Tarjoajan aikaisemmat virheet harkinnanvaraisena poissulkuperusteena

Hankintayksikkö oli järjestänyt avoimella menettelyllä kilpailutuksen Selkämeren alueen väylänhoidon palveluhankinnasta. Valittaja oli aikaisemmassa hankinnassa laiminlyönyt sopimuksen mukaisen velvoitteensa uusia urakkaan sisältyvä määrä väylänhoitoalueen viittoja ja laskuttanut hankintayksikköä virheellisesti uusista viitoista, joita se ei ollut asentanut. Urakkasopimus oli purettu siinä ilmenneiden puutteiden johdosta. Sopimuksen purkamista koskeva asia on vireillä käräjäoikeudessa.

Valittaja hylättiin tarjoajana harkinnanvaraisen poissulkuperusteen nojalla, koska se oli aiemmassa hankintasopimuksessa syyllistynyt ammattitoiminnan luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen ja merkittäviin puutteisiin sopimuksen keskeisten vaatimusten toteuttamisessa. MAO katsoi, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti sulkiessaan valittajan pois tarjouskilpailusta. Sopimuksen purkaminen oli MAOn mukaan seurausta osin sopimuksen epäselvyydestä ja kommunikaatiopuutteista. Valittajan toiminnassa ei MAO:n mukaan ollut havaittavissa selvää vilpillisyyttä, joka voisi vaarantaa hankintayksikön luottamuksen. Sopimussuorituksissa ilmenneet virheet eivät MAO:n mukaan olleet hankintalaissa tarkoitettuja vakavia virheitä. MAO katsoi myös, että hankintayksikön olisi tullut ottaa huomioon hankintalaissa tarkoitettuna korjaavana toimenpiteenä valittajan sitoutuminen uusien viittojen käyttöön uudessa hankinnassa, johon valittaja oli tarjoutunut.

Hankintayksikkö valitti MAO:n ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO totesi, että hankintayksiköllä on hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti oikeus sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoaja, jonka suorituksissa aikaisemmissa hankintasopimuksissa on ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa edellyttäen, että puutteet ovat johtaneet kyseisen aikaisemman sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, purkamiseen, vahingonkorvauksiin tai muihin vastaaviin sanktioihin. Tarjoajan poissulkeminen mainitun lainkohdan nojalla ei edellytä, että poissulkemisperusteen käyttämisestä olisi mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa etukäteen tai että sopimusrikkomusta koskevasta asiasta olisi annettu tuomioistuimen ratkaisu.

KHO viittasi asiassa unionin tuomioistuimen ratkaisuun asiassa C-41/18 Meca, jonka mukaan yksin hankintayksikön tehtävänä on tarjoajien valintavaiheessa arvioida se, onko tarjoaja suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen vuoksi. Tarjoajan poissulkemista oli KHO:n mukaan arvioitava hankintoja koskevien säännösten perusteella. Arvioinnin kannalta ei siten ollut merkitystä, että sopimusrikkomusta ja sopimuksen purkamista koskeva oikeudenkäynti oli pantu vireille käräjäoikeudessa.

KHO katsoi, että hankintayksikkö oli harkintavaltansa rajoissa voinut pitää valittajan suorituksia aikaisemmassa vastaavanlaisessa hankintasopimuksessa siinä määrin olennaisesti ja merkittävästi puutteellisina, että se oli sopimuksen purettuaan voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta uudessa hankintamenettelyssä. KHO:n mukaan hankintayksikkö oli myös dokumentoinut riittävästi ne puutteet, joiden vuoksi se oli purkanut hankintasopimuksen. KHO katsoi lisäksi MAO:sta poiketen, ettei sopimus ollut epäselvä tältä osin.

KHO katsoi lisäksi, ettei hankintayksikkö ollut velvollinen pitämään hankintalain 82 §:ssä tarkoitettuna korjaavana ja riittävät takeet tarjoajan luotettavuudesta antavana toimenpiteenä sitä, että valittaja oli uudessa hankintamenettelyssä sitoutunut tarjouksessaan uusien viittojen käyttämiseen. KHO kumosi MAO:n päätöksen ja määräsi valittajan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut MAO:ssa ja KHO:ssa.

Tapauksen johdosta on syytä kiinnittää myös jatkossa huomiota siihen, että mahdolliset virheet ja puutteet urakoitsijan toiminnassa tulee aina dokumentoitua huolellisesti. Muussa tapauksessa tarjoajan poissulkeminen ei ole mahdollista aikaisempien olennaisten puutteiden takia.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.01.2020