Kehä 3 Askisto

Suunnitteilla

Hankkeessa Kehä 3 Askiston kohdan sujuvuutta parannetaan eritasoliittymällä. Samalla korjataan huonokuntoinen pohjarakenne.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546
  • antti.koski@vayla.fi

Kehä 3 Askisto

Kehä 3 on osa kansainvälistä E18-tietä. E18-tie yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Kehä III on myös tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle.

Hankealueen nykytilanne

Kehä 3 on Askiston kohdalla kaksiajoratainen, 2+2-kaistainen kaupunkialueen pääväylä. Suunnitteluosuudelle sijoittuvat Askistontien ja Tavastkullantien liittymät ovat tasoliittymiä, joissa vasemmalle kääntyminen on estetty. Liikennemäärä Askiston kohdalla on noin 47750 ajoneuvoa/vrk (KVL).

Hankkeen tavoitteet

Kehä 3 parannetaan 1,5 km matkalla kaksiajorataisena kaupungin pääväylänä. Kehä 3 linjaus säilyy suunnittelualueella nykyisellään, mutta tasaukseen tehdään muutoksia riittävien päätöksentekonäkemien saavuttamiseksi. Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymällä, joka toteutetaan suunnittain kaksijakoisena. Järjestelyjä yhdistämään rakennetaan uusi katuyhteys, joka samalla täydentää Kehä III rinnakkaistieyhteyksiä. Katu toimii Kehä III:n korjauksen ajan Kehä III:n kiertotienä.

Eteläisellä ajoradalla oleva paalulaatta sekä Sänkiniityn sillat uusitaan ja korjataan. Samassa yhteydessä uusitaan myös huonokuntoinen Hämeenkylän läntinen risteyssilta (mt 120 Vihdintien silta) ja parannetaan maantien 120 lännen puoleisia ramppeja.

Hankkeen vaikutukset

  • Kehä III:n lahoilla puupaaluilla oleva paalulaatta korjataan ja levennetään.
  • Kaksi siltaa uusitaan ja kaksi siltaa korjataan.
  • Askiston eritasoliittymän myötä yhteydet Kehä III:lle muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi.
  • Uusi rinnakkaistieyhteys Askiston ja Hämeenkylän välillä poistaa Kehä III:n estevaikutuksen ja mahdollistaa joukkoliikenteen kehittämisen.
  • Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat.
  • Tieliikenteestä aiheutuva melu vähenee melunsuojaustoimenpiteiden ansiosta.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelman 2010 (Kehä III parantaminen välillä Vanhakartano-Vantaankoski) Askiston kohta on hyväksytty 2018. Rakennussuunnittelu järjestetään vuosina 2018-2019. Hanke on toteutusvalmius vuonna 2020.

Hankkeen kustannukset

Kustannusarvio Askiston kohdan rakentamiskustannuksista on 26,2 M€. Vantaan kaupunki osallistuu hankkeeseen, kustannusjako on vielä sopimatta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.07.2019