Kehä III Vantaankoski-Pakkala

Suunnitteilla

Hankkeessa parannetaan Kehä III:n sujuvuutta rakentamalla kolmannet lisäkaistat sekä parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä ja kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä uudessa tilanteessa.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546
  • antti.koski@vayla.fi

Kehä 3 Vantaankoski-Pakkala

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoaseman ja toimii siten merkittävänä väylänä kotimaiselle sekä kansainväliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Kehä III on myös tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle.

Hankealueen nykytilanne

Hankealueella Kehä III on tällä hetkellä poikkileikkaukseltaan 2+2 -kaistainen. Hankealueen molemmin puolin nykyinen Kehä III on 3+3 -kaistainen. Nopeusrajoitus tiejaksolla on 80 km/h. Tiejakso on erittäin vilkkaasti liikennöity. Nykyinen liikennemäärä on enimmillään 75 800 ajon. /vrk ja liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärät kasvavat vuoteen 2030 mennessä 88 600 ajon. /vrk ja vuoteen 2050 mennessä 101 600 ajon. /vrk. Raskaiden ajoneuvojen osuus kokonaisliikennemäärästä on noin 10%.

Nykytilanteessa Kehä III:n palvelutaso arkipäivän vilkkaimpana tuntina on 2+2 -kaistaisella osuudella erittäin huono ja tästä aiheutuva jonoutuminen ulottuu hankealueen ulkopuolelle. Hankealueella on tapahtunut loukkaantumiseen johtaneita henkilövahinko-onnettomuuksia sekä peräänajoista ja kaistanvaihdoista johtuvia omaisuusvahinko-onnettomuuksia, mutta ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Hankkeen tavoitteet

Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet:
• Hankealueelle toteutetaan kolmannet kaistat Kehä III:lle.
• Hankealueella olevien eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-auto pysäkit muutetaan liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin.
• Pysäkkiyhteydet järjestellään uutta tilannetta vastaaviksi ja kevyen liikenteen esteettömyysvaatimukset täyttäviksi.
• Kehä III:n suuntaisen kevyen liikenteen yhteyttä muokataan Kehä III:n leventämisen vaatimalla tavalla.
• Mahdollisesti toteutetaan Vantaan kaupungin Kehä III risteäviä katuyhteyksiä hankkeen yhteydessä; Nuolitie ja Ansatie.

Hankkeen tavoitteena on:
• Parantaa Kehä III:n liikenteen sujuvuutta.
• Parantaa tieosan turvallisuutta.
• Tukea alueen maankäytön kehittämistä.
• Turvata joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen verkon palvelutaso hankealueella.
• Vähentää liikenteen päästöjä.

Hankkeen vaikutukset

• Liikenteen toimivuus ja välityskyky paranee Kehä III:lla. 
• Liikenneturvallisuus paranee hankealueella
• Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja palvelutaso paranevat.
• Ruuhkautumisen vähentäminen vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin niitä vähentävästi.
• Kehä III levennetään nykyisellä paikallaan ja voimassa olevan tie- tai liikennealueen puitteissa eikä toimenpiteillä ole vaikutusta tieympäristöön tai yhdyskuntarakenteeseen
• Hankkeen toteuttaminen edesauttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinkeinoelämän kehittymistä.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen rakennussuunnittelu on aloitettu kesäkuussa 2019. Toteutus aikaisintaan vuonna 2020.

Hankkeen kustannukset

Lisäkaistojen osalta hankkeen kustannusarvio on 8,18 M€ (MAKU 130 (2010=100)). Vantaan katujen alustava kustannusarvio noin 8 M€. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 7,66.


 

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.09.2019