Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kari Komi

  • 0295 024 691
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 557 6170
  • etunimi.sukunimi@destia.fi

Valtatien 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatie 4 suunnitellaan kaksiajorataisena moottoritienä Kirri-Tikkakoski tiesuunnitelman jatkeena Vehniän eritasoliittymään saakka. Uusi eritasoliittymän rakentaminen rinnakkaistiejärjestelyineen poistaa valtatieltä nykyisen Vehniäntien (mt 6375) tasoliittymän.     

Rinnakkaistie suunnitellaan Vehniäntien (mt 6375) ja Jokihaarantien (mt 16701) välille. Tiesuunnitelmassa esitetään Jokihaarantien katkaisu sekä sen muuttaminen yksityisteiksi tulevaan uuteen rinnakkaistiehen saakka. Hirvasmäentien liittämä valtatiehen jää nykyiselleen.

Hankekuvaus ja vaikutukset

Liikennemäärä valtatiellä 4 Vehniän kohdalla on noin 12 900 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 1840 ajoneuvoa/vrk. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan nousevan merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Tiesuunnitelmaan sisältyy mm. kevyen liikenteen väylien, yksityisteiden, linja-autopysäkkijärjestelyjen suunnittelu. Nämä parantavat pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta sekä julkisen liikenteen saavutettavauutta.

Tiesuunnitelmassa esitettävät melunsuojauksen toimenpiteiden voidaan katsoa osaltaan parantavan ihmisen viihtyvyyttä.  

Nelostien varteen suunniteltavat riista-aidat parantavat ajoneuvoliikenteen turvallisuutta.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt marraskuussa 2017. Tiesuunnitelman luonnoksia on esitelty yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille Vehniän koululla keskiviikkona 21.3.2018. 

Tiesuunnitelma pidettiin  nähtävänä Laukaan kunnassa 30 pv ajan, jolloin siihen voi tehdä muistutuksia. Suunnitelma-asiakirjoihin on ollut mahdollista tutustua Laukaan kirjastossa 28.6.- 30.7.2018 välisenä aikana.

Tiesuunnitelma on nähtävissä myös osoitteessa: http://www.suunnitelma.info/vt4_vehnia_etl/

Suunnitelman laatii konsulttina Destia Oy.


Hankekortti

Sivu päivitetty 22.05.2019