Hankinnan toimintalinjat

Hankinnan toimintalinjat määrittävät Väylän hankintojen toteuttamisen periaatteet ja päämäärät.

Hankinnan toimintalinjojen tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä Väylän loppukäyttäjän ja toimittajamarkkinoiden näkökulmat vahvistuvat, alan tuottavuus kasvaa ja Väylä on infra-alan edelläkävijä hankinnoissa sekä toimittajamarkkinoiden hallinnassa.

Hankinnan toimintalinjat -julkaisussa esitetään Väylän hankintatoimen kehittämisen ja ohjauksen tavoitetila. Hankintojen toteuttamisen ja kehittämisen päämäärät eli se, miten Väylässä hankintoja tehdään ja kehitetään, on määritetty koskien kaikkia hankintoja ja kategoriakohtaisesti.

Hankinnan toimintalinjat koskevat kaikkia Väylän hankintoja ja ELY-keskusten infrahankintoja. Tästä kokonaisuudesta käytetään termiä Väylän hankinnat.

Hankintojen ryhmittely kategorioihin

Väylä on ryhmitellyt hankintansa hankintojen koordinoinnin ja ohjauksen näkökulmasta tuote- ja palveluryhmiin ja hankintakategorioihin. Hankintakategoria on joukko tuotteita ja palveluita tai tuote- ja palveluryhmiä, joita koordinoidaan ja ohjataan hankinnoissa yhtenä kokonaisuutena. Samaan hankintakategoriaan kuuluvia tuote- ja palveluryhmiä voivat yhdistää esimerkiksi yhteiset tai samalla tavoin toimivat toimittajamarkkinat tai niiden käyttötarkoitus. Se, mihin ryhmään hankittava tuote- ja palveluryhmä sijoittuu, vaikuttaa muun muassa hankinnalle asetettaviin tavoitteisiin, painotuksiin ja toimintatapoihin.

Hankintojen ryhmittelyn keskeisenä pyrkimyksenä on hankintojen yhtenäisen koordinoinnin ja kehittämisen varmistaminen. Lisäksi hankintojen ryhmittelyllä halutaan varmistaa erilaisten toimittajamarkkinoiden aiheuttamien haasteiden huomioonottaminen. Kolmanneksi ryhmittelyllä halutaan varmistaa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja -tavat sekä hankinnan tuki kussakin kategoriassa.

Väylän hankinnat jaetaan kahteen kokonaisuuteen:

  1. liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat
  2. Väylän oman toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät hankinnat

 

Liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat jaetaan edelleen toimittajamarkkinoiden luonteen perusteella kahteen ryhmään, joita ovat:

A. tuote- ja palveluryhmät, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väylä ja ELY-keskukset ovat joko erittäin merkittävä toimija ja asiakas tai ainoa asiakas Suomessa

Toimittajamarkkina muodostuu pääasiassa infra-alan toimijoista. Lisäksi suurin osa tämän ryhmän hankinnoista kohdistuu suoraan loppukäyttäjään.

B. tuote- ja palveluryhmät, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väylän ja ELY-keskusten rooli toimijana ja asiakkaana on vähäisempi kuin ryhmässä A

Toimittajamarkkina on myös laajempi ja monialaisempi.

Väylän oman toiminnan hankinnat ovat oman organisaation toimintaedellytysten ja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi hankittavia tuote- ja palveluryhmiä. Näiden tuote- ja palveluryhmien toimittajamarkkina on hyvin monialainen, ja hankinnassa voidaan monelta osin hyödyntää valtiokonsernin keskitettyjä hankintakanavia.

 

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Väylä edistää hankintojen yhteistä kehittämistä valtionhallinnossa sekä ELY-keskusten ja infra-alan toimijoiden kanssa.

Valtion hankintatoimen neuvottelukunta

Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2012 hankintatoimen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää valtion hankintatoimea ja seurata valtion hankintatoimelle asetettujen tavoitteiden, kuten hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden sekä valtion hankintastrategian toteutumista (2012–2014).

Lisäksi neuvottelukunnan tavoitteena on tukea valtion yhteishankintayhtiö Hansel Oy:n hankinta ja kilpailutuspalveluiden yleistä kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki ministeriöt, ja Väylä toimii neuvottelukunnassa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alan edustajana.

Hanko-hanke

Valtiovarainministeriö asetti 7.8.2014 valtion hankintatoimen kehittämishankkeen eli HANKO-hankkeen, jonka taustalla on vuonna 2013 toteutettu kartoitus valtion hankintatoimen nykytilasta. HANKO-hanke on jaettu neljään kehittämisalueeseen ja ne koskevat erityisesti hankintojen ohjausta, suunnittelua, sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. Hankkeen keskeinen tavoite on selkeyttää valtion hankintatoimen ohjausta ja koota virastojen hankintatoimen ohjaukseen, suunnitteluun ja seurantaan sekä sopimus- ja toimittajahallintaan malleja ja hyviä käytäntöjä, joita hyödyntämällä valtion virastojen ja laitosten hankintatointa voidaan kehittää, hankintatoimen prosesseja tehostaa ja tukea hankintaosaamisen kehittämistä.

Iskukykyinen ELY2 -kehittämisohjelma (IE2)

ELY-keskusten johtoryhmä on 24.3.2015 päättänyt käynnistää Iskukykyinen ELY2 -kehittämisohjelman vastaamaan keväällä 2013 käynnistetyn ELY-keskusten uudistusprosessin jatkovalmistelusta ja läpiviemisestä. IE2-ohjelman toimikausi on 1.4.2015 - 31.12.2017.

Ohjelman yksi merkittävimmistä hankkeista on ELYjen hankintatoimen sähköistäminen.

Hankintojen yhteinen kehittäminen infra-alalla

Infra-alan tuottavuuden parantaminen on alan yhteinen tahto. Väylä onkin käynnistänyt tai on mukana edistämässä useita tuottavuutta parantavia hankkeita. Näitä ovat esimerkiksi

  • yhteisiin menettelyihin panostaminen (mm. RYM Oy, tuotetietomalli eli Infra-FINBIM)
  • uusien hankintamenettelyiden kehittäminen ja pilotoiminen 
  • yhteisten kustannushallinnan menettelyiden kehittäminen
  • LEAN-filosofian edistäminen.
Sivu päivitetty 28.12.2018