Sentin tarjous - markkinaoikeuden ratkaisu tarjouksen hylkäämisestä poikkeuksellisen alhaisena

Markkinaoikeus antoi vastikään ratkaisunsa Uudenmaan ELY-keskuksen Tienpidon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen puitesopimuksen kilpailutuksessa (markkinaoikeuden asia MAO:530/19). Ratkaisussa arvioitiin hankintayksikön oikeutta hylätä tarjouskilpailussa annettu tarjous hankintalain 96 §:n perusteella poikkeuksellisen alhaisena. Tarjouspyynnössä oli pyydetty kuuden SKOL-luokan (SKOL 01/E - SKOL 06) tuntihintoja, ja kullekin luokalle laskettiin alimman annetun tarjouksen perusteella painotetut hintapisteet. Markkinaoikeuteen valittanut tarjoaja, jonka tarjous oli päädytty hylkäämään, oli ilmoittanut joka toisen SKOL-luokan tuntihinnaksi yhden sentin, mutta joka toisen luokan ilmoitettu tuntihinta oli puolestaan huomattavasti muita tarjouksia kalliimpi. Kyseinen hinnoittelu ja tarjouspyynnössä esitetty tarjousten arviointitapa olisi johtanut tarjouksen poikkeuksellisen korkeisiin pisteisiin tarjousvertailussa.

Hankintayksikkö pyysi tarjoajalta selvitystä hinnoittelunsa perusteista. Tarjoaja ei kuitenkaan vastauksessaan selvittänyt hinnoittelunsa perusteita, vaan tyytyi esittämään, että tulee noudattamaan tarjouksensa mukaista hinnoittelua ja ettei se aiheuta hankintayksikölle riskejä. Tarjoaja vetosi vastauksessaan myös siihen, ettei tarjouspyynnössä rajoitettu hinnoittelua mitenkään. Hankintayksikkö päätyi hylkäämään tarjouksen poikkeuksellisen alhaisena perustellen päätöstään mm. sillä, että tarjoaja ei esittänyt riittävää selvitystä alhaisen hinnoittelun perusteista, tarjous on perustunut taloudellisesti ja oikeudellisesti epäterveisiin oletuksiin ja käytäntöihin, tarjouksen hyväksyminen olisi merkinnyt olennaisia riskejä hankintayksikölle (mm. viivästyssakot sidottu konsultin palkkioon, jolloin sentin tuntihinnalla tehtävään työhön ei käytännössä voida soveltaa sopimussanktioita) ja tarjouksen hyväksyminen vaarantaisi tarjoajien tasavertaisen kohtelun.

Tarjoaja valitti tarjouksensa hylkäämisestä markkinaoikeuteen vaatien hankintapäätösten kumoamista vedoten mm. tarjouspyynnön epäselvyyteen hintojen osalta ja tarjoajien oikeuteen muotoilla hinnoittelunsa ”kilpailunäkökulmasta”, halutessaan myös tappiollisesti. Valituksen mukaan tarjouspyynnössä tai lisäkirjeissä ei asetettu rajoituksia tarjoushinnoille ja tarjoaja katsoi myös vastanneensa riittävällä tavalla hankintayksikön selvityspyyntöön.

Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Markkinaoikeus katsoi ratkaisunsa perusteluissa, että hankintayksikön oikeus hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous perustuu hankintayksikön oikeuteen turvata oma sopimusoikeudellinen asemansa. Tarjouspyynnön toimeksiantojen jakoperiaatteet huomioiden tarjoajan hinnoittelu olisi johtanut tilanteeseen, jossa sopimusoikeudelliset sanktiot jäisivät mitättömän pieniksi, jos sovellettaisiin tarjottuja yhden sentin hintoja. Toisaalta, jos sovelletaan muita tarjoushintoja, hankintayksikkö ei pääse hyötymään taloudellisesti edullisimmasta tarjouksesta. Markkinaoikeus totesi arviointinsa lopputuloksena, ettei hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se mainitsemillaan perusteilla hylkäsi tarjouksen poikkeuksellisen alhaisena.

Ratkaisu ei ole lainvoimainen, valittajalla on mahdollisuus hakea valituslupaa KHO:sta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.01.2020