Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Matti Kiljunen

  • 029 5022 796

siltainsinööri

Jari Nikki

  • 0295 022 816

Mt 180 Kirjalansalmen silta

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitseva Kirjalansalmen silta on tulossa käyttöikänsä päähän ja se on uusittava viimeistään 15 vuoden kuluessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti kesällä 2015 yleissuunnitelman laatimisen Kirjalansalmen sillan uusimisesta Saaristotiellä eli maantiellä 180. Yleissuunnitelma valmistui tammikuussa 2017 ja se on hyväksytty syyskuussa 2018. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt elokuussa 2019. Tiesuunnitelma valmistuu ja asetetaan nähtäville keväällä 2021. ELY-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät suunnittelun eteenpäin viemistä, sillä nykyisen sillan vaurioituminen on kiihtynyt viime aikoina. Uuden sillan rakentamisen kustannusarvio on n. 85 miljoonaa euroa. Kestää vähintään noin viisi vuotta, ennen kuin uusi silta voidaan avata liikenteelle.

Havainnekuva suunnitellusta Kirjalansalmen vinoköysisillasta.

Kirjalansalmen silta on portti saaristoon

Saaristotie mt 180 on ainoa yhteys Turunmaan saaristoon, joten sillan merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyden takana toimii suurteollisuutta, joiden kuljetuksille sillan toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Liikennemäärä sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Kesäaikaan liikennemäärät kasvavat entisestään ja ovat jopa 15 % suuremmat.

Kirjalansalmen ylittää vuonna 1963 valmistunut riippusilta. Nykyisen sillan pituus on 287 m ja alikulkukorkeus 11 m. Siltapenkereen pituus on noin 300 m.

Silta on huonossa kunnossa ja kuntonsa vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Siltaa ei kannata korjata, sillä se olisi kalliimpaa kuin uuden sillan rakentaminen. Lisäksi vanhan sillan korjaaminen aiheuttaisi pitkäaikaisia liikennehaittoja. Vanha silta on tulossa käyttöikänsä päähän noin v. 2025. Sillalle on jouduttu asettamaan jo nyt liikennöintirajoituksia, jotta liikennöinti voidaan turvata siihen saakka, kunnes silta saadaan uusittua.

Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen käynnissä

Uuden sillan rakentamisprosessi on pitkä sisältäen yleissuunnittelun lisäksi vesilain mukaiset luvat, tie- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen. Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa (nyk. Väylävirasto) syyskuussa 2018. Seuraava suunnitteluvaihe on tiesuunnitelma, jonka laatiminen on alkanut elokuussa 2019. Samaan aikaan Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelman kanssa laaditaan tiesuunnitelma Hessundinsalmen sillan uusimisesta. Molemmat tiesuunnittelmat valmistuvat maaliskuussa 2021, minkä jälkeen ne asetetaan nähtäville. ELY-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät suunnittelun eteenpäin viemistä. 

Yleissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2017

Yleissuunnitelmassa tutkittiin uuden sillan sijoitusvaihtoehtoja ja rakennetyyppiä sekä tarvittavia tiejärjestelyjä. Vaihtoehtoina tarkasteltiin uutta siltaa kummallekin puolelle nykyistä siltaa sen välittömään läheisyyteen. Nykyisen sillan itäpuolelle sijoittuva vaihtoehto todettiin paremmaksi ratkaisuksi mm. mahdollisen Kaarinan läntisen ohitustien järjestelyiden osalta. Lisäksi itäisellä vaihtoehdolla saadaan etäisyyttä vanhaan, maaperäolosuhteiltaan ongelmalliseen siltapenkereeseen. Myös tilaa rakennustyömaan vaatimille järjestelyille on itäpuolella enemmän.

Kirjalansalmen uusi silta esitetään toteutettavaksi yhdistelmänä, jossa Paraisten puoli toteutettaisiin liittopalkkisiltana ja Kuusiston puolen pääaukko vinoköysisiltana. Vinoköysisillan pylonien sijoittaminen on vapaampaa kuin palkkisillalla, mikä helpottaa ratkaisun teknistä suunnittelua salmen syvimmän kohdan ylityksessä. Uudesta sillasta on tarkoitus tulla leveämpi, jotta tavanomaisten huoltotöiden aikanakin liikenteellä on kaksi kaistaa käytössä. Uuden sillan rakentamisen yhteydessä vanhan sillan penkka halutaan purkaa salmen virtausten parantamiseksi. Tämän myötä uudesta sillasta tulee huomattavasti vanhaa siltaa pidempi. Sillan alikulkukorkeus kaavaillaan nostettavaksi 16 metriin.

Sillan ympäristövaikutuksia on selvitetty mm. salmen virtausmallin avulla ja tarkempaa suunnittelua varten on tehty keväällä luontoselvityksiä.

Paraisten kaupungilla on käynnissä Kirjalan saaren osayleiskaavan muutostyö, sillä uusi silta ja siihen liittyvät uudet tiejärjestelyt edellyttävät alueen osayleiskaavan muuttamista. Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy kaupungin kotisivuilta.

Nykyisen sillan vaurioituminen kiihtynyt

Kirjalansalmen sillan käyttöiän turvaamiseksi sillalle kohdistuvia rasituksia tulee vähentää. Silta on elinkaarensa lopussa ja sen alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita. Sillan kunto on ollut jatkuvassa seurannassa, mutta nyt sillan vaurioituminen on kiihtynyt. Tästä syystä sillan nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h ja sillalla kulkevien erikoiskuljetusten kulkua joudutaan rajoittamaan. Jokaisella tienkäyttäjällä on nyt vastuu noudattaa asetettuja rajoituksia, jotta sillan turvallinen liikennöinti voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka. Myös aiemmin määrätyn raskaan liikenteen 60 m etäisyyden noudattaminen on erittäin tärkeää. Nopeusrajoituksen noudattamisen tueksi sillalle asetetaan nopeusnäyttötauluja, infotaulut sillan vaurioitumisesta, tärinäraidat sekä raskaan liikenteen etäisyysmerkinnät. 

Kirjalansalmen sillan vaurioituminen kiihtynyt – ajonopeuksia alennettava liikennöinnin turvaamiseksi (ELY-keskuksen tiedote 14.12.2020)

Kirjalansalmen sillalta vaihdetaan huonokuntoinen riipputanko, raskaalle liikenteelle rajoituksia (tiedote 15.4.2021)

Riipputangon vaihtotyö Kirjalansalmen sillalla sujui suunnitelmien mukaisesti (tiedote 6.5.2021)

Kirjalansalmen sillalla nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h. Aiemmin on määrätty raskaan  liikenteen ajoneuvoille pidettäväksi sillalla vähintään 60 m etäisyys. Jokaisen on äärimmäisen tärkeää noudattaa sillalle asetettuja rajoituksia.