Kuljetusten palvelutaso Suomessa

Vuoden 2017 elinkeinoelämän asiakastutkimuksen perusteella tyytyväisyys elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuteen ja turvallisuuteen kokonaisuutena on hyvällä tasolla ja parantunut hieman verrattuna aiempiin tutkimuksiin vuosilta 2015 ja 2013. Noin 82 % kyselyyn vastanneista elinkeinoelämän edustajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kuljetustensa toimivuuteen ja turvallisuuteen. Tyytyväisyys tiekuljetusten toimivuuteen kokonaisuutena on rautatiekuljetuksia suurempi. Kauppamerenkulun väyliin ollaan kaikkein tyytyväisimpiä.

Tiekuljetusten rooli merkittävimpänä kuljetusmuotona säilyy tutkimuksen mukaan jatkossakin: vain hyvin harva vastaaja piti tiekuljetusten korvaamista muilla kuljetusmuodoilla mahdollisena ja todennäköisenä.  Sen sijaan 46 % vastaajista piti yhdistettyjä kuljetuksia potentiaalisena vaihtoehtona kuljetuksissaan.

Tieverkon osalta tyytyväisyyttä herättää eniten kuljetusaikojen ennustettavuuden ja täsmällisyyden korkea taso. Tyytyväisyys tieyhteyksiin satamiin, lentoasemille ja raja-asemille on aiempaa selvästi korkeammalla tasolla. Tieverkon puutteina nousi kyselyssä voimakkaimmin esiin alemman tieverkon kunto ja erityisesti talvikunnossapidon puutteet. 

Rataverkon osalta kaikkein tyytyväisimpiä ollaan turvallisuuteen, yhteyksiin satamiin ja Venäjän raja-asemille. Merkittävin tyytymättömyyden kohde on rautatiekuljetusten kustannustehokkuus.

Kauppamerenkulussa tyytyväisyys pääväyliin on edelleen korkealla tasolla. Tyytyväisyys muihin kuin pääväyliin on kasvanut huomattavasti edellisestä vuoden 2015 tutkimuksesta. Merkittävimpinä vesiväyliin ja -kuljetuksiin liittyvinä osatekijöinä pidettiin turvallisuutta ja ympärivuotista kuljetusmahdollisuutta sekä jäänmurron toimivuutta ja väylien leveyttä.

Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2017

reaktionapit
Sivu päivitetty 25.10.2018