Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T

TEN-T-verkko on kaksitasoinen liikenneverkko, joka muodostuu ydinverkosta ja kattavasta verkosta. Ydinverkon on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä ja kattavan verkon taas vuoden 2050 loppuun mennessä.

Ydinverkko ja kattava verkko Suomessa

Kuva: Klikkaa suuremmaksi.

Kansallisen kattavan tie/rataverkon pituus on noin 8800 km, josta ydinverkon pituus on noin 2460 km.

Ydinverkkoon kuuluvat:

  • Saimaan vesistöalue
  • Helsingin ja Turun solmukohdat
  • Helsingin ja Turun lentokentät
  • HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamat
  • Kouvolan yhdistettyjen tie- ja rautatiekuljetustenterminaali

Kattavaan verkkoon sisältyy 18 lentoasemaa, 12 satamaa, yksi sisävesisatama ja terminaali.

Lisäksi TEN-T-verkkoon kuuluvat Horisontaaliset hankkeet; Merten moottoritie (MoS), telemaattiset sovellutukset SESAR, ITS, ERTMS, RIS ja VTMIS sekä rajanylitys; Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan (rata) kautta.

TEN-T ydinverkkoon on valittu yhdeksän multimodaalista ydinkäytävää. Ydinkäytävistä Skandinavia-Välimeri ja Pohjanmeri-Itämeri ulottuvat aivan eteläisimpään Suomeen, mutta suurin osa Suomesta on ollut ydinkäytävien ulkopuolella.

CEF rahoitusinstrumentti

Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) on rahoitusinstrumentti, jonka asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Rahoituskauden 2014–2020 liikennealan budjetti on 26,250 miljardia euroa, josta 11,305 miljardia euroa on korvamerkitty koheesiomaille.

Tukiprosentti vaihtelee 20-85 % riippuen hankkeen tyypistä. Liikenneinvestoinnit lisäävät työtä ja kasvua. TEN-T -ohjelma yhdessä strategisen investointirahaston kanssa (EFSI) luo yhteensä 10 miljoonaa työpaikkaa ja lisää EU alueen BKT:tta 1,8 %.

TEN-T-verkon historiaa

Joulukuussa 2013 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi sekä Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen perustamisesta. TEN-T -suuntaviivat määrittävät Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon lukeutuvat projektit sekä yhteisen edun projektit. Suuntaviivat yksilöivät liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut. Suuntaviivaehdotukseen sisältyy myös kriteereiden perusteella määritellyt liikenneverkkojen kartat.

Ydinkäytävän laajennusehdotus

Euroopan komissio on ehdottanut 6.6.2018, että Verkkojen Eurooppa – välinettä (Connecting Europe Facility, CEF) uudistetaan osana EU:n seuraavaa, vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin budjettikautta. Verkkojen Eurooppa -välineen liikenteen alan investointeihin osoitettaisiin 30,6 mrd euroa. Uudistuksen yhteydessä on myös huomioitu mm. Suomen edistämän Pohjanmeri-Itämeri ydinkäytävän laajentaminen pohjoiseen. Pohjanmeri-Itämeri ydinkäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Ruotsin Luulajan ydinsatamaan, yhdistäen Suomen rautatieverkon ydinkäytävään. Skandinavia-Välimeri ydinkäytävää ehdotetaan myös jatkettavan Etelä-Ruotsista Luulajan ydinsatamaan, josta se jatkuisi Norjan Narvikin ydinsatamaan. Ehdotetut laajennukset ennakoivat arktisen politiikan kasvavaa merkitystä.

Kuva ehdotetuista ydinkäytävien laajennuksista.

Sivu päivitetty 15.10.2018