Hyppää sisältöön

Suunnittelu

Suunnittelijan valinta

Sillan suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemusta vastaavien rakenteiden suunnittelusta. Kokeneen suunnittelijan käyttö luo edellytykset turvallisen ja kustannus-, ulkonäkö- ym. vaatimukset parhaiten täyttävän siltaratkaisun löytämisen. 

Suunnittelusopimus on syytä tehdä kirjallisena esimerkiksi Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE) noudattaen. Toimeksiannon laajuutta kuvattaessa kannattaa perehtyä tällä sivulla esitettyihin, sillan alustavan ja lopullisen suunnittelun sisältöä kuvaaviin kohtiin.

Alustava suunnittelu

Alustavassa suunnitteluvaiheessa selvitetään sillan lopullinen paikka sekä sellainen silta­ratkaisu, joka täyttää tekniset, taloudelliset ja ympäristöön sopeutumisen vaatimukset. Alustavalla suunnitelmalla haetaan mahdollisesti tarvittavia vesilain ja rakennuslain mukaisia lupia.

Alustavan suunnittelun lähtötietoina ovat siltapaikkaa koskevat tiedot, joita hankitaan mm. mittauksin ja maaperätutkimuksin. Sillan pituutta, siltatyyppiä ja jännemittoja valittaessa erilaisia ratkaisuja vertaillaan käyttäen apuna luonnospiirustuksia ja kustannusvertailuja.

Sillan pituuteen ja jännejakoon vaikuttavina tekijöinä otetaan huomioon veneliikenteen lisäksi veden vaihtuminen, pohjasuhteet, pengerkustannukset ja maisemalliset tekijät.

Sillan perustamistapa valitaan perustamistapaselvitykseen pohjautuvien teknisten ja taloudellisten vaihtoehtovertailujen perusteella.

Valitusta siltaratkaisusta tehdään alustava yleispiirustus ja alustava kustannusarvio sekä laaditaan ratkaisua perusteleva suunnitelmaselostus.

Pienissä ja helpoissa siltakohteissa, jotka eivät tarvitse ympäristölupaviraston lupaa, voidaan tyyppivertailun jälkeen valitusta siltaratkaisusta laatia suoraan lopullinen suunnitelma.

Sillan leveyden tulee yleensä olla vähintään 6 m; tämä leveys vaaditaan aina, jos tie myöhemmin luovutetaan yleiseksi tieksi. Yksikaistaisella, kohtaamispaikoilla varustetuilla teillä silta voi olla kapeampikin, ei kuitenkaan alle 4 m.

Alustava yleispiirustus

Alustavaa yleispiirustusta käytetään pyydettäessä lausuntoja suunnitelmasta, haettaessa rakennuslain tai vesilain mukaisia lupia ja muussa suunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä.

Alustavassa yleispiirustuksessa esitetään soveltuvin osin seuraavat seikat:

 • sillan sivukuva, tasokuva ja tarpeellinen määrä poikkileikkauksia
 • siltatyyppi
 • sillan mitat
 • sillan pääosien rakennusaine
 • tieosan päätepisteet nimettyinä ja suuntanuolin osoitettuna
 • tielinjan sijainti ja geometria sillan kohdalla
 • tien paalulukemat l. etäisyys tieosan alusta
 • tielinjan ja risteävän väylän (tien tai vesistön) keskilinjan leikkauspisteen paalulukemat ja risteyskulma
 • maanpinta piirrettynä tien keskilinjalta ja tarvittaessa sen ulkopuolelta sekä maalajit, maakerrostumien rajat ja kalliopinta
 • sillan perustamistapa
 • veden virtaussuunta
 • vedenpinnan korkeudet HW, MW, NW (ylivesi, keskivesi ja alivesi) ja tutkimuspäivän vedenkorkeus W sekä tarvittaessa vesiliikennekauden HW ja NW
 • suunnitellun perkauksen poikkileikkaus
 • sillan kohdalla olemassa olevat rakenteet
 • silta-aukkojen vapaat leveydet, vesistösilloissa tarvittaessa myös HW:n tasolla
 • silta-aukkojen vapaat korkeudet
 • mahdolliset muut silta-aukkojen määrittelemiseksi tarvittavat mitat
 • alikulkevan liikenteen vaatiman vapaan tilan mitat
 • pohjoisnuoli
 • kiintopisteiden sijainti, korkeus ja korkeusjärjestelmä
 • siltapaikan sijainnin osoittava pienoiskartta

Rakennussuunnitelma

Rakentamista ja valtionavustuksen hakemista varten laaditaan rakennussuunnitelma.

Siltasuunnitelmat laaditaan niin, että sillasta saadaan vaaditut kuormat kantava ja pitkäikäinen sekä kohtuulliset esteettiset vaatimukset täyttävä.

Yksityisteiden sillat mitoitetaan kestämään vähintään ohjeen Siltojen kuormat mukaiset kuormaluokat Lk II ja Ek 2, mikä varmistaa että normaalisti sallitut liikenne­kuormat voivat käyttää siltaa ilman painorajoitusta. Suunnitelmaan kuuluvat seuraavat asiakirjat:

 • yleispiirustus,
 • rakennepiirustukset,
 • suunnitelmaan liittyvät muut piirustukset,
 • kustannusarvio,
 • jos yleiset laatuvaatimukset eivät sisällä kaikkia tarvittavia seikkoja, laaditaan em. vaatimuksia täydentävä siltakohtainen työselitys tai laatuvaatimukset.

