne

Tammi-huhtikuun aikana keskeisissä radanpidon asioissa onnistuttiin hieman paremmin kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Onnistumisprosentti oli 99,89 %. Kiitos hyvästä työstä!

Joitain turvallisuuspoikkeamia silti tapahtui. Huomiota kannattaa jatkossakin kiinnittää siihen, että lupa ratatyöhön on olemassa ja sillä alueella, jossa töitä tehdään. Tärkeää on myös varmistaa, ettei työn aikana ylitetä ratatyöalueen rajaa. Myös ratatyön päättämiseen on syytä kiinnittää huomiota, jotta raiteelle ei jää esteitä ja että raide on tarkastettu ja liikennöitävissä.

Vuoden 2021 alussa voimaan tulevan Radanpidon turvallisuusohjeiden TUROn luvusta 5 löytyy tehtävälistat ratatyön eri vaiheisiin. Niitä kannattaa jo tässä vaiheessa käyttää hyödyksi.

Kansainvälisten aakkosten käyttöönotto

Kansainväliset puheviestinnän aakkoset otettiin käyttöön 1.6.2020. Nykyisin siis opastimien ja junakulkutien päätekohta -merkkien tunnusten kirjaimet tulee lausua käyttäen kansainvälisiä aakkosia käyttäen. Tunnuksissa käytettävät numerot tulee lausua numero kerrallaan, kuten ennenkin.

Hyvän turvallisuuskulttuurin kulmakiviä

Onnistuminen turvallisuudessa alkaa meistä kaikista. Jokaisella on turvallisuuskulttuurissa rooli - sinä vaikutat! Turvallisuuskulttuurissa on eräitä keskeisiä kulmakiviä, joita voimme kaikki toteuttaa työssämme:

  • Vastuut ja velvollisuudet on määritelty. Jokainen tuntee roolinsa.
  • Turvallisuuteen on varattu riittävät resurssit ja aika
  • Ohjeet ja säännöt ovat ajan tasalla ja kaikki tuntevat ne
  • Riskit tiedetään etukäteen ja niitä arvioidaan säännöllisesti
  • Osaamisesta huolehditaan ja koulutus tulee osaamista

HOF-arviointi TURIssa

Kesäkuussa TURI-järjestelmään on tullut uusi ominaisuus, jolla voidaan raportoida ne inhimilliset ja organisatoriset tekijät, jotka ovat olleet mukana vaikuttamassa turvallisuuspoikkeamien kehittymiseen. Nämä tekijät ovat lisätty myös riskienarvioinnissa käytettäviin tarkistuslistoihin. Inhimilliset ja organisatoriset tekijät ovat syytekijöitä turvallisuuspoikkeamien taustalla, siksi pyritään löytämään järjestelmällisesti niitä ja vaikuttamaan turvallisuuden hallintaan tätäkin kautta. Mitä vakavammasta poikkeamasta on kyse, sitä tärkeämpää inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistaminen ja kirjaaminen poikkeamailmoitukseen on. Tulossa on tarkempi rajaus siitä, missä poikkeamissa inhimilliset ja organisatoriset tekijät tulee olla kirjattuina.

Rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisen seminaaripäivä marraskuussa

Väylävirasto järjestää rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisen seminaaripäivän marraskuussa 2020. Päivän ohjelmassa on tiedonvaihtoa ajankohtaisista turvallisuusasioista ja turvallisuuden kehittämisestä. Tulemme lähettämään kutsun ja tarkemman ohjelman alkusyksystä! 

reaktionapit
Sivu päivitetty 23.06.2020