Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset

Ohje on osa Liikenneviraston turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisia menettelyitä. Ohje julkaistaan 1.7.2018 ja sen päivitystyö jatkuu.Ohje korvaan Radanpidon turvallisuusohjeesta TURO poistetut pätevyyksiä koskevat ohjeet.

Ohje on ollut lausuntokierroksella 24.5-8.6.2018 ja niistä saatuja kommentteja on huomioitu ohjeessa. Ohjeesta järjestetään tiedotustilaisuus 28.8.2018, jossa vastataan 1.7. julkaistun version herättämiin kysymyksiin.  Kysymyksiä voi toimittaa Liikenneviraston kirjaamoon otsikolla ”Rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset” 17.8.2018 klo 16 asti osoitteella [email protected]

Ohjeen seuraavat päivitykset julkaistaan seuraavasti:
• 1.12.2018: Tarkennetut osaamis- ja ennakkovaatimukset
• 1.3.2019: Koulutusohjelmat ja kertauskoulutusohjelmat
•  kesäkuu 2019: Valmis ohje.
Pätevyysohjeen päivityksissä noudatetaan Liikenneviraston ohjeiden normaalia julkaisuaikataulua 2020 alkaen.

Liikennevirastossa on tunnistettu TUROssa aiemmin määriteltyjen työpätevyyskoulutusohjelmien osaamisvaatimusten ja osaamisen varmentamisen menettely-jen riittämättömyys. Hyväksyttyjen koulutuslaitosten kanssa on vuodesta 2015 ollut käynnissä prosessi työpätevyyskoulutusohjelmien uusimiseksi.  Uusiin koulu-tusohjelmiin täsmennetään osaamisvaatimuksia, koulutussisältöjä ja osaamisen varmentamisen menettelyjä. Lisäksi laaditaan kertauskoulutusohjelmat, joiden avulla varmistetaan osaamista määräajoin.

Parantaakseen koulutusten tuottamaa osaamista ja mahdollistaakseen turvalliset ja monipuoliset harjoitteluolosuhteet sekä tarjotakseen koulutuksen vaatimat tek-niset laitteet, Liikennevirasto on rakennuttanut Kouvolaan Ratateknisen oppimiskeskuksen, jossa koulutusohjelmia tullaan pääsääntöisesti järjestämään.

1.7.2018 astuu voimaan laki liikenteen palveluista (320/2017). Lain mukaan Liikennevirasto valtion rataverkon haltijana vastaa siitä, että se asettaa osaamis- ja pätevyysvaatimukset rataverkolla Liikenneviraston toimeksiannosta ja Liikenneviraston yhteistyöhankkeissa työskenteleville henkilöille ja varmistaa, että henkilöt saavat riittävän koulutuksen.

EU:n rautatieturvallisuusdirektiivissä (EU) 2016/798 säädetään, että rautatieyrityk-set ja rataverkon haltijat ovat vastuussa turvallisuuden kannalta olennaisia tehtäviä hoitavan henkilöstönsä koulutus- ja pätevyystasosta. Työturvallisuuslaki 738/2002 11 § edellyttää, että työnantaja varmistuu henkilöstönsä riittävästä pätevyydestä erityistä vaaraa aiheuttavissa töissä.

Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset
-ohjeessa kuvataan ne menettelyt, joilla Liikennevirasto määrittelee ja varmistaa sekä omat että palveluntuottajiensa pätevyysvaatimukset. Pätevyydet ja osaa-misvaatimukset koskevat myös valtion rautatiealueella työskenteleviä palveluntuottajia, jotka eivät ole Liikennevirastoon sopimussuhteessa esimerkiksi kaupun-kiympäristössä.

Liikennevirasto on asettanut toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi tehtäväkohtaisia minimi koulutus- ja osaamisvaatimuksia toimimiseen valtion rataverkolla sekä määritellyt pätevyyden muodostumisen, kussakin pätevyydessä vaadittavan ammattitaidon ja tehtäväkohtaisen osaamisen osoittamistavat. Tässä ohjeessa on kuvattu vaatimuksia yleisellä tasolla ja vaatimukset tarkennetaan ohjeen päivitysaikataulun mukaisesti. Koulutusohjelmat julkaistaan valmistumisen mukaan Eero-kissa ja liitetään päivitysaikataulun mukaisesti tähän ohjeeseen.

Ohjeeseen liittyvät työpätevyyskoulutusohjelmat pilotoidaan syksyn 2018 aikana ja myös työpätevyyksien kertauskoulutukset käynnistyvät.

Turvallisuustehtävien koulutusohjelmat uusituvat ja, turvamiespätevyys peruskoulutus, ratatyöstä vastaavan peruskoulutus sekä liikenteenohjaajien koulutus käyn-nistyvät uusitulla koulutusohjelmalla syksyllä 2018. Kaksitieajoneuvopätevyys edellytetään kaikilta rautatiealueella työskenteleviltä kaksitieajoneuvoja käyttäjiltä 31.12.2021 mennessä.

Voimassaoleville pätevyyksille on määritelty pätevyyskohtaiset siirtymäajat ja ylläpitomenettelyt ohjeen luvussa 6. Liikenneohjaajan sekä ratatyövastaan kertaus-koulutukset toteutetaan ajalla 1.7-31.12.2018 Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymillä LIITU-kertauskoulutusohjelmilla. Liikenteen turvallisuusviraston hyväk-symien oppilaitosten ei tarvitse hakea Liikenneviraston koulutuslaitosoikeuksia tällä ajalla.

Terveydentilaan sekä psykologiseen henkilöarviointiin liittyvää ohjeistusta tarkennetaan Liikenneviraston osalta 1.1.2019 mennessä, siihen asti noudatetaan Liiken-teen turvallisuusviraston 30.6.2018 päättyvää määräystä ja Liikenteen turvallisuusviraston julkaisemaa ”Rautatieturvallisuustehtävissä toimivien terveydentila- ja soveltuvuussuositukset ” -ohjetta.

Lisätietoja

Perustelumuistio ohjeesta

Tiedote pätevyyksien hallinnasta