Lisätiedot

Tieliikenne
Jarmo Joutsensaari,
puh. 029 534 3910
etunimi.sukunimi(at)vayla.fi

Meriliikenne
Taneli Antikainen,
puh. 029 534 3930
etunimi.sukunimi(at)vayla.fi

Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne ja liikenteen ennustemallit
Harri Lahelma,
puh. 029 534 3963
etunimi.sukunimi(at)vayla.fi

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035
Jarmo Joutsensaari,
puh. 029 534 3910
etunimi.sukunimi(at)vayla.fi

Toimintaympäristökatsaus
Hannu Kuikka,
puh. 029 534 3944
etunimi.sukunimi(at)vayla.fi

 

Liikenne-ennusteet

Tausta

Liikenneväylien suunnittelu ja kehittäminen perustuvat arvioihin liikenteen tulevasta kehityksestä. Liikenne- ja kuljetusmuotojen erilaisten ominaispiirteiden vuoksi Liikennevirasto on laatinut valtakunnallisia liikenne-ennusteita kullekin liikennemuodolle erikseen, mutta tarkasteluissa käytetään yhteisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ja ennusteissa huomioidaan myös muiden liikenne- ja kuljetusmuotojen kehitys. Valtakunnallisten ennusteiden lisäksi liikenteen kehitystä arvioidaan myös mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja hankesuunnitelmien yhteydessä.

Tieliikenne

Tieliikenteen kokonaissuoritteeksi vuonna 2030 ennustetaan noin 67 000 miljoonaa ajoneuvokilometriä, joka on 23 % suurempi kuin vuoden 2012 kokonaissuorite. Ennusteen keskimääräinen vuosikasvu on noin 1,2 %. Maanteiden kokonaissuoritteen kasvu on arvioitu hieman katu- ja yksityistieverkkoa suuremmaksi. Raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot) kokonaissuoritteeksi ennustetaan vuonna 2030 noin 4 000 miljoonaa ajoneuvokilometriä, joka on noin 6 % suurempi kuin vuoden 2012 suorite. Raskaan liikenteen keskimääräinen vuosikasvu on 0,3 %. Keskeiset syyt raskaan liikenteen hitaaseen kasvuun ovat teollisuuden tuotantorakenteen muuttuminen sekä kuorma-autojen keskimääräisen kuorman painon nouseminen.

Julkaisu: Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2014)

Meriliikenne

Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste vuodelle 2040 perustuu viennin, tuonnin ja transitoliikenteen ennusteisiin. Merikuljetusten ennustetaan kasvavan 103,6 miljoonaan tonniin vuoteen 2040 mennessä ja kasvua vuoteen 2013 verrattuna on 7,3 miljoonaa tonnia eli 8 %. Merikuljetusten vientiin ennustetaan viiden prosentin kasvua ja kasvu on tonnimääräisesti suurinta metsäteollisuuteen kuuluvien sellun ja sahatavaran sekä polttoaineiden valmistuksen ja kemianteollisuuden viennissä.

Merikuljetusten tuontiin ennustetaan 14 %:n kasvua, joka on peräisin lähinnä kappaletavaran, rakennusaineteollisuuden ja muiden tavaroiden tuonnista. Transitoon ennustetaan 16 %:n laskua, kun länteen suuntautuvassa transitossa kuivan irtotavaran ja muun yksiköidyn tavaran kuljetusten arvioidaan vähenevän ja itään suuntautuvassa transitossa muun yksiköidyn tavaran kuljetusten arvioidaan samoin vähenevän.

Julkaisu: Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2014)

Rautateiden tavaraliikenne

Rautateiden tavaraliikenteen ennuste ulottuu vuoteen 2035. Rautatiekuljetusten kokonaismääräksi vuonna 2025 ennustetaan 39,3 miljoonaa tonnia, josta 33,3 miljoonaa tonnia on kotimaan kuljetuksia ja 6,0 miljoonaa tonnia transitokuljetuksia. Vuoden 2025 jälkeen kuljetusmäärän arvioidaan vähenevän hieman lähinnä paperin ja metallien kuljetusten vähenemisen seurauksena. Kokonaiskuljetusmääräksi vuonna 2035 ennustetaan 39,1 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua vuoteen 2013 verrattuna 8 prosenttia. Kotimaan kuljetusten osuus on 32,8 miljoonaa tonnia ja transitoliikenteen osuus 6,3 miljoonaa tonnia. Suurinta tonnimääräistä kasvua ennustetaan kotimaan liikenteessä raakapuun ja hakkeen kuljetuksiin.

Julkaisu: Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 39/2014

Rautateiden henkilöliikenne

Rautateiden kaukoliikenteen matkustajamääräksi ennustetaan vuonna 2035 noin 16,3 miljoonaa matkaa, kun nykytilanteessa matkustajia on noin 13 miljoonaa. Ennusteessa oletetaan, että rataverkolle ei tehdä uusia matka-aikaa nopeuttavia hankkeita käynnissä olevien hankkeiden lisäksi. Uudet matka-aikoja nopeuttavat hankkeet nostavat matkustajamääräennustetta. Myös Helsingin seudun lähiliikenteessä matkustajamääräennuste riippuu selvästi rataverkolle ja liikennejärjestelmään tehtävistä kehittämistoimista. Rataverkon niukan kehittämisen vaihtoehdossa matkustajamääräksi ennustetaan 74,0 miljoonaa matkustajaa, kun nykytilanteen matkustajamäärä on noin 55 miljoonaa.

Julkaisu: Liikenneolosuhteet 2035 – rautateiden henkilöliikenteen ennustetarkasteluja (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 32/2011)

Toimintaympäristö

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 -selvityksessä on tunnistettu eri liikenne- ja kuljetusmuotojen kysyntään vaikuttavia tekijöitä sekä niihin liittyviä epävarmuuksia.

Julkaisu: Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2012)

Toimintaympäristökatsauksessa esitetään yhteenveto Liikenneviraston toimintaympäristön viimeaikaisesta kehityksestä sekä nostetaan esiin nähtävillä olevia toimintaympäristössä tapahtuvia keskeisiä muutoksia. Katsaus julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2014.

Julkaisu: Toimiympäristökatsaus (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 50/2014)

Liikenteen ennustemallit

Liikennevirastossa on kehitetty menetelmiä valtakunnallisten liikenne-ennustetarkasteluiden laatimiseksi liikennemalleilla. Lähtökohtana liikennemallitarkasteluille ovat Emme -liikenne-ennusteohjelmistossa käytettävät eri liikennemuotojen liikenneverkkokuvaukset ja joukkoliikennelinjastot sekä nykyliikennettä kuvaavat liikennevirtamatriisit.

Julkaisu: Liikenteen strategiset mallit Liikennevirastossa, esiselvitys (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2011)

Lisätiedot: http://extra.strafica.fi/livima

Emme-aineistot ovat avointa dataa, ja niitä koskee Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa.

Sivu päivitetty 16.01.2019