Muuta suunnittelussa huomioon otettavaa:

 • tehdään pohjatutkimukset ja hankitaan perustamistapalausunto,
 • noudatetaan Tiehallinnon ohjeita,
 • silta varustetaan kaiteella.

Yleispiirustus

Yleispiirustuksessa selvitetään sillan ulkonäkö, rakenteelliset pääperiaatteet ja päämitat sekä sillan asema maastossa.

Lopullisessa yleispiirustuksessa esitetään rakentamisen kannalta oleellisia asioita enemmän ja yksityiskohtaisemmin kuin alustavassa yleispiirustuksessa. Rakennussuunnitelmaan kuuluvaan yleispiirustukseen lisätään alustavaan verrattuna seuraavat asiat:

 • tasausviivan korkeus,
 • päällysrakenteen alareunan korkeuksia niin, että voidaan todeta rakenteen täyttävän aukkovaatimukset,
 • ajoratojen, kevyen liikenteen kaistojen, välikaistojen ja pientareiden leveydet ja sivukaltevuudet,
 • sillan kannen pintarakenteet, niiden laatu ja paksuus,
 • perustusten paikat, mitat ja korkeudet sekä paalujen kaltevuudet ja arvioidut paalujen tunkeutumistasot,
 • eri perustusten pohjapaine tai paalukuormat,
 • pohjanvahvistustoimenpiteet,
 • sillan pääosien rakennusaineiden laatuvaatimukset,
 • eristettävät betonipinnat ja routaeristeet,
 • kaiteiden tyyppi, jatkokset, liikevarat ja pylväsjako,
 • pintavesien viemäröinti,
 • laakerointi,
 • liikuntasaumalaitteet,
 • siirtymälaatat,
 • siltaan sijoitettavat putket, johdot, kaapelit ja muut laitteet,
 • keilojen ja luiskan muoto ja verhoukset,
 • suunnittelukuormat,
 • luettelo suunnitelmaan kuuluvista piirustuksista,
 • ympäristölupaviraston päätöksen numero,
 • maininta siltakohtaisista laatuvaatimuksista tai työselityksestä.

Rakennepiirustukset

Rakennepiirustusten laadinnassa voidaan soveltaa ohjetta Siltojen suunni­telmat. Rakennepiirustuksissa esitetään rakenteiden materiaalit, muoto ja mitat sekä tarvittavat työtapaa ja työjärjestystä koskevat ohjeet.

Liikennevirasto on julkaissut valmiita rakennesuunnitelmia, ns. tyyppipiirustuksia joistakin siltatyypeistä sekä suunnittelu- ja rakentamisohjeita mm. ns. aaltopeltirumpuja varten (Aallotetut teräsputket, julkaisu TIEL 2172501). Niitä voidaan käyttää myös yksityisteiden siltojen rakentamiseen. Näiden tyyppisiltojen rakennepiirustuksina käytetään hyväksyttyjä tyyppipiirustuksia tyypistä riippuen joko sellaisenaan tai täydentämällä ne siltakohtaisiksi piirustuksiksi. Sillankorjausohjeisiin (SILKO) sisältyy paljon sellaista tietoutta, joka on sovellettavissa jo suunnitteluvaiheesta lähtien.Varsinaisten rakennepiirustusten lisäksi liitetään siltasuunnitelmaan geotekniset piirustukset, jotka sisältävät tiedot siltapaikalla suoritetuista maaperätutkimuksista ja em. tulosten perusteella ratkaistut mitoituksen lähtöarvot.

Kustannusarvio

Kustannusarvio laaditaan ainemenekkien ja vastaavien yksikköhintojen perusteella. Tässä voidaan soveltaa ohjeita Sillan määräluettelo ja Sillan kustannusarvio.

Siltakohtaiset laatuvaatimukset (työselitys)

Suunnitelmissa on sopivinta viitata julkaisuun

InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat. RT 14-10920
Rakennustieto Oy. Helsinki 2008.

jonka jakso 42000 sisältää sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Siinä on esitetty materiaaleja ja valmista rakennetta koskevat yleiset laatuvaatimukset sekä laadunvalvontaa ja kelpoisuuden toteamista koskevia ohjeita. Jos katsotaan, etteivät nämä ohjeet riitä, laaditaan lisäksi siltakohtaiset laatuvaatimukset. Niissä esitetään sellaiset vaatimukset, jotka poikkeavat yleisistä laatuvaatimuksista tahi täydentävät niitä. Siltakohtaisten laatuvaatimusten sijasta voidaan laatia siltakohtainen työselitys.

Tavanomaisissa kohteissa siltakohtaisia laatuvaatimuksia ei yleensä laadita, jolloin laatuvaatimusasiat esitetään siltapiirustuksissa.

Suunnitelman kokoaminen ja hyväksyminen

Suunnitelmaan kuuluvat, tarkastetut, päivätyt ja allekirjoitetut asiakirjat kootaan viranomaiskäsittelyä varten selkeästi jäsennellyksi kokonaisuudeksi yhteen kansioon.

Siltasuunnitelman alkuun tulee sisällysluettelo. Siinä mainitaan siltasuunnitelmaan kuuluvat asiakirjat ja piirustukset, liitteenä olevat piirustukset sekä sillan rakentamiseen vaikuttavat yksityistiesuunnitelman muiden osien piirustusten numerot.

Suunnitelma lähetetään ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. ELY-keskus hankkii tarvittaessa Liikenneviraston silta-asiantuntijoiden lausunnon. Teknisen hyväksymisen jälkeen voidaan päättää avustuksen myöntämisestä.